From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTAdazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

pRznistu patnI savituH sAvitrIM vyAhRtiM trayIm|
agnihOtraM pazuM sOmaM cAturmAsyaM mahAmakhAn||1||
siddhirbhagasya bhAryAGga mahimAnaM vibhuM prabhum|
AziSaM ca varArOhAM kanyAM prAsUta suvratAm||2||
dhAtuH kuhUH sinIvAlI rAkA cAnumatistathA|
sAyaM darzamatha prAtaH pUrNamAsamanukramAt||3||
agnInpurISyAnAdhatta kriyAyAM samanantaraH|
carSaNI varuNasyAsIdyasyAM jAtO bhRguH punaH||4||
vAlmIkizca mahAyOgI valmIkAdabhavatkila|
agastyazca vasiSThazca mitrAvaruNayOrRSI||5||
rEtaH siSicatuH kumbhE urvazyAH sannidhau drutam|
rEvatyAM mitra utsargamariSTaM pippalaM vyadhAt||6||
paulOmyAmindra Adhatta trInputrAniti naH zrutam|
jayantamRSabhaM tAta tRtIyaM mIDhuSaM prabhuH||7||
urukramasya dEvasya mAyAvAmanarUpiNaH|
kIrtau patnyAM bRhacchlOkastasyAsansaubhagAdayaH||8||
tatkarmaguNavIryANi kAzyapasya mahAtmanaH|
pazcAdvakSyAmahE'dityAM yathaivAvatatAra ha||9||
atha kazyapadAyAdAndaitEyAnkIrtayAmi tE|
yatra bhAgavataH zrImAnprahrAdO balirEva ca||10||
ditErdvAvEva dAyAdau daityadAnavavanditau|
hiraNyakazipurnAma hiraNyAkSazca kIrtitau||11||
hiraNyakazipOrbhAryA kayAdhurnAma dAnavI|
jambhasya tanayA sA tu suSuvE caturaH sutAn||12||
saMhrAdaM prAganuhrAdaM hrAdaM prahrAdamEva ca|
tatsvasA siMhikA nAma rAhuM vipracitO'grahIt||13||
zirO'haradyasya harizcakrENa pibatO'mRtam|
saMhrAdasya kRtirbhAryA sUta paJcajanaM tataH||14||
hrAdasya dhamanirbhAryA sUta vAtApimilvalam|
yO'gastyAya tvatithayE pEcE vAtApimilvalaH||15||
anuhrAdasya sUryAyAM bASkalO mahiSastathA|
virOcanastu prAhrAdirdEvyAM tasyAbhavadbaliH||16||
bANajyESThaM putrazatamazanAyAM tatO'bhavat|
tasyAnubhAvaM suzlOkyaM pazcAdEvAbhidhAsyatE||17||
bANa ArAdhya girizaM lEbhE tadgaNamukhyatAm|
yatpArzvE bhagavAnAstE hyadyApi purapAlakaH||18||
marutazca ditEH putrAzcatvAriMzannavAdhikAH|
ta AsannaprajAH sarvE nItA indrENa sAtmatAm||19||

zrIrAjOvAca

kathaM ta AsuraM bhAvamapOhyautpattikaM gurO|
indrENa prApitAH sAtmyaM kiM tatsAdhu kRtaM hi taiH||20||
imE zraddadhatE brahmannRSayO hi mayA saha|
parijJAnAya bhagavaMstannO vyAkhyAtumarhasi||21||

zrIsUta uvAca

tadviSNurAtasya sa bAdarAyaNirvacO nizamyAdRtamalpamarthavat|
sabhAjayansannibhRtEna cEtasA jagAda satrAyaNa sarvadarzanaH||22||

zrIzuka uvAca

hataputrA ditiH zakra pArSNigrAhENa viSNunA|
manyunA zOkadIptEna jvalantI paryacintayat||23||
kadA nu bhrAtRhantAramindriyArAmamulbaNam|
aklinnahRdayaM pApaM ghAtayitvA zayE sukham||24||
kRmiviDbhasmasaMjJAsIdyasyEzAbhihitasya ca|
bhUtadhruktatkRtE svArthaM kiM vEda nirayO yataH||25||
AzAsAnasya tasyEdaM dhruvamunnaddhacEtasaH|
madazOSaka indrasya bhUyAdyEna sutO hi mE||26||
iti bhAvEna sA bharturAcacArAsakRtpriyam|
zuzrUSayAnurAgENa prazrayENa damEna ca||27||
bhaktyA paramayA rAjanmanOjJairvalgubhASitaiH|
manO jagrAha bhAvajJA sasmitApAGgavIkSaNaiH||28||
EvaM striyA jaDIbhUtO vidvAnapi manOjJayA|
bADhamityAha vivazO na taccitraM hi yOSiti||29||
vilOkyaikAntabhUtAni bhUtAnyAdau prajApatiH|
striyaM cakrE svadEhArdhaM yayA puMsAM matirhRtA||30||
EvaM zuzrUSitastAta bhagavAnkazyapaH striyA|
prahasya paramaprItO ditimAhAbhinandya ca||31||

zrIkazyapa uvAca

varaM varaya vAmOru prItastE'hamaninditE|
striyA bhartari suprItE kaH kAma iha cAgamaH||32||
patirEva hi nArINAM daivataM paramaM smRtam|
mAnasaH sarvabhUtAnAM vAsudEvaH zriyaH patiH||33||
sa Eva dEvatAliGgairnAmarUpavikalpitaiH|
ijyatE bhagavAnpumbhiH strIbhizca patirUpadhRk||34||
tasmAtpativratA nAryaH zrEyaskAmAH sumadhyamE|
yajantE'nanyabhAvEna patimAtmAnamIzvaram||35||
sO'haM tvayArcitO bhadrE IdRgbhAvEna bhaktitaH|
taM tE sampAdayE kAmamasatInAM sudurlabham||36||

ditiruvAca

varadO yadi mE brahmanputramindrahaNaM vRNE|
amRtyuM mRtaputrAhaM yEna mE ghAtitau sutau||37||
nizamya tadvacO viprO vimanAH paryatapyata|
ahO adharmaH sumahAnadya mE samupasthitaH||38||
ahO arthEndriyArAmO yOSinmayyEha mAyayA|
gRhItacEtAH kRpaNaH patiSyE narakE dhruvam||39||
kO'tikramO'nuvartantyAH svabhAvamiha yOSitaH|
dhiGmAM batAbudhaM svArthE yadahaM tvajitEndriyaH||40||
zaratpadmOtsavaM vaktraM vacazca zravaNAmRtam|
hRdayaM kSuradhArAbhaM strINAM kO vEda cESTitam||41||
na hi kazcitpriyaH strINAmaJjasA svAziSAtmanAm|
patiM putraM bhrAtaraM vA ghnantyarthE ghAtayanti ca||42||
pratizrutaM dadAmIti vacastanna mRSA bhavEt|
vadhaM nArhati cEndrO'pi tatrEdamupakalpatE||43||
iti saJcintya bhagavAnmArIcaH kurunandana|
uvAca kiJcitkupita AtmAnaM ca vigarhayan||44||

zrIkazyapa uvAca

putrastE bhavitA bhadrE indrahAdEvabAndhavaH|
saMvatsaraM vratamidaM yadyaJjO dhArayiSyasi||45||

ditiruvAca

dhArayiSyE vrataM brahmanbrUhi kAryANi yAni mE|
yAni cEha niSiddhAni na vrataM ghnanti yAnyuta||46||

zrIkazyapa uvAca

na hiMsyAdbhUtajAtAni na zapEnnAnRtaM vadEt|
na chindyAnnakharOmANi na spRzEdyadamaGgalam||47||
nApsu snAyAnna kupyEta na sambhASEta durjanaiH|
na vasItAdhautavAsaH srajaM ca vidhRtAM kvacit||48||
nOcchiSTaM caNDikAnnaM ca sAmiSaM vRSalAhRtam|
bhuJjItOdakyayA dRSTaM pibEnnAJjalinA tvapaH||49||
nOcchiSTAspRSTasalilA sandhyAyAM muktamUrdhajA|
anarcitAsaMyatavAknAsaMvItA bahizcarEt||50||
nAdhautapAdAprayatA nArdrapAdA udakSirAH|
zayIta nAparAGnAnyairna nagnA na ca sandhyayOH||51||
dhautavAsA zucirnityaM sarvamaGgalasaMyutA|
pUjayEtprAtarAzAtprAggOviprAJzriyamacyutam||52||
striyO vIravatIzcArcEtsraggandhabalimaNDanaiH|
patiM cArcyOpatiSThEta dhyAyEtkOSThagataM ca tam||53||
sAMvatsaraM puMsavanaM vratamEtadaviplutam|
dhArayiSyasi cEttubhyaM zakrahA bhavitA sutaH||54||
bADhamityabhyupEtyAtha ditI rAjanmahAmanAH|
kazyapAdgarbhamAdhatta vrataM cAJjO dadhAra sA||55||
mAtRSvasurabhiprAyamindra AjJAya mAnada|
zuzrUSaNEnAzramasthAM ditiM paryacaratkaviH||56||
nityaM vanAtsumanasaH phalamUlasamitkuzAn|
patrAGkuramRdO'pazca kAlE kAla upAharat||57||
EvaM tasyA vratasthAyA vratacchidraM harirnRpa|
prEpsuH paryacarajjihmO mRgahEva mRgAkRtiH||58||
nAdhyagacchadvratacchidraM tatparO'tha mahIpatE|
cintAM tIvrAM gataH zakraH kEna mE syAcchivaM tviha||59||
EkadA sA tu sandhyAyAmucchiSTA vratakarzitA|
aspRSTavAryadhautAGghriH suSvApa vidhimOhitA||60||
labdhvA tadantaraM zakrO nidrApahRtacEtasaH|
ditEH praviSTa udaraM yOgEzO yOgamAyayA||61||
cakarta saptadhA garbhaM vajrENa kanakaprabham|
rudantaM saptadhaikaikaM mA rOdIriti tAnpunaH||62||
tamUcuH pATyamAnAstE sarvE prAJjalayO nRpa|
kiM na indra jighAMsasi bhrAtarO marutastava||63||
mA bhaiSTa bhrAtarO mahyaM yUyamityAha kauzikaH|
ananyabhAvAnpArSadAnAtmanO marutAM gaNAn||64||
na mamAra ditErgarbhaH zrInivAsAnukampayA|
bahudhA kulizakSuNNO drauNyastrENa yathA bhavAn||65||
sakRdiSTvAdipuruSaM puruSO yAti sAmyatAm|
saMvatsaraM kiJcidUnaM dityA yaddharirarcitaH||66||
sajUrindrENa paJcAzaddEvAstE marutO'bhavan|
vyapOhya mAtRdOSaM tE hariNA sOmapAH kRtAH||67||
ditirutthAya dadRzE kumArAnanalaprabhAn|
indrENa sahitAndEvI paryatuSyadaninditA||68||
athEndramAha tAtAhamAdityAnAM bhayAvaham|
apatyamicchantyacaraM vratamEtatsuduSkaram||69||
EkaH saGkalpitaH putraH sapta saptAbhavankatham|
yadi tE viditaM putra satyaM kathaya mA mRSA||70||

indra uvAca

amba tE'haM vyavasitamupadhAryAgatO'ntikam|
labdhAntarO'cchidaM garbhamarthabuddhirna dharmadRk||71||
kRttO mE saptadhA garbha Asansapta kumArakAH|
tE'pi caikaikazO vRkNAH saptadhA nApi mamrirE||72||
tatastatparamAzcaryaM vIkSya vyavasitaM mayA|
mahApuruSapUjAyAH siddhiH kApyAnuSaGgiNI||73||
ArAdhanaM bhagavata IhamAnA nirAziSaH|
yE tu nEcchantyapi paraM tE svArthakuzalAH smRtAH||74||
ArAdhyAtmapradaM dEvaM svAtmAnaM jagadIzvaram|
kO vRNIta guNasparzaM budhaH syAnnarakE'pi yat||75||
tadidaM mama daurjanyaM bAlizasya mahIyasi|
kSantumarhasi mAtastvaM diSTyA garbhO mRtOtthitaH||76||

zrIzuka uvAca

indrastayAbhyanujJAtaH zuddhabhAvEna tuSTayA|
marudbhiH saha tAM natvA jagAma tridivaM prabhuH||77||
EvaM tE sarvamAkhyAtaM yanmAM tvaM paripRcchasi
maGgalaM marutAM janma kiM bhUyaH kathayAmi tE||78||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM SaSThaskandhE aSTAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox