From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkOnaviMzO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

vrataM puMsavanaM brahmanbhavatA yadudIritam|
tasya vEditumicchAmi yEna viSNuH prasIdati||1||

zrIzuka uvAca

zuklE mArgazirE pakSE yOSidbharturanujJayA|
ArabhEta vratamidaM sArvakAmikamAditaH||2||
nizamya marutAM janma brAhmaNAnanumantrya ca
snAtvA zukladatI zuklE vasItAlaGkRtAmbarE
pUjayEtprAtarAzAtprAgbhagavantaM zriyA saha||3||
alaM tE nirapEkSAya pUrNakAma namO'stu tE|
mahAvibhUtipatayE namaH sakalasiddhayE||4||
yathA tvaM kRpayA bhUtyA tEjasA mahimaujasA|
juSTa Iza guNaiH sarvaistatO'si bhagavAnprabhuH||5||
viSNupatni mahAmAyE mahApuruSalakSaNE|
prIyEthA mE mahAbhAgE lOkamAtarnamO'stu tE||6||
OM namO bhagavatE mahApuruSAya mahAnubhAvAya mahAvibhUtipatayE saha
mahAvibhUtibhirbalimupaharAmIti anEnAharaharmantrENa
viSNOrAvAhanArghyapAdyOpasparzanasnAnavAsaupavItavibhUSaNagandhapuSpadhUpadIpOpahArAdyupacArAnsus
amAhitOpAharEt||7||
haviHzESaM ca juhuyAdanalE dvAdazAhutIH|
OM namO bhagavatE mahApuruSAya mahAvibhUtipatayE svAhEti||8||
zriyaM viSNuM ca varadAvAziSAM prabhavAvubhau|
bhaktyA sampUjayEnnityaM yadIcchEtsarvasampadaH||9||
praNamEddaNDavadbhUmau bhaktiprahvENa cEtasA|
dazavAraM japEnmantraM tataH stOtramudIrayEt||10||
yuvAM tu vizvasya vibhU jagataH kAraNaM param|
iyaM hi prakRtiH sUkSmA mAyAzaktirduratyayA||11||
tasyA adhIzvaraH sAkSAttvamEva puruSaH paraH|
tvaM sarvayajJa ijyEyaM kriyEyaM phalabhugbhavAn||12||
guNavyaktiriyaM dEvI vyaJjakO guNabhugbhavAn
tvaM hi sarvazarIryAtmA zrIH zarIrEndriyAzayAH
nAmarUpE bhagavatI pratyayastvamapAzrayaH||13||
yathA yuvAM trilOkasya varadau paramESThinau|
tathA ma uttamazlOka santu satyA mahAziSaH||14||
ityabhiSTUya varadaM zrInivAsaM zriyA saha|
tanniHsAryOpaharaNaM dattvAcamanamarcayEt||15||
tataH stuvIta stOtrENa bhaktiprahvENa cEtasA|
yajJOcchiSTamavaghrAya punarabhyarcayEddharim||16||
patiM ca parayA bhaktyA mahApuruSacEtasA
priyaistaistairupanamEtprEmazIlaH svayaM patiH
bibhRyAtsarvakarmANi patnyA uccAvacAni ca||17||
kRtamEkatarENApi dampatyOrubhayOrapi|
patnyAM kuryAdanarhAyAM patirEtatsamAhitaH||18||
viSNOrvratamidaM bibhranna vihanyAtkathaJcana
viprAnstriyO vIravatIH sraggandhabalimaNDanaiH
arcEdaharaharbhaktyA dEvaM niyamamAsthitA||19||
udvAsya dEvaM svE dhAmni tannivEditamagrataH|
adyAdAtmavizuddhyarthaM sarvakAmasamRddhayE||20||
EtEna pUjAvidhinA mAsAndvAdaza hAyanam|
nItvAthOparamEtsAdhvI kArtikE caramE'hani||21||
zvObhUtE'pa upaspRzya kRSNamabhyarcya pUrvavat
payaHzRtEna juhuyAccaruNA saha sarpiSA
pAkayajJavidhAnEna dvAdazaivAhutIH patiH||22||
AziSaH zirasAdAya dvijaiH prItaiH samIritAH|
praNamya zirasA bhaktyA bhuJjIta tadanujJayA||23||
AcAryamagrataH kRtvA vAgyataH saha bandhubhiH|
dadyAtpatnyai carOH zESaM suprajAstvaM susaubhagam||24||
EtaccaritvA vidhivadvrataM vibhOrabhIpsitArthaM labhatE pumAniha|
strI caitadAsthAya labhEta saubhagaM zriyaM prajAM jIvapatiM yazO gRham||25||
kanyA ca vindEta samagralakSaNaM patiM tvavIrA hatakilbiSAM gatim|
mRtaprajA jIvasutA dhanEzvarI sudurbhagA subhagA rUpamagryam||26||
vindEdvirUpA virujA vimucyatE ya AmayAvIndriyakalyadEham|
EtatpaThannabhyudayE ca karmaNyanantatRptiH pitRdEvatAnAm||27||
tuSTAH prayacchanti samastakAmAnhOmAvasAnE hutabhukSrIharizca
rAjanmahanmarutAM janma puNyaM ditErvrataM cAbhihitaM mahattE||28||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM SaSThaskandhE EkOnaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox