From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

prathamO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

samaH priyaH suhRdbrahmanbhUtAnAM bhagavAnsvayam|
indrasyArthE kathaM daityAnavadhIdviSamO yathA||1||
na hyasyArthaH suragaNaiH sAkSAnniHzrEyasAtmanaH|
naivAsurEbhyO vidvESO nOdvEgazcAguNasya hi||2||
iti naH sumahAbhAga nArAyaNaguNAnprati|
saMzayaH sumahAnjAtastadbhavAMzchEttumarhati||3||

zrIRSiruvAca

sAdhu pRSTaM mahArAja harEzcaritamadbhutam|
yadbhAgavatamAhAtmyaM bhagavadbhaktivardhanam||4||
gIyatE paramaM puNyamRSibhirnAradAdibhiH|
natvA kRSNAya munayE kathayiSyE harEH kathAm||5||
nirguNO'pi hyajO'vyaktO bhagavAnprakRtEH paraH|
svamAyAguNamAvizya bAdhyabAdhakatAM gataH||6||
sattvaM rajastama iti prakRtErnAtmanO guNAH|
na tESAM yugapadrAjanhrAsa ullAsa Eva vA||7||
jayakAlE tu sattvasya dEvarSInrajasO'surAn|
tamasO yakSarakSAMsi tatkAlAnuguNO'bhajat||8||
jyOtirAdirivAbhAti saGghAtAnna vivicyatE|
vidantyAtmAnamAtmasthaM mathitvA kavayO'ntataH||9||
yadA sisRkSuH pura AtmanaH parO rajaH sRjatyESa pRthaksvamAyayA|
sattvaM vicitrAsu riraMsurIzvaraH zayiSyamANastama Irayatyasau||10||
kAlaM carantaM sRjatIza AzrayaM pradhAnapumbhyAM naradEva satyakRt
ya ESa rAjannapi kAla IzitA sattvaM surAnIkamivaidhayatyataH
tatpratyanIkAnasurAnsurapriyO rajastamaskAnpramiNOtyuruzravAH||11||
atraivOdAhRtaH pUrvamitihAsaH surarSiNA|
prItyA mahAkratau rAjanpRcchatE'jAtazatravE||12||
dRSTvA mahAdbhutaM rAjA rAjasUyE mahAkratau|
vAsudEvE bhagavati sAyujyaM cEdibhUbhujaH||13||
tatrAsInaM suraRSiM rAjA pANDusutaH kratau|
papraccha vismitamanA munInAM zRNvatAmidam||14||

zrIyudhiSThira uvAca

ahO atyadbhutaM hyEtaddurlabhaikAntinAmapi|
vAsudEvE parE tattvE prAptizcaidyasya vidviSaH||15||
EtadvEditumicchAmaH sarva Eva vayaM munE|
bhagavannindayA vEnO dvijaistamasi pAtitaH||16||
damaghOSasutaH pApa Arabhya kalabhASaNAt|
sampratyamarSI gOvindE dantavakrazca durmatiH||17||
zapatOrasakRdviSNuM yadbrahma paramavyayam|
zvitrO na jAtO jihvAyAM nAndhaM vivizatustamaH||18||
kathaM tasminbhagavati duravagrAhyadhAmani|
pazyatAM sarvalOkAnAM layamIyaturaJjasA||19||
EtadbhrAmyati mE buddhirdIpArciriva vAyunA|
brUhyEtadadbhutatamaM bhagavAnhyatra kAraNam||20||

zrIbAdarAyaNiruvAca

rAjJastadvaca AkarNya nAradO bhagavAnRSiH|
tuSTaH prAha tamAbhASya zRNvatyAstatsadaH kathAH||21||

zrInArada uvAca

nindanastavasatkAra nyakkArArthaM kalEvaram|
pradhAnaparayO rAjannavivEkEna kalpitam||22||
hiMsA tadabhimAnEna daNDapAruSyayOryathA|
vaiSamyamiha bhUtAnAM mamAhamiti pArthiva||23||
yannibaddhO'bhimAnO'yaM tadvadhAtprANinAM vadhaH
tathA na yasya kaivalyAdabhimAnO'khilAtmanaH
parasya damakarturhi hiMsA kEnAsya kalpyatE||24||
tasmAdvairAnubandhEna nirvairENa bhayEna vA|
snEhAtkAmEna vA yuJjyAtkathaJcinnEkSatE pRthak||25||
yathA vairAnubandhEna martyastanmayatAmiyAt|
na tathA bhaktiyOgEna iti mE nizcitA matiH||26||
kITaH pEzaskRtA ruddhaH kuDyAyAM tamanusmaran|
saMrambhabhayayOgEna vindatE tatsvarUpatAm||27||
EvaM kRSNE bhagavati mAyAmanuja IzvarE|
vairENa pUtapApmAnastamApuranucintayA||28||
kAmAddvESAdbhayAtsnEhAdyathA bhaktyEzvarE manaH|
AvEzya tadaghaM hitvA bahavastadgatiM gatAH||29||
gOpyaH kAmAdbhayAtkaMsO dvESAccaidyAdayO nRpAH|
sambandhAdvRSNayaH snEhAdyUyaM bhaktyA vayaM vibhO||30||
katamO'pi na vEnaH syAtpaJcAnAM puruSaM prati|
tasmAtkEnApyupAyEna manaH kRSNE nivEzayEt||31||
mAtRSvasrEyO vazcaidyO dantavakrazca pANDava|
pArSadapravarau viSNOrviprazApAtpadacyutau||32||

zrIyudhiSThira uvAca

kIdRzaH kasya vA zApO haridAsAbhimarzanaH|
azraddhEya ivAbhAti harErEkAntinAM bhavaH||33||
dEhEndriyAsuhInAnAM vaikuNThapuravAsinAm|
dEhasambandhasambaddhamEtadAkhyAtumarhasi||34||

zrInArada uvAca

EkadA brahmaNaH putrA viSNulOkaM yadRcchayA|
sanandanAdayO jagmuzcarantO bhuvanatrayam||35||
paJcaSaDDhAyanArbhAbhAH pUrvESAmapi pUrvajAH|
digvAsasaH zizUnmatvA dvAHsthau tAnpratyaSEdhatAm||36||
azapankupitA EvaM yuvAM vAsaM na cArhathaH
rajastamObhyAM rahitE pAdamUlE madhudviSaH
pApiSThAmAsurIM yOniM bAlizau yAtamAzvataH||37||
EvaM zaptau svabhavanAtpatantau tau kRpAlubhiH|
prOktau punarjanmabhirvAM tribhirlOkAya kalpatAm||38||
jajJAtE tau ditEH putrau daityadAnavavanditau|
hiraNyakazipurjyESThO hiraNyAkSO'nujastataH||39||
hatO hiraNyakazipurhariNA siMharUpiNA|
hiraNyAkSO dharOddhArE bibhratA zaukaraM vapuH||40||
hiraNyakazipuH putraM prahlAdaM kEzavapriyam|
jighAMsurakarOnnAnA yAtanA mRtyuhEtavE||41||
taM sarvabhUtAtmabhUtaM prazAntaM samadarzanam|
bhagavattEjasA spRSTaM nAzaknOddhantumudyamaiH||42||
tatastau rAkSasau jAtau kEzinyAM vizravaHsutau|
rAvaNaH kumbhakarNazca sarvalOkOpatApanau||43||
tatrApi rAghavO bhUtvA nyahanacchApamuktayE|
rAmavIryaM zrOSyasi tvaM mArkaNDEyamukhAtprabhO||44||
tAvatra kSatriyau jAtau mAtRSvasrAtmajau tava|
adhunA zApanirmuktau kRSNacakrahatAMhasau||45||
vairAnubandhatIvrENa dhyAnEnAcyutasAtmatAm|
nItau punarharEH pArzvaM jagmaturviSNupArSadau||46||

zrIyudhiSThira uvAca

vidvESO dayitE putrE kathamAsInmahAtmani
brUhi mE bhagavanyEna prahlAdasyAcyutAtmatA||47||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM saptamaskandhE prathamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox