From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwitIyO'dhyAyaH

zrInArada uvAca

bhrAtaryEvaM vinihatE hariNA krODamUrtinA|
hiraNyakazipU rAjanparyatapyadruSA zucA||1||
Aha cEdaM ruSA pUrNaH sandaSTadazanacchadaH|
kOpOjjvaladbhyAM cakSurbhyAM nirIkSandhUmramambaram||2||
karAladaMSTrOgradRSTyA duSprEkSyabhrukuTImukhaH|
zUlamudyamya sadasi dAnavAnidamabravIt||3||
bhO bhO dAnavadaitEyA dvimUrdhaMstryakSa zambara|
zatabAhO hayagrIva namucE pAka ilvala||4||
vipracittE mama vacaH pulOmanzakunAdayaH|
zRNutAnantaraM sarvE kriyatAmAzu mA ciram||5||
sapatnairghAtitaH kSudrairbhrAtA mE dayitaH suhRt|
pArSNigrAhENa hariNA samEnApyupadhAvanaiH||6||
tasya tyaktasvabhAvasya ghRNErmAyAvanaukasaH|
bhajantaM bhajamAnasya bAlasyEvAsthirAtmanaH||7||
macchUlabhinnagrIvasya bhUriNA rudhirENa vai|
asRkpriyaM tarpayiSyE bhrAtaraM mE gatavyathaH||8||
tasminkUTE'hitE naSTE kRttamUlE vanaspatau|
viTapA iva zuSyanti viSNuprANA divaukasaH||9||
tAvadyAta bhuvaM yUyaM brahmakSatrasamEdhitAm|
sUdayadhvaM tapOyajJa svAdhyAyavratadAninaH||10||
viSNurdvijakriyAmUlO yajJO dharmamayaH pumAn|
dEvarSipitRbhUtAnAM dharmasya ca parAyaNam||11||
yatra yatra dvijA gAvO vEdA varNAzramakriyAH|
taM taM janapadaM yAta sandIpayata vRzcata||12||
iti tE bhartRnirdEzamAdAya zirasAdRtAH|
tathA prajAnAM kadanaM vidadhuH kadanapriyAH||13||
puragrAmavrajOdyAna kSEtrArAmAzramAkarAn|
khETakharvaTaghOSAMzca dadahuH pattanAni ca||14||
kEcitkhanitrairbibhiduH sEtuprAkAragOpurAn
AjIvyAMzcicchidurvRkSAnkEcitparazupANayaH
prAdahanzaraNAnyEkE prajAnAM jvalitOlmukaiH||15||
EvaM viprakRtE lOkE daityEndrAnucarairmuhuH|
divaM dEvAH parityajya bhuvi cEruralakSitAH||16||
hiraNyakazipurbhrAtuH samparEtasya duHkhitaH|
kRtvA kaTOdakAdIni bhrAtRputrAnasAntvayat||17||
zakuniM zambaraM dhRSTiM bhUtasantApanaM vRkam|
kAlanAbhaM mahAnAbhaM harizmazrumathOtkacam||18||
tanmAtaraM ruSAbhAnuM ditiM ca jananIM girA|
zlakSNayA dEzakAlajJa idamAha janEzvara||19||

zrIhiraNyakazipuruvAca

ambAmba hE vadhUH putrA vIraM mArhatha zOcitum|
ripOrabhimukhE zlAghyaH zUrANAM vadha IpsitaH||20||
bhUtAnAmiha saMvAsaH prapAyAmiva suvratE|
daivEnaikatra nItAnAmunnItAnAM svakarmabhiH||21||
nitya AtmAvyayaH zuddhaH sarvagaH sarvavitparaH|
dhattE'sAvAtmanO liGgaM mAyayA visRjanguNAn||22||
yathAmbhasA pracalatA taravO'pi calA iva|
cakSuSA bhrAmyamANEna dRzyatE calatIva bhUH||23||
EvaM guNairbhrAmyamANE manasyavikalaH pumAn|
yAti tatsAmyatAM bhadrE hyaliGgO liGgavAniva||24||
ESa AtmaviparyAsO hyaliGgE liGgabhAvanA|
ESa priyApriyairyOgO viyOgaH karmasaMsRtiH||25||
sambhavazca vinAzazca zOkazca vividhaH smRtaH|
avivEkazca cintA ca vivEkAsmRtirEva ca||26||
atrApyudAharantImamitihAsaM purAtanam|
yamasya prEtabandhUnAM saMvAdaM taM nibOdhata||27||
uzInarESvabhUdrAjA suyajJa iti vizrutaH|
sapatnairnihatO yuddhE jJAtayastamupAsata||28||
vizIrNaratnakavacaM vibhraSTAbharaNasrajam|
zaranirbhinnahRdayaM zayAnamasRgAvilam||29||
prakIrNakEzaM dhvastAkSaM rabhasA daSTadacchadam|
rajaHkuNThamukhAmbhOjaM chinnAyudhabhujaM mRdhE||30||
uzInarEndraM vidhinA tathA kRtaM patiM mahiSyaH prasamIkSya duHkhitAH|
hatAH sma nAthEti karairurO bhRzaM ghnantyO muhustatpadayOrupApatan||31||
rudatya uccairdayitAGghripaGkajaM siJcantya asraiH kucakuGkumAruNaiH|
visrastakEzAbharaNAH zucaM nRNAM sRjantya AkrandanayA vilEpirE||32||
ahO vidhAtrAkaruNEna naH prabhO bhavAnpraNItO dRgagOcarAM dazAm|
uzInarANAmasi vRttidaH purA kRtO'dhunA yEna zucAM vivardhanaH||33||
tvayA kRtajJEna vayaM mahIpatE kathaM vinA syAma suhRttamEna tE|
tatrAnuyAnaM tava vIra pAdayOH zuzrUSatInAM diza yatra yAsyasi||34||
EvaM vilapatInAM vai parigRhya mRtaM patim|
anicchatInAM nirhAramarkO'staM sannyavartata||35||
tatra ha prEtabandhUnAmAzrutya paridEvitam|
Aha tAnbAlakO bhUtvA yamaH svayamupAgataH||36||

zrIyama uvAca

ahO amISAM vayasAdhikAnAM vipazyatAM lOkavidhiM vimOhaH|
yatrAgatastatra gataM manuSyaM svayaM sadharmA api zOcantyapArtham||37||
ahO vayaM dhanyatamA yadatra tyaktAH pitRbhyAM na vicintayAmaH|
abhakSyamANA abalA vRkAdibhiH sa rakSitA rakSati yO hi garbhE||38||
ya icchayEzaH sRjatIdamavyayO ya Eva rakSatyavalumpatE ca yaH|
tasyAbalAH krIDanamAhurIzituzcarAcaraM nigrahasaGgrahE prabhuH||39||
pathi cyutaM tiSThati diSTarakSitaM gRhE sthitaM tadvihataM vinazyati|
jIvatyanAthO'pi tadIkSitO vanE gRhE'bhiguptO'sya hatO na jIvati||40||
bhUtAni taistairnijayOnikarmabhirbhavanti kAlE na bhavanti sarvazaH|
na tatra hAtmA prakRtAvapi sthitastasyA guNairanyatamO hi badhyatE||41||
idaM zarIraM puruSasya mOhajaM yathA pRthagbhautikamIyatE gRham|
yathaudakaiH pArthivataijasairjanaH kAlEna jAtO vikRtO vinazyati||42||
yathAnalO dAruSu bhinna IyatE yathAnilO dEhagataH pRthaksthitaH|
yathA nabhaH sarvagataM na sajjatE tathA pumAnsarvaguNAzrayaH paraH||43||
suyajJO nanvayaM zEtE mUDhA yamanuzOcatha|
yaH zrOtA yO'nuvaktEha sa na dRzyEta karhicit||44||
na zrOtA nAnuvaktAyaM mukhyO'pyatra mahAnasuH|
yastvihEndriyavAnAtmA sa cAnyaH prANadEhayOH||45||
bhUtEndriyamanOliGgAndEhAnuccAvacAnvibhuH|
bhajatyutsRjati hyanyastaccApi svEna tEjasA||46||
yAvalliGgAnvitO hyAtmA tAvatkarmanibandhanam|
tatO viparyayaH klEzO mAyAyOgO'nuvartatE||47||
vitathAbhinivEzO'yaM yadguNESvarthadRgvacaH|
yathA manOrathaH svapnaH sarvamaindriyakaM mRSA||48||
atha nityamanityaM vA nEha zOcanti tadvidaH|
nAnyathA zakyatE kartuM svabhAvaH zOcatAmiti||49||
lubdhakO vipinE kazcitpakSiNAM nirmitO'ntakaH|
vitatya jAlaM vidadhE tatra tatra pralObhayan||50||
kuliGgamithunaM tatra vicaratsamadRzyata|
tayOH kuliGgI sahasA lubdhakEna pralObhitA||51||
Asajjata sicastantryAM mahiSyaH kAlayantritA
kuliGgastAM tathApannAM nirIkSya bhRzaduHkhitaH
snEhAdakalpaH kRpaNaH kRpaNAM paryadEvayat||52||
ahO akaruNO dEvaH striyAkaruNayA vibhuH|
kRpaNaM mAmanuzOcantyA dInayA kiM kariSyati||53||
kAmaM nayatu mAM dEvaH kimardhEnAtmanO hi mE|
dInEna jIvatA duHkhamanEna vidhurAyuSA||54||
kathaM tvajAtapakSAMstAnmAtRhInAnbibharmyaham|
mandabhAgyAH pratIkSantE nIDE mE mAtaraM prajAH||55||
EvaM kuliGgaM vilapantamArAtpriyAviyOgAturamazrukaNTham|
sa Eva taM zAkunikaH zarENa vivyAdha kAlaprahitO vilInaH||56||
EvaM yUyamapazyantya AtmApAyamabuddhayaH|
nainaM prApsyatha zOcantyaH patiM varSazatairapi||57||

zrIhiraNyakazipuruvAca

bAla EvaM pravadati sarvE vismitacEtasaH|
jJAtayO mEnirE sarvamanityamayathOtthitam||58||
yama EtadupAkhyAya tatraivAntaradhIyata|
jJAtayO hi suyajJasya cakruryatsAmparAyikam||59||
ataH zOcata mA yUyaM paraM cAtmAnamEva vA
ka AtmA kaH parO vAtra svIyaH pArakya Eva vA
svaparAbhinivEzEna vinAjJAnEna dEhinAm||60||

zrInArada uvAca

iti daityapatErvAkyaM ditirAkarNya sasnuSA
putrazOkaM kSaNAttyaktvA tattvE cittamadhArayat||61||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM saptamaskandhE dwitIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox