From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

tRtIyO'dhyAyaH

zrInArada uvAca

hiraNyakazipU rAjannajEyamajarAmaram|
AtmAnamapratidvandvamEkarAjaM vyadhitsata||1||
sa tEpE mandaradrONyAM tapaH paramadAruNam|
UrdhvabAhurnabhOdRSTiH pAdAGguSThAzritAvaniH||2||
jaTAdIdhitibhI rEjE saMvartArka ivAMzubhiH|
tasmiMstapastapyamAnE dEvAH sthAnAni bhEjirE||3||
tasya mUrdhnaH samudbhUtaH sadhUmO'gnistapOmayaH|
tIryagUrdhvamadhO lOkAnprAtapadviSvagIritaH||4||
cukSubhurnadyudanvantaH sadvIpAdrizcacAla bhUH|
nipEtuH sagrahAstArA jajvaluzca dizO daza||5||
tEna taptA divaM tyaktvA brahmalOkaM yayuH surAH|
dhAtrE vijJApayAmAsurdEvadEva jagatpatE||6||
daityEndratapasA taptA divi sthAtuM na zaknumaH
tasya cOpazamaM bhUmanvidhEhi yadi manyasE
lOkA na yAvannaGkSyanti balihArAstavAbhibhUH||7||
tasyAyaM kila saGkalpazcaratO duzcaraM tapaH|
zrUyatAM kiM na viditastavAthApi nivEditam||8||
sRSTvA carAcaramidaM tapOyOgasamAdhinA|
adhyAstE sarvadhiSNyEbhyaH paramESThI nijAsanam||9||
tadahaM vardhamAnEna tapOyOgasamAdhinA|
kAlAtmanOzca nityatvAtsAdhayiSyE tathAtmanaH||10||
anyathEdaM vidhAsyE'hamayathA pUrvamOjasA|
kimanyaiH kAlanirdhUtaiH kalpAntE vaiSNavAdibhiH||11||
iti zuzruma nirbandhaM tapaH paramamAsthitaH|
vidhatsvAnantaraM yuktaM svayaM tribhuvanEzvara||12||
tavAsanaM dvijagavAM pAramESThyaM jagatpatE|
bhavAya zrEyasE bhUtyai kSEmAya vijayAya ca||13||
iti vijJApitO dEvairbhagavAnAtmabhUrnRpa|
paritO bhRgudakSAdyairyayau daityEzvarAzramam||14||
na dadarza praticchannaM valmIkatRNakIcakaiH|
pipIlikAbhirAcIrNaM mEdastvaGmAMsazONitam||15||
tapantaM tapasA lOkAnyathAbhrApihitaM ravim|
vilakSya vismitaH prAha hasaMstaM haMsavAhanaH||16||

zrIbrahmOvAca

uttiSThOttiSTha bhadraM tE tapaHsiddhO'si kAzyapa|
varadO'hamanuprAptO vriyatAmIpsitO varaH||17||
adrAkSamahamEtaM tE hRtsAraM mahadadbhutam|
daMzabhakSitadEhasya prANA hyasthiSu zEratE||18||
naitatpUrvarSayazcakrurna kariSyanti cAparE|
niramburdhArayEtprANAnkO vai divyasamAH zatam||19||
vyavasAyEna tE'nEna duSkarENa manasvinAm|
tapOniSThEna bhavatAjitO'haM ditinandana||20||
tatasta AziSaH sarvA dadAmyasurapuGgava|
martasya tE hyamartasya darzanaM nAphalaM mama||21||

zrInArada uvAca

ityuktvAdibhavO dEvO bhakSitAGgaM pipIlikaiH|
kamaNDalujalEnaukSaddivyEnAmOgharAdhasA||22||
sa tatkIcakavalmIkAtsahaOjObalAnvitaH
sarvAvayavasampannO vajrasaMhananO yuvA
utthitastaptahEmAbhO vibhAvasurivaidhasaH||23||
sa nirIkSyAmbarE dEvaM haMsavAhamupasthitam|
nanAma zirasA bhUmau taddarzanamahOtsavaH||24||
utthAya prAJjaliH prahva IkSamANO dRzA vibhum|
harSAzrupulakOdbhEdO girA gadgadayAgRNAt||25||

zrIhiraNyakazipuruvAca

kalpAntE kAlasRSTEna yO'ndhEna tamasAvRtam|
abhivyanagjagadidaM svayaJjyOtiH svarOciSA||26||
AtmanA trivRtA cEdaM sRjatyavati lumpati|
rajaHsattvatamOdhAmnE parAya mahatE namaH||27||
nama AdyAya bIjAya jJAnavijJAnamUrtayE|
prANEndriyamanObuddhi vikArairvyaktimIyuSE||28||
tvamIziSE jagatastasthuSazca prANEna mukhyEna patiH prajAnAm|
cittasya cittairmanaindriyANAM patirmahAnbhUtaguNAzayEzaH||29||
tvaM saptatantUnvitanOSi tanvA trayyA caturhOtrakavidyayA ca|
tvamEka AtmAtmavatAmanAdiranantapAraH kavirantarAtmA||30||
tvamEva kAlO'nimiSO janAnAmAyurlavAdyavayavaiH kSiNOSi|
kUTastha AtmA paramESThyajO mahAMstvaM jIvalOkasya ca jIva AtmA||31||
tvattaH paraM nAparamapyanEjadEjacca kiJcidvyatiriktamasti|
vidyAH kalAstE tanavazca sarvA hiraNyagarbhO'si bRhattripRSThaH||32||
vyaktaM vibhO sthUlamidaM zarIraM yEnEndriyaprANamanOguNAMstvam|
bhuGkSE sthitO dhAmani pAramESThyE avyakta AtmA puruSaH purANaH||33||
anantAvyaktarUpENa yEnEdamakhilaM tatam|
cidacicchaktiyuktAya tasmai bhagavatE namaH||34||
yadi dAsyasyabhimatAnvarAnmE varadOttama|
bhUtEbhyastvadvisRSTEbhyO mRtyurmA bhUnmama prabhO||35||
nAntarbahirdivA naktamanyasmAdapi cAyudhaiH|
na bhUmau nAmbarE mRtyurna narairna mRgairapi||36||
vyasubhirvAsumadbhirvA surAsuramahOragaiH|
apratidvandvatAM yuddhE aikapatyaM ca dEhinAm||37||
sarvESAM lOkapAlAnAM mahimAnaM yathAtmanaH
tapOyOgaprabhAvANAM yanna riSyati karhicit||38||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM saptamaskandhE tRtIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox