From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturthO'dhyAyaH

zrInArada uvAca

EvaM vRtaH zatadhRtirhiraNyakazipOratha|
prAdAttattapasA prItO varAMstasya sudurlabhAn||1||

zrIbrahmOvAca

tAtEmE durlabhAH puMsAM yAnvRNISE varAnmama|
tathApi vitarAmyaGga varAnyadyapi durlabhAn||2||
tatO jagAma bhagavAnamOghAnugrahO vibhuH|
pUjitO'suravaryENa stUyamAnaH prajEzvaraiH||3||
EvaM labdhavarO daityO bibhraddhEmamayaM vapuH|
bhagavatyakarOddvESaM bhrAturvadhamanusmaran||4||
sa vijitya dizaH sarvA lOkAMzca trInmahAsuraH|
dEvAsuramanuSyEndra gandharvagaruDOragAn||5||
siddhacAraNavidyAdhrAnRSInpitRpatInmanUn|
yakSarakSaHpizAcEzAnprEtabhUtapatInapi||6||
sarvasattvapatInjitvA vazamAnIya vizvajit|
jahAra lOkapAlAnAM sthAnAni saha tEjasA||7||
dEvOdyAnazriyA juSTamadhyAstE sma tripiSTapam
mahEndrabhavanaM sAkSAnnirmitaM vizvakarmaNA
trailOkyalakSmyAyatanamadhyuvAsAkhilarddhimat||8||
yatra vidrumasOpAnA mahAmArakatA bhuvaH|
yatra sphATikakuDyAni vaidUryastambhapaGktayaH||9||
yatra citravitAnAni padmarAgAsanAni ca|
payaHphEnanibhAH zayyA muktAdAmaparicchadAH||10||
kUjadbhirnUpurairdEvyaH zabdayantya itastataH|
ratnasthalISu pazyanti sudatIH sundaraM mukham||11||
tasminmahEndrabhavanE mahAbalO mahAmanA nirjitalOka EkarAT|
rEmE'bhivandyAGghriyugaH surAdibhiH pratApitairUrjitacaNDazAsanaH||12||
tamaGga mattaM madhunOrugandhinA vivRttatAmrAkSamazESadhiSNyapAH|
upAsatOpAyanapANibhirvinA tribhistapOyOgabalaujasAM padam||13||
jagurmahEndrAsanamOjasA sthitaM vizvAvasustumbururasmadAdayaH|
gandharvasiddhA RSayO'stuvanmuhurvidyAdharAzcApsarasazca pANDava||14||
sa Eva varNAzramibhiH kratubhirbhUridakSiNaiH|
ijyamAnO havirbhAgAnagrahItsvEna tEjasA||15||
akRSTapacyA tasyAsItsaptadvIpavatI mahI|
tathA kAmadughA gAvO nAnAzcaryapadaM nabhaH||16||
ratnAkarAzca ratnaughAMstatpatnyazcOhurUrmibhiH|
kSArasIdhughRtakSaudra dadhikSIrAmRtOdakAH||17||
zailA drONIbhirAkrIDaM sarvartuSu guNAndrumAH|
dadhAra lOkapAlAnAmEka Eva pRthagguNAn||18||
sa itthaM nirjitakakubEkarADviSayAnpriyAn|
yathOpajOSaM bhuJjAnO nAtRpyadajitEndriyaH||19||
Evamaizvaryamattasya dRptasyOcchAstravartinaH|
kAlO mahAnvyatIyAya brahmazApamupEyuSaH||20||
tasyOgradaNDasaMvignAH sarvE lOkAH sapAlakAH|
anyatrAlabdhazaraNAH zaraNaM yayuracyutam||21||
tasyai namO'stu kASThAyai yatrAtmA harirIzvaraH|
yadgatvA na nivartantE zAntAH sannyAsinO'malAH||22||
iti tE saMyatAtmAnaH samAhitadhiyO'malAH|
upatasthurhRSIkEzaM vinidrA vAyubhOjanAH||23||
tESAmAvirabhUdvANI arUpA mEghaniHsvanA|
sannAdayantI kakubhaH sAdhUnAmabhayaGkarI||24||
mA bhaiSTa vibudhazrESThAH sarvESAM bhadramastu vaH|
maddarzanaM hi bhUtAnAM sarvazrEyOpapattayE||25||
jJAtamEtasya daurAtmyaM daitEyApasadasya yat|
tasya zAntiM kariSyAmi kAlaM tAvatpratIkSata||26||
yadA dEvESu vEdESu gOSu viprESu sAdhuSu|
dharmE mayi ca vidvESaH sa vA Azu vinazyati||27||
nirvairAya prazAntAya svasutAya mahAtmanE|
prahrAdAya yadA druhyEddhaniSyE'pi varOrjitam||28||

zrInArada uvAca

ityuktA lOkaguruNA taM praNamya divaukasaH|
nyavartanta gatOdvEgA mEnirE cAsuraM hatam||29||
tasya daityapatEH putrAzcatvAraH paramAdbhutAH|
prahrAdO'bhUnmahAMstESAM guNairmahadupAsakaH||30||
brahmaNyaH zIlasampannaH satyasandhO jitEndriyaH|
AtmavatsarvabhUtAnAmEkapriyasuhRttamaH||31||
dAsavatsannatAryAGghriH pitRvaddInavatsalaH
bhrAtRvatsadRzE snigdhO guruSvIzvarabhAvanaH
vidyArtharUpajanmADhyO mAnastambhavivarjitaH||32||
nOdvignacittO vyasanESu niHspRhaH zrutESu dRSTESu guNESvavastudRk|
dAntEndriyaprANazarIradhIH sadA prazAntakAmO rahitAsurO'suraH||33||
yasminmahadguNA rAjangRhyantE kavibhirmuhuH|
na tE'dhunA pidhIyantE yathA bhagavatIzvarE||34||
yaM sAdhugAthAsadasi ripavO'pi surA nRpa|
pratimAnaM prakurvanti kimutAnyE bhavAdRzAH||35||
guNairalamasaGkhyEyairmAhAtmyaM tasya sUcyatE|
vAsudEvE bhagavati yasya naisargikI ratiH||36||
nyastakrIDanakO bAlO jaDavattanmanastayA|
kRSNagrahagRhItAtmA na vEda jagadIdRzam||37||
AsInaH paryaTannaznanzayAnaH prapibanbruvan|
nAnusandhatta EtAni gOvindaparirambhitaH||38||
kvacidrudati vaikuNTha cintAzabalacEtanaH|
kvaciddhasati taccintA hlAda udgAyati kvacit||39||
nadati kvacidutkaNThO vilajjO nRtyati kvacit|
kvacittadbhAvanAyuktastanmayO'nucakAra ha||40||
kvacidutpulakastUSNImAstE saMsparzanirvRtaH|
aspandapraNayAnanda salilAmIlitEkSaNaH||41||
sa uttamazlOkapadAravindayOrniSEvayAkiJcanasaGgalabdhayA|
tanvanparAM nirvRtimAtmanO muhurduHsaGgadInasya manaH zamaM vyadhAt||42||
tasminmahAbhAgavatE mahAbhAgE mahAtmani|
hiraNyakazipU rAjannakarOdaghamAtmajE||43||

zrIyudhiSThira uvAca

dEvarSa EtadicchAmO vEdituM tava suvrata|
yadAtmajAya zuddhAya pitAdAtsAdhavE hyagham||44||
putrAnvipratikUlAnsvAnpitaraH putravatsalAH|
upAlabhantE zikSArthaM naivAghamaparO yathA||45||
kimutAnuvazAnsAdhUMstAdRzAngurudEvatAn
EtatkautUhalaM brahmannasmAkaM vidhama prabhO
pituH putrAya yaddvESO maraNAya prayOjitaH||46||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM saptamaskandhE caturthO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox