From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcamO'dhyAyaH

zrInArada uvAca

paurOhityAya bhagavAnvRtaH kAvyaH kilAsuraiH|
SaNDAmarkau sutau tasya daityarAjagRhAntikE||1||
tau rAjJA prApitaM bAlaM prahlAdaM nayakOvidam|
pAThayAmAsatuH pAThyAnanyAMzcAsurabAlakAn||2||
yattatra guruNA prOktaM zuzruvE'nupapATha ca|
na sAdhu manasA mEnE svaparAsadgrahAzrayam||3||
EkadAsurarATputramaGkamArOpya pANDava|
papraccha kathyatAM vatsa manyatE sAdhu yadbhavAn||4||

zrIprahlAda uvAca

tatsAdhu manyE'suravarya dEhinAM sadA samudvignadhiyAmasadgrahAt|
hitvAtmapAtaM gRhamandhakUpaM vanaM gatO yaddharimAzrayEta||5||

zrInArada uvAca

zrutvA putragirO daityaH parapakSasamAhitAH|
jahAsa buddhirbAlAnAM bhidyatE parabuddhibhiH||6||
samyagvidhAryatAM bAlO gurugEhE dvijAtibhiH|
viSNupakSaiH praticchannairna bhidyEtAsya dhIryathA||7||
gRhamAnItamAhUya prahlAdaM daityayAjakAH|
prazasya zlakSNayA vAcA samapRcchanta sAmabhiH||8||
vatsa prahlAda bhadraM tE satyaM kathaya mA mRSA|
bAlAnati kutastubhyamESa buddhiviparyayaH||9||
buddhibhEdaH parakRta utAhO tE svatO'bhavat|
bhaNyatAM zrOtukAmAnAM gurUNAM kulanandana||10||

zrIprahlAda uvAca

paraH svazcEtyasadgrAhaH puMsAM yanmAyayA kRtaH|
vimOhitadhiyAM dRSTastasmai bhagavatE namaH||11||
sa yadAnuvrataH puMsAM pazubuddhirvibhidyatE|
anya ESa tathAnyO'hamiti bhEdagatAsatI||12||
sa ESa AtmA svaparEtyabuddhibhirduratyayAnukramaNO nirUpyatE|
muhyanti yadvartmani vEdavAdinO brahmAdayO hyESa bhinatti mE matim||13||
yathA bhrAmyatyayO brahmansvayamAkarSasannidhau|
tathA mE bhidyatE cEtazcakrapANEryadRcchayA||14||

zrInArada uvAca

EtAvadbrAhmaNAyOktvA virarAma mahAmatiH|
taM sannibhartsya kupitaH sudInO rAjasEvakaH||15||
AnIyatAmarE vEtramasmAkamayazaskaraH|
kulAGgArasya durbuddhEzcaturthO'syOditO damaH||16||
daitEyacandanavanE jAtO'yaM kaNTakadrumaH|
yanmUlOnmUlaparazOrviSNOrnAlAyitO'rbhakaH||17||
iti taM vividhOpAyairbhISayaMstarjanAdibhiH|
prahlAdaM grAhayAmAsa trivargasyOpapAdanam||18||
tata EnaM gururjJAtvA jJAtajJEyacatuSTayam|
daityEndraM darzayAmAsa mAtRmRSTamalaGkRtam||19||
pAdayOH patitaM bAlaM pratinandyAziSAsuraH|
pariSvajya ciraM dOrbhyAM paramAmApa nirvRtim||20||
ArOpyAGkamavaghrAya mUrdhanyazrukalAmbubhiH|
AsiJcanvikasadvaktramidamAha yudhiSThira||21||

hiraNyakazipuruvAca

prahrAdAnUcyatAM tAta svadhItaM kiJciduttamam|
kAlEnaitAvatAyuSmanyadazikSadgurOrbhavAn||22||

zrIprahlAda uvAca

zravaNaM kIrtanaM viSNOH smaraNaM pAdasEvanam|
arcanaM vandanaM dAsyaM sakhyamAtmanivEdanam||23||
iti puMsArpitA viSNau bhaktizcEnnavalakSaNA|
kriyEta bhagavatyaddhA tanmanyE'dhItamuttamam||24||
nizamyaitatsutavacO hiraNyakazipustadA|
guruputramuvAcEdaM ruSA prasphuritAdharaH||25||
brahmabandhO kimEtattE vipakSaM zrayatAsatA|
asAraM grAhitO bAlO mAmanAdRtya durmatE||26||
santi hyasAdhavO lOkE durmaitrAzchadmavESiNaH|
tESAmudEtyaghaM kAlE rOgaH pAtakinAmiva||27||

zrIguruputra uvAca

na matpraNItaM na parapraNItaM sutO vadatyESa tavEndrazatrO|
naisargikIyaM matirasya rAjanniyaccha manyuM kadadAH sma mA naH||28||

zrInArada uvAca

guruNaivaM pratiprOktO bhUya AhAsuraH sutam|
na cEdgurumukhIyaM tE kutO'bhadrAsatI matiH||29||

zrIprahlAda uvAca

matirna kRSNE parataH svatO vA mithO'bhipadyEta gRhavratAnAm|
adAntagObhirvizatAM tamisraM punaH punazcarvitacarvaNAnAm||30||
na tE viduH svArthagatiM hi viSNuM durAzayA yE bahirarthamAninaH|
andhA yathAndhairupanIyamAnAstE'pIzatantryAmurudAmni baddhAH||31||
naiSAM matistAvadurukramAGghriM spRzatyanarthApagamO yadarthaH|
mahIyasAM pAdarajO'bhiSEkaM niSkiJcanAnAM na vRNIta yAvat||32||
ityuktvOparataM putraM hiraNyakazipU ruSA|
andhIkRtAtmA svOtsaGgAnnirasyata mahItalE||33||
AhAmarSaruSAviSTaH kaSAyIbhUtalOcanaH|
vadhyatAmAzvayaM vadhyO niHsArayata nairRtAH||34||
ayaM mE bhrAtRhA sO'yaM hitvA svAnsuhRdO'dhamaH|
pitRvyahantuH pAdau yO viSNOrdAsavadarcati||35||
viSNOrvA sAdhvasau kiM nu kariSyatyasamaJjasaH|
sauhRdaM dustyajaM pitrOrahAdyaH paJcahAyanaH||36||
parO'pyapatyaM hitakRdyathauSadhaM svadEhajO'pyAmayavatsutO'hitaH|
chindyAttadaGgaM yadutAtmanO'hitaM zESaM sukhaM jIvati yadvivarjanAt||37||
sarvairupAyairhantavyaH sambhOjazayanAsanaiH|
suhRlliGgadharaH zatrurmunErduSTamivEndriyam||38||
nairRtAstE samAdiSTA bhartrA vai zUlapANayaH|
tigmadaMSTrakarAlAsyAstAmrazmazruzirOruhAH||39||
nadantO bhairavaM nAdaM chindhi bhindhIti vAdinaH|
AsInaM cAhananzUlaiH prahlAdaM sarvamarmasu||40||
parE brahmaNyanirdEzyE bhagavatyakhilAtmani|
yuktAtmanyaphalA AsannapuNyasyEva satkriyAH||41||
prayAsE'pahatE tasmindaityEndraH parizaGkitaH|
cakAra tadvadhOpAyAnnirbandhEna yudhiSThira||42||
diggajairdandazUkEndrairabhicArAvapAtanaiH|
mAyAbhiH sannirOdhaizca garadAnairabhOjanaiH||43||
himavAyvagnisalilaiH parvatAkramaNairapi
na zazAka yadA hantumapApamasuraH sutam
cintAM dIrghatamAM prAptastatkartuM nAbhyapadyata||44||
ESa mE bahvasAdhUktO vadhOpAyAzca nirmitAH|
taistairdrOhairasaddharmairmuktaH svEnaiva tEjasA||45||
vartamAnO'vidUrE vai bAlO'pyajaDadhIrayam|
na vismarati mE'nAryaM zunaH zEpa iva prabhuH||46||
apramEyAnubhAvO'yamakutazcidbhayO'maraH|
nUnamEtadvirOdhEna mRtyurmE bhavitA na vA||47||
iti taccintayA kiJcinmlAnazriyamadhOmukham|
zaNDAmarkAvauzanasau vivikta iti hOcatuH||48||
jitaM tvayaikEna jagattrayaM bhruvOrvijRmbhaNatrastasamastadhiSNyapam|
na tasya cintyaM tava nAtha cakSvahE na vai zizUnAM guNadOSayOH padam||49||
imaM tu pAzairvaruNasya baddhvA nidhEhi bhItO na palAyatE yathA|
buddhizca puMsO vayasAryasEvayA yAvadgururbhArgava AgamiSyati||50||
tathEti guruputrOktamanujJAyEdamabravIt|
dharmO hyasyOpadESTavyO rAjJAM yO gRhamEdhinAm||51||
dharmamarthaM ca kAmaM ca nitarAM cAnupUrvazaH|
prahrAdAyOcatU rAjanprazritAvanatAya ca||52||
yathA trivargaM gurubhirAtmanE upazikSitam|
na sAdhu mEnE tacchikSAM dvandvArAmOpavarNitAm||53||
yadAcAryaH parAvRttO gRhamEdhIyakarmasu|
vayasyairbAlakaistatra sOpahUtaH kRtakSaNaiH||54||
atha tAnzlakSNayA vAcA pratyAhUya mahAbudhaH|
uvAca vidvAMstanniSThAM kRpayA prahasanniva||55||
tE tu tadgauravAtsarvE tyaktakrIDAparicchadAH|
bAlA adUSitadhiyO dvandvArAmEritEhitaiH||56||
paryupAsata rAjEndra tannyastahRdayEkSaNAH
tAnAha karuNO maitrO mahAbhAgavatO'suraH||57||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM saptamaskandhE paJcamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox