From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaSThO'dhyAyaH

zrIprahlAda uvAca

kaumAra AcarEtprAjJO dharmAnbhAgavatAniha|
durlabhaM mAnuSaM janma tadapyadhruvamarthadam||1||
yathA hi puruSasyEha viSNOH pAdOpasarpaNam|
yadESa sarvabhUtAnAM priya AtmEzvaraH suhRt||2||
sukhamaindriyakaM daityA dEhayOgEna dEhinAm|
sarvatra labhyatE daivAdyathA duHkhamayatnataH||3||
tatprayAsO na kartavyO yata AyurvyayaH param|
na tathA vindatE kSEmaM mukundacaraNAmbujam||4||
tatO yatEta kuzalaH kSEmAya bhavamAzritaH|
zarIraM pauruSaM yAvanna vipadyEta puSkalam||5||
puMsO varSazataM hyAyustadardhaM cAjitAtmanaH|
niSphalaM yadasau rAtryAM zEtE'ndhaM prApitastamaH||6||
mugdhasya bAlyE kaizOrE krIDatO yAti viMzatiH|
jarayA grastadEhasya yAtyakalpasya viMzatiH||7||
durApUrENa kAmEna mOhEna ca balIyasA|
zESaM gRhESu saktasya pramattasyApayAti hi||8||
kO gRhESu pumAnsaktamAtmAnamajitEndriyaH|
snEhapAzairdRDhairbaddhamutsahEta vimOcitum||9||
kO nvarthatRSNAM visRjEtprANEbhyO'pi ya IpsitaH|
yaM krINAtyasubhiH prESThaistaskaraH sEvakO vaNik||10||
kathaM priyAyA anukampitAyAH saGgaM rahasyaM rucirAMzca mantrAn|
suhRtsu tatsnEhasitaH zizUnAM kalAkSarANAmanuraktacittaH||11||
putrAnsmaraMstA duhitRRrhRdayyA bhrAtRRnsvasRRrvA pitarau ca dInau|
gRhAnmanOjJOruparicchadAMzca vRttIzca kulyAH pazubhRtyavargAn||12||
tyajEta kOzaskRdivEhamAnaH karmANi lObhAdavitRptakAmaH|
aupasthyajaihvaM bahumanyamAnaH kathaM virajyEta durantamOhaH||13||
kuTumbapOSAya viyannijAyurna budhyatE'rthaM vihataM pramattaH|
sarvatra tApatrayaduHkhitAtmA nirvidyatE na svakuTumbarAmaH||14||
vittESu nityAbhiniviSTacEtA vidvAMzca dOSaM paravittahartuH|
prEtyEha vAthApyajitEndriyastadazAntakAmO haratE kuTumbI||15||
vidvAnapItthaM danujAH kuTumbaM puSNansvalOkAya na kalpatE vai|
yaH svIyapArakyavibhinnabhAvastamaH prapadyEta yathA vimUDhaH||16||
yatO na kazcitkva ca kutracidvA dInaH svamAtmAnamalaM samarthaH|
vimOcituM kAmadRzAM vihAra krIDAmRgO yannigaDO visargaH||17||
tatO vidUrAtparihRtya daityA daityESu saGgaM viSayAtmakESu|
upEta nArAyaNamAdidEvaM sa muktasaGgairiSitO'pavargaH||18||
na hyacyutaM prINayatO bahvAyAsO'surAtmajAH|
AtmatvAtsarvabhUtAnAM siddhatvAdiha sarvataH||19||
parAvarESu bhUtESu brahmAntasthAvarAdiSu|
bhautikESu vikArESu bhUtESvatha mahatsu ca||20||
guNESu guNasAmyE ca guNavyatikarE tathA|
Eka Eva parO hyAtmA bhagavAnIzvarO'vyayaH||21||
pratyagAtmasvarUpENa dRzyarUpENa ca svayam|
vyApyavyApakanirdEzyO hyanirdEzyO'vikalpitaH||22||
kEvalAnubhavAnanda svarUpaH paramEzvaraH|
mAyayAntarhitaizvarya IyatE guNasargayA||23||
tasmAtsarvESu bhUtESu dayAM kuruta sauhRdam|
bhAvamAsuramunmucya yayA tuSyatyadhOkSajaH||24||
tuSTE ca tatra kimalabhyamananta AdyE
kiM tairguNavyatikarAdiha yE svasiddhAH|
dharmAdayaH kimaguNEna ca kAGkSitEna
sAraM juSAM caraNayOrupagAyatAM naH||25||
dharmArthakAma iti yO'bhihitastrivarga
IkSA trayI nayadamau vividhA ca vArtA|
manyE tadEtadakhilaM nigamasya satyaM
svAtmArpaNaM svasuhRdaH paramasya puMsaH||26||
jJAnaM tadEtadamalaM duravApamAha
nArAyaNO narasakhaH kila nAradAya|
EkAntinAM bhagavatastadakiJcanAnAM
pAdAravindarajasAplutadEhinAM syAt||27||
zrutamEtanmayA pUrvaM jJAnaM vijJAnasaMyutam|
dharmaM bhAgavataM zuddhaM nAradAddEvadarzanAt||28||

zrIdaityaputrA UcuH

prahlAda tvaM vayaM cApi nartE'nyaM vidmahE gurum|
EtAbhyAM guruputrAbhyAM bAlAnAmapi hIzvarau||29||
bAlasyAntaHpurasthasya mahatsaGgO duranvayaH
chindhi naH saMzayaM saumya syAccEdvisrambhakAraNam||30||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM saptamaskandhE SaSThO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox