From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptamO'dhyAyaH

zrInArada uvAca

EvaM daityasutaiH pRSTO mahAbhAgavatO'suraH|
uvAca tAnsmayamAnaH smaranmadanubhASitam||1||

zrIprahrAda uvAca

pitari prasthitE'smAkaM tapasE mandarAcalam|
yuddhOdyamaM paraM cakrurvibudhA dAnavAnprati||2||
pipIlikairahiriva diSTyA lOkOpatApanaH|
pApEna pApO'bhakSIti vadantO vAsavAdayaH||3||
tESAmatibalOdyOgaM nizamyAsurayUthapAH|
vadhyamAnAH surairbhItA dudruvuH sarvatO dizam||4||
kalatraputravittAptAngRhAnpazuparicchadAn|
nAvEkSyamANAstvaritAH sarvE prANaparIpsavaH||5||
vyalumpanrAjazibiramamarA jayakAGkSiNaH|
indrastu rAjamahiSIM mAtaraM mama cAgrahIt||6||
nIyamAnAM bhayOdvignAM rudatIM kurarImiva|
yadRcchayAgatastatra dEvarSirdadRzE pathi||7||
prAha nainAM surapatE nEtumarhasyanAgasam|
muJca muJca mahAbhAga satIM paraparigraham||8||

zrIindra uvAca

AstE'syA jaTharE vIryamaviSahyaM suradviSaH|
AsyatAM yAvatprasavaM mOkSyE'rthapadavIM gataH||9||

zrInArada uvAca

ayaM niSkilbiSaH sAkSAnmahAbhAgavatO mahAn|
tvayA na prApsyatE saMsthAmanantAnucarO balI||10||
ityuktastAM vihAyEndrO dEvarSErmAnayanvacaH|
anantapriyabhaktyainAM parikramya divaM yayau||11||
tatO mE mAtaramRSiH samAnIya nijAzramE|
AzvAsyEhOSyatAM vatsE yAvattE bharturAgamaH||12||
tathEtyavAtsIddEvarSErantikE sAkutObhayA|
yAvaddaityapatirghOrAttapasO na nyavartata||13||
RSiM paryacarattatra bhaktyA paramayA satI|
antarvatnI svagarbhasya kSEmAyEcchAprasUtayE||14||
RSiH kAruNikastasyAH prAdAdubhayamIzvaraH|
dharmasya tattvaM jJAnaM ca mAmapyuddizya nirmalam||15||
tattu kAlasya dIrghatvAtstrItvAnmAtustirOdadhE|
RSiNAnugRhItaM mAM nAdhunApyajahAtsmRtiH||16||
bhavatAmapi bhUyAnmE yadi zraddadhatE vacaH|
vaizAradI dhIH zraddhAtaH strIbAlAnAM ca mE yathA||17||
janmAdyAH SaDimE bhAvA dRSTA dEhasya nAtmanaH|
phalAnAmiva vRkSasya kAlEnEzvaramUrtinA||18||
AtmA nityO'vyayaH zuddha EkaH kSEtrajJa AzrayaH|
avikriyaH svadRghEturvyApakO'saGgyanAvRtaH||19||
EtairdvAdazabhirvidvAnAtmanO lakSaNaiH paraiH|
ahaM mamEtyasadbhAvaM dEhAdau mOhajaM tyajEt||20||
svarNaM yathA grAvasu hEmakAraH kSEtrESu yOgaistadabhijJa ApnuyAt|
kSEtrESu dEhESu tathAtmayOgairadhyAtmavidbrahmagatiM labhEta||21||
aSTau prakRtayaH prOktAstraya Eva hi tadguNAH|
vikArAH SODazAcAryaiH pumAnEkaH samanvayAt||22||
dEhastu sarvasaGghAtO jagattasthuriti dvidhA|
atraiva mRgyaH puruSO nEti nEtItyatattyajan||23||
anvayavyatirEkENa vivEkEnOzatAtmanA|
svargasthAnasamAmnAyairvimRzadbhirasatvaraiH||24||
buddhErjAgaraNaM svapnaH suSuptiriti vRttayaH|
tA yEnaivAnubhUyantE sO'dhyakSaH puruSaH paraH||25||
EbhistrivarNaiH paryastairbuddhibhEdaiH kriyOdbhavaiH|
svarUpamAtmanO budhyEdgandhairvAyumivAnvayAt||26||
EtaddvArO hi saMsArO guNakarmanibandhanaH|
ajJAnamUlO'pArthO'pi puMsaH svapna ivArpyatE||27||
tasmAdbhavadbhiH kartavyaM karmaNAM triguNAtmanAm|
bIjanirharaNaM yOgaH pravAhOparamO dhiyaH||28||
tatrOpAyasahasrANAmayaM bhagavatOditaH|
yadIzvarE bhagavati yathA yairaJjasA ratiH||29||
guruzuzrUSayA bhaktyA sarvalabdhArpaNEna ca|
saGgEna sAdhubhaktAnAmIzvarArAdhanEna ca||30||
zraddhayA tatkathAyAM ca kIrtanairguNakarmaNAm|
tatpAdAmburuhadhyAnAttalliGgEkSArhaNAdibhiH||31||
hariH sarvESu bhUtESu bhagavAnAsta IzvaraH|
iti bhUtAni manasA kAmaistaiH sAdhu mAnayEt||32||
EvaM nirjitaSaDvargaiH kriyatE bhaktirIzvarE|
vAsudEvE bhagavati yayA saMlabhyatE ratiH||33||
nizamya karmANi guNAnatulyAnvIryANi lIlAtanubhiH kRtAni|
yadAtiharSOtpulakAzrugadgadaM prOtkaNTha udgAyati rauti nRtyati||34||
yadA grahagrasta iva kvaciddhasatyAkrandatE dhyAyati vandatE janam|
muhuH zvasanvakti harE jagatpatE nArAyaNEtyAtmamatirgatatrapaH||35||
tadA pumAnmuktasamastabandhanastadbhAvabhAvAnukRtAzayAkRtiH|
nirdagdhabIjAnuzayO mahIyasA bhaktiprayOgENa samEtyadhOkSajam||36||
adhOkSajAlambhamihAzubhAtmanaH zarIriNaH saMsRticakrazAtanam|
tadbrahmanirvANasukhaM vidurbudhAstatO bhajadhvaM hRdayE hRdIzvaram||37||
kO'tiprayAsO'surabAlakA harErupAsanE svE hRdi chidravatsataH|
svasyAtmanaH sakhyurazESadEhinAM sAmAnyataH kiM viSayOpapAdanaiH||38||
rAyaH kalatraM pazavaH sutAdayO gRhA mahI kuJjarakOzabhUtayaH|
sarvE'rthakAmAH kSaNabhaGgurAyuSaH kurvanti martyasya kiyatpriyaM calAH||39||
EvaM hi lOkAH kratubhiH kRtA amI kSayiSNavaH sAtizayA na nirmalAH|
tasmAdadRSTazrutadUSaNaM paraM bhaktyOktayEzaM bhajatAtmalabdhayE||40||
yadartha iha karmANi vidvanmAnyasakRnnaraH|
karOtyatO viparyAsamamOghaM vindatE phalam||41||
sukhAya duHkhamOkSAya saGkalpa iha karmiNaH|
sadApnOtIhayA duHkhamanIhAyAH sukhAvRtaH||42||
kAmAnkAmayatE kAmyairyadarthamiha pUruSaH|
sa vai dEhastu pArakyO bhaGgurO yAtyupaiti ca||43||
kimu vyavahitApatya dArAgAradhanAdayaH|
rAjyakOzagajAmAtya bhRtyAptA mamatAspadAH||44||
kimEtairAtmanastucchaiH saha dEhEna nazvaraiH|
anarthairarthasaGkAzairnityAnandarasOdadhEH||45||
nirUpyatAmiha svArthaH kiyAndEhabhRtO'surAH|
niSEkAdiSvavasthAsu klizyamAnasya karmabhiH||46||
karmANyArabhatE dEhI dEhEnAtmAnuvartinA|
karmabhistanutE dEhamubhayaM tvavivEkataH||47||
tasmAdarthAzca kAmAzca dharmAzca yadapAzrayAH|
bhajatAnIhayAtmAnamanIhaM harimIzvaram||48||
sarvESAmapi bhUtAnAM harirAtmEzvaraH priyaH|
bhUtairmahadbhiH svakRtaiH kRtAnAM jIvasaMjJitaH||49||
dEvO'surO manuSyO vA yakSO gandharva Eva vA|
bhajanmukundacaraNaM svastimAnsyAdyathA vayam||50||
nAlaM dvijatvaM dEvatvamRSitvaM vAsurAtmajAH|
prINanAya mukundasya na vRttaM na bahujJatA||51||
na dAnaM na tapO nEjyA na zaucaM na vratAni ca|
prIyatE'malayA bhaktyA hariranyadviDambanam||52||
tatO harau bhagavati bhaktiM kuruta dAnavAH|
AtmaupamyEna sarvatra sarvabhUtAtmanIzvarE||53||
daitEyA yakSarakSAMsi striyaH zUdrA vrajaukasaH|
khagA mRgAH pApajIvAH santi hyacyutatAM gatAH||54||
EtAvAnEva lOkE'sminpuMsaH svArthaH paraH smRtaH
EkAntabhaktirgOvindE yatsarvatra tadIkSaNam||55||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM saptamaskandhE saptamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox