From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTamO'dhyAyaH

zrInArada uvAca

atha daityasutAH sarvE zrutvA tadanuvarNitam|
jagRhurniravadyatvAnnaiva gurvanuzikSitam||1||
athAcAryasutastESAM buddhimEkAntasaMsthitAm|
AlakSya bhItastvaritO rAjJa AvEdayadyathA||2||
zrutvA tadapriyaM daityO duHsahaM tanayAnayam|
kOpAvEzacaladgAtraH putraM hantuM manO dadhE||3||
kSiptvA paruSayA vAcA prahrAdamatadarhaNam|
AhEkSamANaH pApEna tirazcInEna cakSuSA||4||
prazrayAvanataM dAntaM baddhAJjalimavasthitam|
sarpaH padAhata iva zvasanprakRtidAruNaH||5||

zrIhiraNyakazipuruvAca

hE durvinIta mandAtmankulabhEdakarAdhama|
stabdhaM macchAsanOdvRttaM nESyE tvAdya yamakSayam||6||
kruddhasya yasya kampantE trayO lOkAH sahEzvarAH|
tasya mE'bhItavanmUDha zAsanaM kiM balO'tyagAH||7||

zrIprahrAda uvAca

na kEvalaM mE bhavatazca rAjansa vai balaM balinAM cAparESAm|
parE'varE'mI sthirajaGgamA yE brahmAdayO yEna vazaM praNItAH||8||
sa IzvaraH kAla urukramO'sAvOjaH sahaH sattvabalEndriyAtmA|
sa Eva vizvaM paramaH svazaktibhiH sRjatyavatyatti guNatrayEzaH||9||
jahyAsuraM bhAvamimaM tvamAtmanaH samaM manO dhatsva na santi vidviSaH|
RtE'jitAdAtmana utpathE sthitAttaddhi hyanantasya mahatsamarhaNam||10||
dasyUnpurA SaNna vijitya lumpatO manyanta EkE svajitA dizO daza|
jitAtmanO jJasya samasya dEhinAM sAdhOH svamOhaprabhavAH kutaH parE||11||

zrIhiraNyakazipuruvAca

vyaktaM tvaM martukAmO'si yO'timAtraM vikatthasE|
mumUrSUNAM hi mandAtmannanu syurviklavA giraH||12||
yastvayA mandabhAgyOktO madanyO jagadIzvaraH|
kvAsau yadi sa sarvatra kasmAtstambhE na dRzyatE||13||
sO'haM vikatthamAnasya ziraH kAyAddharAmi tE|
gOpAyEta haristvAdya yastE zaraNamIpsitam||14||
EvaM duruktairmuhurardayanruSA sutaM mahAbhAgavataM mahAsuraH|
khaDgaM pragRhyOtpatitO varAsanAtstambhaM tatADAtibalaH svamuSTinA||15||
tadaiva tasminninadO'tibhISaNO babhUva yEnANDakaTAhamasphuTat|
yaM vai svadhiSNyOpagataM tvajAdayaH zrutvA svadhAmAtyayamaGga mEnirE||16||
sa vikramanputravadhEpsurOjasA nizamya nirhrAdamapUrvamadbhutam|
antaHsabhAyAM na dadarza tatpadaM vitatrasuryEna surAriyUthapAH||17||
satyaM vidhAtuM nijabhRtyabhASitaM vyAptiM ca bhUtESvakhilESu cAtmanaH|
adRzyatAtyadbhutarUpamudvahanstambhE sabhAyAM na mRgaM na mAnuSam||18||
sa sattvamEnaM paritO vipazyanstambhasya madhyAdanunirjihAnam|
nAyaM mRgO nApi narO vicitramahO kimEtannRmRgEndrarUpam||19||
mImAMsamAnasya samutthitO'gratO nRsiMharUpastadalaM bhayAnakam|
prataptacAmIkaracaNDalOcanaM sphuratsaTAkEzarajRmbhitAnanam||20||
karAladaMSTraM karavAlacaJcala kSurAntajihvaM bhrukuTImukhOlbaNam|
stabdhOrdhvakarNaM girikandarAdbhuta vyAttAsyanAsaM hanubhEdabhISaNam||21||
divispRzatkAyamadIrghapIvara grIvOruvakSaHsthalamalpamadhyamam|
candrAMzugauraizchuritaM tanUruhairviSvagbhujAnIkazataM nakhAyudham||22||
durAsadaM sarvanijEtarAyudha pravEkavidrAvitadaityadAnavam|
prAyENa mE'yaM hariNOrumAyinA vadhaH smRtO'nEna samudyatEna kim||23||
EvaM bruvaMstvabhyapatadgadAyudhO nadannRsiMhaM prati daityakuJjaraH|
alakSitO'gnau patitaH pataGgamO yathA nRsiMhaujasi sO'surastadA||24||
na tadvicitraM khalu sattvadhAmani svatEjasA yO nu purApibattamaH|
tatO'bhipadyAbhyahananmahAsurO ruSA nRsiMhaM gadayOruvEgayA||25||
taM vikramantaM sagadaM gadAdharO mahOragaM tArkSyasutO yathAgrahIt|
sa tasya hastOtkalitastadAsurO vikrIDatO yadvadahirgarutmataH||26||
asAdhvamanyanta hRtaukasO'marA ghanacchadA bhArata sarvadhiSNyapAH
taM manyamAnO nijavIryazaGkitaM yaddhastamuktO nRhariM mahAsuraH
punastamAsajjata khaDgacarmaNI pragRhya vEgEna gatazramO mRdhE||27||
taM zyEnavEgaM zatacandravartmabhizcarantamacchidramuparyadhO hariH|
kRtvATTahAsaM kharamutsvanOlbaNaM nimIlitAkSaM jagRhE mahAjavaH||28||
viSvaksphurantaM grahaNAturaM harirvyAlO yathAkhuM kulizAkSatatvacam|
dvAryUrumApatya dadAra lIlayA nakhairyathAhiM garuDO mahAviSam||29||
saMrambhaduSprEkSyakarAlalOcanO vyAttAnanAntaM vilihansvajihvayA|
asRglavAktAruNakEzarAnanO yathAntramAlI dvipahatyayA hariH||30||
nakhAGkurOtpATitahRtsarOruhaM visRjya tasyAnucarAnudAyudhAn|
ahansamastAnnakhazastrapANibhirdOrdaNDayUthO'nupathAnsahasrazaH||31||
saTAvadhUtA jaladAH parApatangrahAzca taddRSTivimuSTarOciSaH|
ambhOdhayaH zvAsahatA vicukSubhurnirhrAdabhItA digibhA vicukruzuH||32||
dyaustatsaTOtkSiptavimAnasaGkulA prOtsarpata kSmA ca padAbhipIDitA|
zailAH samutpEturamuSya raMhasA tattEjasA khaM kakubhO na rEjirE||33||
tataH sabhAyAmupaviSTamuttamE nRpAsanE sambhRtatEjasaM vibhum|
alakSitadvairathamatyamarSaNaM pracaNDavaktraM na babhAja kazcana||34||
nizAmya lOkatrayamastakajvaraM tamAdidaityaM hariNA hataM mRdhE|
praharSavEgOtkalitAnanA muhuH prasUnavarSairvavRSuH surastriyaH||35||
tadA vimAnAvalibhirnabhastalaM didRkSatAM saGkulamAsa nAkinAm|
surAnakA dundubhayO'tha jaghnirE gandharvamukhyA nanRturjaguH striyaH||36||
tatrOpavrajya vibudhA brahmEndragirizAdayaH|
RSayaH pitaraH siddhA vidyAdharamahOragAH||37||
manavaH prajAnAM patayO gandharvApsaracAraNAH|
yakSAH kimpuruSAstAta vEtAlAH sahakinnarAH||38||
tE viSNupArSadAH sarvE sunandakumudAdayaH
mUrdhni baddhAJjalipuTA AsInaM tIvratEjasam
IDirE narazArdulaM nAtidUracarAH pRthak||39||

zrIbrahmOvAca

natO'smyanantAya durantazaktayE vicitravIryAya pavitrakarmaNE|
vizvasya sargasthitisaMyamAnguNaiH svalIlayA sandadhatE'vyayAtmanE||40||

zrIrudra uvAca

kOpakAlO yugAntastE hatO'yamasurO'lpakaH|
tatsutaM pAhyupasRtaM bhaktaM tE bhaktavatsala||41||

zrIindra uvAca

pratyAnItAH parama bhavatA trAyatA naH svabhAgA
daityAkrAntaM hRdayakamalaM tadgRhaM pratyabOdhi|
kAlagrastaM kiyadidamahO nAtha zuzrUSatAM tE
muktistESAM na hi bahumatA nArasiMhAparaiH kim||42||

zrIRSaya UcuH

tvaM nastapaH paramamAttha yadAtmatEjO
yEnEdamAdipuruSAtmagataM sasarktha|
tadvipraluptamamunAdya zaraNyapAla
rakSAgRhItavapuSA punaranvamaMsthAH||43||

zrIpitara UcuH

zrAddhAni nO'dhibubhujE prasabhaM tanUjair
dattAni tIrthasamayE'pyapibattilAmbu|
tasyOdarAnnakhavidIrNavapAdya Arcchat
tasmai namO nRharayE'khiladharmagOptrE||44||

zrIsiddhA UcuH

yO nO gatiM yOgasiddhAmasAdhurahArSIdyOgatapObalEna|
nAnA darpaM taM nakhairvidadAra tasmai tubhyaM praNatAH smO nRsiMha||45||

zrIvidyAdharA UcuH

vidyAM pRthagdhAraNayAnurAddhAM nyaSEdhadajJO balavIryadRptaH|
sa yEna saGkhyE pazuvaddhatastaM mAyAnRsiMhaM praNatAH sma nityam||46||

zrInAgA UcuH

yEna pApEna ratnAni strIratnAni hRtAni naH|
tadvakSaHpATanEnAsAM dattAnanda namO'stu tE||47||

zrImanava UcuH

manavO vayaM tava nidEzakAriNO ditijEna dEva paribhUtasEtavaH|
bhavatA khalaH sa upasaMhRtaH prabhO karavAma tE kimanuzAdhi kiGkarAn||48||

zrIprajApataya UcuH

prajEzA vayaM tE parEzAbhisRSTA na yEna prajA vai sRjAmO niSiddhAH|
sa ESa tvayA bhinnavakSA nu zEtE jaganmaGgalaM sattvamUrtE'vatAraH||49||

zrIgandharvA UcuH

vayaM vibhO tE naTanATyagAyakA yEnAtmasAdvIryabalaujasA kRtAH|
sa ESa nItO bhavatA dazAmimAM kimutpathasthaH kuzalAya kalpatE||50||

zrIcAraNA UcuH

harE tavAGghripaGkajaM bhavApavargamAzritAH|
yadESa sAdhuhRcchayastvayAsuraH samApitaH||51||

zrIyakSA UcuH

vayamanucaramukhyAH karmabhistE manOjJais
ta iha ditisutEna prApitA vAhakatvam|
sa tu janaparitApaM tatkRtaM jAnatA tE
narahara upanItaH paJcatAM paJcaviMza||52||

zrIkimpuruSA UcuH

vayaM kimpuruSAstvaM tu mahApuruSa IzvaraH|
ayaM kupuruSO naSTO dhikkRtaH sAdhubhiryadA||53||

zrIvaitAlikA UcuH

sabhAsu satrESu tavAmalaM yazO gItvA saparyAM mahatIM labhAmahE|
yastAmanaiSIdvazamESa durjanO dviSTyA hatastE bhagavanyathAmayaH||54||

zrIkinnarA UcuH

vayamIza kinnaragaNAstavAnugA ditijEna viSTimamunAnukAritAH|
bhavatA harE sa vRjinO'vasAditO narasiMha nAtha vibhavAya nO bhava||55||

zrIviSNupArSadA UcuH

adyaitaddharinararUpamadbhutaM tE dRSTaM naH zaraNada sarvalOkazarma
sO'yaM tE vidhikara Iza viprazaptastasyEdaM nidhanamanugrahAya vidmaH||56||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM saptamaskandhE aSTamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox