From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dazamO'dhyAyaH

zrInArada uvAca

bhaktiyOgasya tatsarvamantarAyatayArbhakaH|
manyamAnO hRSIkEzaM smayamAna uvAca ha||1||

zrIprahrAda uvAca

mA mAM pralObhayOtpattyA saktaM kAmESu tairvaraiH|
tatsaGgabhItO nirviNNO mumukSustvAmupAzritaH||2||
bhRtyalakSaNajijJAsurbhaktaM kAmESvacOdayat|
bhavAnsaMsArabIjESu hRdayagranthiSu prabhO||3||
nAnyathA tE'khilagurO ghaTEta karuNAtmanaH|
yasta AziSa AzAstE na sa bhRtyaH sa vai vaNik||4||
AzAsAnO na vai bhRtyaH svAminyAziSa AtmanaH|
na svAmI bhRtyataH svAmyamicchanyO rAti cAziSaH||5||
ahaM tvakAmastvadbhaktastvaM ca svAmyanapAzrayaH|
nAnyathEhAvayOrarthO rAjasEvakayOriva||6||
yadi dAsyasi mE kAmAnvarAMstvaM varadarSabha|
kAmAnAM hRdyasaMrOhaM bhavatastu vRNE varam||7||
indriyANi manaH prANa AtmA dharmO dhRtirmatiH|
hrIH zrIstEjaH smRtiH satyaM yasya nazyanti janmanA||8||
vimuJcati yadA kAmAnmAnavO manasi sthitAn|
tarhyEva puNDarIkAkSa bhagavattvAya kalpatE||9||
OM namO bhagavatE tubhyaM puruSAya mahAtmanE|
harayE'dbhutasiMhAya brahmaNE paramAtmanE||10||

zrIbhagavAnuvAca

naikAntinO mE mayi jAtvihAziSa AzAsatE'mutra ca yE bhavadvidhAH|
tathApi manvantaramEtadatra daityEzvarANAmanubhuGkSva bhOgAn||11||
kathA madIyA juSamANaH priyAstvamAvEzya mAmAtmani santamEkam|
sarvESu bhUtESvadhiyajJamIzaM yajasva yOgEna ca karma hinvan||12||
bhOgEna puNyaM kuzalEna pApaM kalEvaraM kAlajavEna hitvA|
kIrtiM vizuddhAM suralOkagItAM vitAya mAmESyasi muktabandhaH||13||
ya EtatkIrtayEnmahyaM tvayA gItamidaM naraH|
tvAM ca mAM ca smarankAlE karmabandhAtpramucyatE||14||

zrIprahrAda uvAca

varaM varaya EtattE varadEzAnmahEzvara|
yadanindatpitA mE tvAmavidvAMstEja aizvaram||15||
viddhAmarSAzayaH sAkSAtsarvalOkaguruM prabhum|
bhrAtRhEti mRSAdRSTistvadbhaktE mayi cAghavAn||16||
tasmAtpitA mE pUyEta durantAddustarAdaghAt|
pUtastE'pAGgasandRSTastadA kRpaNavatsala||17||

zrIbhagavAnuvAca

triHsaptabhiH pitA pUtaH pitRbhiH saha tE'nagha|
yatsAdhO'sya kulE jAtO bhavAnvai kulapAvanaH||18||
yatra yatra ca madbhaktAH prazAntAH samadarzinaH|
sAdhavaH samudAcArAstE pUyantE'pi kIkaTAH||19||
sarvAtmanA na hiMsanti bhUtagrAmESu kiJcana|
uccAvacESu daityEndra madbhAvavigataspRhAH||20||
bhavanti puruSA lOkE madbhaktAstvAmanuvratAH|
bhavAnmE khalu bhaktAnAM sarvESAM pratirUpadhRk||21||
kuru tvaM prEtakRtyAni pituH pUtasya sarvazaH|
madaGgasparzanEnAGga lOkAnyAsyati suprajAH||22||
pitryaM ca sthAnamAtiSTha yathOktaM brahmavAdibhiH|
mayyAvEzya manastAta kuru karmANi matparaH||23||

zrInArada uvAca

prahrAdO'pi tathA cakrE pituryatsAmparAyikam|
yathAha bhagavAnrAjannabhiSiktO dvijAtibhiH||24||
prasAdasumukhaM dRSTvA brahmA narahariM harim|
stutvA vAgbhiH pavitrAbhiH prAha dEvAdibhirvRtaH||25||

zrIbrahmOvAca

dEvadEvAkhilAdhyakSa bhUtabhAvana pUrvaja|
diSTyA tE nihataH pApO lOkasantApanO'suraH||26||
yO'sau labdhavarO mattO na vadhyO mama sRSTibhiH|
tapOyOgabalOnnaddhaH samastanigamAnahan||27||
diSTyA tattanayaH sAdhurmahAbhAgavatO'rbhakaH|
tvayA vimOcitO mRtyOrdiSTyA tvAM samitO'dhunA||28||
EtadvapustE bhagavandhyAyataH paramAtmanaH|
sarvatO gOptR santrAsAnmRtyOrapi jighAMsataH||29||

zrIbhagavAnuvAca

maivaM vibhO'surANAM tE pradEyaH padmasambhava|
varaH krUranisargANAmahInAmamRtaM yathA||30||

zrInArada uvAca

ityuktvA bhagavAnrAjaMstatazcAntardadhE hariH|
adRzyaH sarvabhUtAnAM pUjitaH paramESThinA||31||
tataH sampUjya zirasA vavandE paramESThinam|
bhavaM prajApatIndEvAnprahrAdO bhagavatkalAH||32||
tataH kAvyAdibhiH sArdhaM munibhiH kamalAsanaH|
daityAnAM dAnavAnAM ca prahrAdamakarOtpatim||33||
pratinandya tatO dEvAH prayujya paramAziSaH|
svadhAmAni yayU rAjanbrahmAdyAH pratipUjitAH||34||
EvaM ca pArSadau viSNOH putratvaM prApitau ditEH|
hRdi sthitEna hariNA vairabhAvEna tau hatau||35||
punazca viprazApEna rAkSasau tau babhUvatuH|
kumbhakarNadazagrIvau hatau tau rAmavikramaiH||36||
zayAnau yudhi nirbhinna hRdayau rAmazAyakaiH|
taccittau jahaturdEhaM yathA prAktanajanmani||37||
tAvihAtha punarjAtau zizupAlakarUSajau|
harau vairAnubandhEna pazyatastE samIyatuH||38||
EnaH pUrvakRtaM yattadrAjAnaH kRSNavairiNaH|
jahustE'ntE tadAtmAnaH kITaH pEzaskRtO yathA||39||
yathA yathA bhagavatO bhaktyA paramayAbhidA|
nRpAzcaidyAdayaH sAtmyaM harEstaccintayA yayuH||40||
AkhyAtaM sarvamEtattE yanmAM tvaM paripRSTavAn|
damaghOSasutAdInAM harEH sAtmyamapi dviSAm||41||
ESA brahmaNyadEvasya kRSNasya ca mahAtmanaH|
avatArakathA puNyA vadhO yatrAdidaityayOH||42||
prahrAdasyAnucaritaM mahAbhAgavatasya ca|
bhaktirjJAnaM viraktizca yAthArthyaM cAsya vai harEH||43||
sargasthityapyayEzasya guNakarmAnuvarNanam|
parAvarESAM sthAnAnAM kAlEna vyatyayO mahAn||44||
dharmO bhAgavatAnAM ca bhagavAnyEna gamyatE|
AkhyAnE'sminsamAmnAtamAdhyAtmikamazESataH||45||
ya EtatpuNyamAkhyAnaM viSNOrvIryOpabRMhitam|
kIrtayEcchraddhayA zrutvA karmapAzairvimucyatE||46||
Etadya AdipuruSasya mRgEndralIlAM
daityEndrayUthapavadhaM prayataH paThEta|
daityAtmajasya ca satAM pravarasya puNyaM
zrutvAnubhAvamakutObhayamEti lOkam||47||
yUyaM nRlOkE bata bhUribhAgA lOkaM punAnA munayO'bhiyanti|
yESAM gRhAnAvasatIti sAkSAdgUDhaM paraM brahma manuSyaliGgam||48||
sa vA ayaM brahma mahadvimRgya kaivalyanirvANasukhAnubhUtiH|
priyaH suhRdvaH khalu mAtulEya AtmArhaNIyO vidhikRdguruzca||49||
na yasya sAkSAdbhavapadmajAdibhI rUpaM dhiyA vastutayOpavarNitam|
maunEna bhaktyOpazamEna pUjitaH prasIdatAmESa sa sAtvatAM patiH||50||
sa ESa bhagavAnrAjanvyatanOdvihataM yazaH|
purA rudrasya dEvasya mayEnAnantamAyinA||51||

rAjOvAca

kasminkarmaNi dEvasya mayO'hanjagadIzituH|
yathA cOpacitA kIrtiH kRSNEnAnEna kathyatAm||52||

zrInArada uvAca

nirjitA asurA dEvairyudhyanEnOpabRMhitaiH|
mAyinAM paramAcAryaM mayaM zaraNamAyayuH||53||
sa nirmAya purastisrO haimIraupyAyasIrvibhuH|
durlakSyApAyasaMyOgA durvitarkyaparicchadAH||54||
tAbhistE'surasEnAnyO lOkAMstrInsEzvarAnnRpa|
smarantO nAzayAM cakruH pUrvavairamalakSitAH||55||
tatastE sEzvarA lOkA upAsAdyEzvaraM natAH|
trAhi nastAvakAndEva vinaSTAMstripurAlayaiH||56||
athAnugRhya bhagavAnmA bhaiSTEti surAnvibhuH|
zaraM dhanuSi sandhAya purESvastraM vyamuJcata||57||
tatO'gnivarNA iSava utpEtuH sUryamaNDalAt|
yathA mayUkhasandOhA nAdRzyanta purO yataH||58||
taiH spRSTA vyasavaH sarvE nipEtuH sma puraukasaH|
tAnAnIya mahAyOgI mayaH kUparasE'kSipat||59||
siddhAmRtarasaspRSTA vajrasArA mahaujasaH|
uttasthurmEghadalanA vaidyutA iva vahnayaH||60||
vilOkya bhagnasaGkalpaM vimanaskaM vRSadhvajam|
tadAyaM bhagavAnviSNustatrOpAyamakalpayat||61||
vatsazcAsIttadA brahmA svayaM viSNurayaM hi gauH|
pravizya tripuraM kAlE rasakUpAmRtaM papau||62||
tE'surA hyapi pazyantO na nyaSEdhanvimOhitAH|
tadvijJAya mahAyOgI rasapAlAnidaM jagau||63||
smayanvizOkaH zOkArtAnsmarandaivagatiM ca tAm|
dEvO'surO narO'nyO vA nEzvarO'stIha kazcana||64||
AtmanO'nyasya vA diSTaM daivEnApOhituM dvayOH|
athAsau zaktibhiH svAbhiH zambhOH prAdhAnikaM vyadhAt||65||
dharmajJAnaviraktyRddhi tapOvidyAkriyAdibhiH|
rathaM sUtaM dhvajaM vAhAndhanurvarmazarAdi yat||66||
sannaddhO rathamAsthAya zaraM dhanurupAdadE|
zaraM dhanuSi sandhAya muhUrtE'bhijitIzvaraH||67||
dadAha tEna durbhEdyA harO'tha tripurO nRpa|
divi dundubhayO nEdurvimAnazatasaGkulAH||68||
dEvarSipitRsiddhEzA jayEti kusumOtkaraiH|
avAkiranjagurhRSTA nanRtuzcApsarOgaNAH||69||
EvaM dagdhvA purastisrO bhagavAnpurahA nRpa|
brahmAdibhiH stUyamAnaH svaM dhAma pratyapadyata||70||
EvaM vidhAnyasya harEH svamAyayA viDambamAnasya nRlOkamAtmanaH
vIryANi gItAnyRSibhirjagadgurOrlOkaM punAnAnyaparaM vadAmi kim||71||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM saptamaskandhE dazamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox