From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkAdazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

zrutvEhitaM sAdhu sabhAsabhAjitaM mahattamAgraNya urukramAtmanaH|
yudhiSThirO daityapatErmudAnvitaH papraccha bhUyastanayaM svayambhuvaH||1||

zrIyudhiSThira uvAca

bhagavanzrOtumicchAmi nRNAM dharmaM sanAtanam|
varNAzramAcArayutaM yatpumAnvindatE param||2||
bhavAnprajApatEH sAkSAdAtmajaH paramESThinaH|
sutAnAM sammatO brahmaMstapOyOgasamAdhibhiH||3||
nArAyaNaparA viprA dharmaM guhyaM paraM viduH|
karuNAH sAdhavaH zAntAstvadvidhA na tathAparE||4||

zrInArada uvAca

natvA bhagavatE'jAya lOkAnAM dharmasEtavE|
vakSyE sanAtanaM dharmaM nArAyaNamukhAcchrutam||5||
yO'vatIryAtmanO'MzEna dAkSAyaNyAM tu dharmataH|
lOkAnAM svastayE'dhyAstE tapO badarikAzramE||6||
dharmamUlaM hi bhagavAnsarvavEdamayO hariH|
smRtaM ca tadvidAM rAjanyEna cAtmA prasIdati||7||
satyaM dayA tapaH zaucaM titikSEkSA zamO damaH|
ahiMsA brahmacaryaM ca tyAgaH svAdhyAya Arjavam||8||
santOSaH samadRksEvA grAmyEhOparamaH zanaiH|
nRNAM viparyayEhEkSA maunamAtmavimarzanam||9||
annAdyAdEH saMvibhAgO bhUtEbhyazca yathArhataH|
tESvAtmadEvatAbuddhiH sutarAM nRSu pANDava||10||
zravaNaM kIrtanaM cAsya smaraNaM mahatAM gatEH|
sEvEjyAvanatirdAsyaM sakhyamAtmasamarpaNam||11||
nRNAmayaM parO dharmaH sarvESAM samudAhRtaH|
triMzallakSaNavAnrAjansarvAtmA yEna tuSyati||12||
saMskArA yatrAvicchinnAH sa dvijO'jO jagAda yam
ijyAdhyayanadAnAni vihitAni dvijanmanAm
janmakarmAvadAtAnAM kriyAzcAzramacOditAH||13||
viprasyAdhyayanAdIni SaDanyasyApratigrahaH|
rAjJO vRttiH prajAgOpturaviprAdvA karAdibhiH||14||
vaizyastu vArtAvRttiH syAnnityaM brahmakulAnugaH|
zUdrasya dvijazuzrUSA vRttizca svAminO bhavEt||15||
vArtA vicitrA zAlIna yAyAvarazilOJchanam|
vipravRttizcaturdhEyaM zrEyasI cOttarOttarA||16||
jaghanyO nOttamAM vRttimanApadi bhajEnnaraH|
RtE rAjanyamApatsu sarvESAmapi sarvazaH||17||
RtAmRtAbhyAM jIvEta mRtEna pramRtEna vA|
satyAnRtAbhyAmapi vA na zvavRttyA kadAcana||18||
RtamuJchazilaM prOktamamRtaM yadayAcitam|
mRtaM tu nityayAcJA syAtpramRtaM karSaNaM smRtam||19||
satyAnRtaM ca vANijyaM zvavRttirnIcasEvanam
varjayEttAM sadA viprO rAjanyazca jugupsitAm
sarvavEdamayO vipraH sarvadEvamayO nRpaH||20||
zamO damastapaH zaucaM santOSaH kSAntirArjavam|
jJAnaM dayAcyutAtmatvaM satyaM ca brahmalakSaNam||21||
zauryaM vIryaM dhRtistEjastyAgazcAtmajayaH kSamA|
brahmaNyatA prasAdazca satyaM ca kSatralakSaNam||22||
dEvagurvacyutE bhaktistrivargaparipOSaNam|
AstikyamudyamO nityaM naipuNyaM vaizyalakSaNam||23||
zUdrasya sannatiH zaucaM sEvA svAminyamAyayA|
amantrayajJO hyastEyaM satyaM gOviprarakSaNam||24||
strINAM ca patidEvAnAM tacchuzrUSAnukUlatA|
tadbandhuSvanuvRttizca nityaM tadvratadhAraNam||25||
sammArjanOpalEpAbhyAM gRhamaNDanavartanaiH|
svayaM ca maNDitA nityaM parimRSTaparicchadA||26||
kAmairuccAvacaiH sAdhvI prazrayENa damEna ca|
vAkyaiH satyaiH priyaiH prEmNA kAlE kAlE bhajEtpatim||27||
santuSTAlOlupA dakSA dharmajJA priyasatyavAk|
apramattA zuciH snigdhA patiM tvapatitaM bhajEt||28||
yA patiM haribhAvEna bhajEtzrIriva tatparA|
haryAtmanA harErlOkE patyA zrIriva mOdatE||29||
vRttiH saGkarajAtInAM tattatkulakRtA bhavEt|
acaurANAmapApAnAmantyajAntEvasAyinAm||30||
prAyaH svabhAvavihitO nRNAM dharmO yugE yugE|
vEdadRgbhiH smRtO rAjanprEtya cEha ca zarmakRt||31||
vRttyA svabhAvakRtayA vartamAnaH svakarmakRt|
hitvA svabhAvajaM karma zanairnirguNatAmiyAt||32||
upyamAnaM muhuH kSEtraM svayaM nirvIryatAmiyAt|
na kalpatE punaH sUtyai uptaM bIjaM ca nazyati||33||
EvaM kAmAzayaM cittaM kAmAnAmatisEvayA|
virajyEta yathA rAjannagnivatkAmabindubhiH||34||
yasya yallakSaNaM prOktaM puMsO varNAbhivyaJjakam
yadanyatrApi dRzyEta tattEnaiva vinirdizEt||35||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM saptamaskandhE EkAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox