From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwAdazO'dhyAyaH

zrInArada uvAca

brahmacArI gurukulE vasandAntO gurOrhitam|
AcarandAsavannIcO gurau sudRDhasauhRdaH||1||
sAyaM prAtarupAsIta gurvagnyarkasurOttamAn|
sandhyE ubhE ca yatavAgjapanbrahma samAhitaH||2||
chandAMsyadhIyIta gurOrAhUtazcEtsuyantritaH|
upakramE'vasAnE ca caraNau zirasA namEt||3||
mEkhalAjinavAsAMsi jaTAdaNDakamaNDalUn|
bibhRyAdupavItaM ca darbhapANiryathOditam||4||
sAyaM prAtazcarEdbhaikSyaM guravE tannivEdayEt|
bhuJjIta yadyanujJAtO nO cEdupavasEtkvacit||5||
suzIlO mitabhugdakSaH zraddadhAnO jitEndriyaH|
yAvadarthaM vyavaharEtstrISu strInirjitESu ca||6||
varjayEtpramadAgAthAmagRhasthO bRhadvrataH|
indriyANi pramAthIni harantyapi yatErmanaH||7||
kEzaprasAdhanOnmarda snapanAbhyaJjanAdikam|
gurustrIbhiryuvatibhiH kArayEnnAtmanO yuvA||8||
nanvagniH pramadA nAma ghRtakumbhasamaH pumAn|
sutAmapi rahO jahyAdanyadA yAvadarthakRt||9||
kalpayitvAtmanA yAvadAbhAsamidamIzvaraH|
dvaitaM tAvanna viramEttatO hyasya viparyayaH||10||
EtatsarvaM gRhasthasya samAmnAtaM yatErapi|
guruvRttirvikalpEna gRhasthasyartugAminaH||11||
aJjanAbhyaJjanOnmarda stryavalEkhAmiSaM madhu|
sraggandhalEpAlaGkArAMstyajEyuryE bRhadvratAH||12||
uSitvaivaM gurukulE dvijO'dhItyAvabudhya ca|
trayIM sAGgOpaniSadaM yAvadarthaM yathAbalam||13||
dattvA varamanujJAtO gurOH kAmaM yadIzvaraH|
gRhaM vanaM vA pravizEtpravrajEttatra vA vasEt||14||
agnau gurAvAtmani ca sarvabhUtESvadhOkSajam|
bhUtaiH svadhAmabhiH pazyEdapraviSTaM praviSTavat||15||
EvaM vidhO brahmacArI vAnaprasthO yatirgRhI|
caranviditavijJAnaH paraM brahmAdhigacchati||16||
vAnaprasthasya vakSyAmi niyamAnmunisammatAn|
yAnAsthAya munirgacchEdRSilOkamuhAJjasA||17||
na kRSTapacyamaznIyAdakRSTaM cApyakAlataH|
agnipakvamathAmaM vA arkapakvamutAharEt||18||
vanyaizcarupurODAzAnnirvapEtkAlacOditAn|
labdhE navE navE'nnAdyE purANaM ca parityajEt||19||
agnyarthamEva zaraNamuTajaM vAdrikandaram|
zrayEta himavAyvagni varSArkAtapaSATsvayam||20||
kEzarOmanakhazmazru malAni jaTilO dadhat|
kamaNDalvajinE daNDa valkalAgniparicchadAn||21||
carEdvanE dvAdazAbdAnaSTau vA caturO muniH|
dvAvEkaM vA yathA buddhirna vipadyEta kRcchrataH||22||
yadAkalpaH svakriyAyAM vyAdhibhirjarayAthavA|
AnvIkSikyAM vA vidyAyAM kuryAdanazanAdikam||23||
AtmanyagnInsamArOpya sannyasyAhaM mamAtmatAm|
kAraNESu nyasEtsamyaksaGghAtaM tu yathArhataH||24||
khE khAni vAyau nizvAsAMstEjaHsUSmANamAtmavAn|
apsvasRkSlESmapUyAni kSitau zESaM yathOdbhavam||25||
vAcamagnau savaktavyAmindrE zilpaM karAvapi|
padAni gatyA vayasi ratyOpasthaM prajApatau||26||
mRtyau pAyuM visargaM ca yathAsthAnaM vinirdizEt|
dikSu zrOtraM sanAdEna sparzEnAdhyAtmani tvacam||27||
rUpANi cakSuSA rAjanjyOtiSyabhinivEzayEt|
apsu pracEtasA jihvAM ghrEyairghrANaM kSitau nyasEt||28||
manO manOrathaizcandrE buddhiM bOdhyaiH kavau parE
karmANyadhyAtmanA rudrE yadahaM mamatAkriyA
sattvEna cittaM kSEtrajJE guNairvaikArikaM parE||29||
apsu kSitimapO jyOtiSyadO vAyau nabhasyamum|
kUTasthE tacca mahati tadavyaktE'kSarE ca tat||30||
ityakSaratayAtmAnaM cinmAtramavazESitam
jJAtvAdvayO'tha viramEddagdhayOnirivAnalaH||31||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM saptamaskandhE dwAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox