From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trayOdazO'dhyAyaH

zrInArada uvAca

kalpastvEvaM parivrajya dEhamAtrAvazESitaH|
grAmaikarAtravidhinA nirapEkSazcarEnmahIm||1||
bibhRyAdyadyasau vAsaH kaupInAcchAdanaM param|
tyaktaM na liGgAddaNDAdEranyatkiJcidanApadi||2||
Eka Eva carEdbhikSurAtmArAmO'napAzrayaH|
sarvabhUtasuhRcchAntO nArAyaNaparAyaNaH||3||
pazyEdAtmanyadO vizvaM parE sadasatO'vyayE|
AtmAnaM ca paraM brahma sarvatra sadasanmayE||4||
suptiprabOdhayOH sandhAvAtmanO gatimAtmadRk|
pazyanbandhaM ca mOkSaM ca mAyAmAtraM na vastutaH||5||
nAbhinandEddhruvaM mRtyumadhruvaM vAsya jIvitam|
kAlaM paraM pratIkSEta bhUtAnAM prabhavApyayam||6||
nAsacchAstrESu sajjEta nOpajIvEta jIvikAm|
vAdavAdAMstyajEttarkAnpakSaM kaM ca na saMzrayEt||7||
na ziSyAnanubadhnIta granthAnnaivAbhyasEdbahUn|
na vyAkhyAmupayuJjIta nArambhAnArabhEtkvacit||8||
na yatErAzramaH prAyO dharmahEturmahAtmanaH|
zAntasya samacittasya bibhRyAduta vA tyajEt||9||
avyaktaliGgO vyaktArthO manISyunmattabAlavat|
kavirmUkavadAtmAnaM sa dRSTyA darzayEnnRNAm||10||
atrApyudAharantImamitihAsaM purAtanam|
prahrAdasya ca saMvAdaM munErAjagarasya ca||11||
taM zayAnaM dharOpasthE kAvEryAM sahyasAnuni|
rajasvalaistanUdEzairnigUDhAmalatEjasam||12||
dadarza lOkAnvicaranlOkatattvavivitsayA|
vRtO'mAtyaiH katipayaiH prahrAdO bhagavatpriyaH||13||
karmaNAkRtibhirvAcA liGgairvarNAzramAdibhiH|
na vidanti janA yaM vai sO'sAviti na vEti ca||14||
taM natvAbhyarcya vidhivatpAdayOH zirasA spRzan|
vivitsuridamaprAkSInmahAbhAgavatO'suraH||15||
bibharSi kAyaM pIvAnaM sOdyamO bhOgavAnyathA
vittaM caivOdyamavatAM bhOgO vittavatAmiha
bhOginAM khalu dEhO'yaM pIvA bhavati nAnyathA||16||
na tE zayAnasya nirudyamasya brahmannu hArthO yata Eva bhOgaH|
abhOginO'yaM tava vipra dEhaH pIvA yatastadvada naH kSamaM cEt||17||
kaviH kalpO nipuNadRkcitrapriyakathaH samaH|
lOkasya kurvataH karma zESE tadvIkSitApi vA||18||

zrInArada uvAca

sa itthaM daityapatinA paripRSTO mahAmuniH|
smayamAnastamabhyAha tadvAgamRtayantritaH||19||

zrIbrAhmaNa uvAca

vEdEdamasurazrESTha bhavAnnanvAryasammataH|
IhOparamayOrnRRNAM padAnyadhyAtmacakSuSA||20||
yasya nArAyaNO dEvO bhagavAnhRdgataH sadA|
bhaktyA kEvalayAjJAnaM dhunOti dhvAntamarkavat||21||
tathApi brUmahE praznAMstava rAjanyathAzrutam|
sambhASaNIyO hi bhavAnAtmanaH zuddhimicchatA||22||
tRSNayA bhavavAhinyA yOgyaiH kAmairapUryayA|
karmANi kAryamANO'haM nAnAyOniSu yOjitaH||23||
yadRcchayA lOkamimaM prApitaH karmabhirbhraman|
svargApavargayOrdvAraM tirazcAM punarasya ca||24||
tatrApi dampatInAM ca sukhAyAnyApanuttayE|
karmANi kurvatAM dRSTvA nivRttO'smi viparyayam||25||
sukhamasyAtmanO rUpaM sarvEhOparatistanuH|
manaHsaMsparzajAndRSTvA bhOgAnsvapsyAmi saMvizan||26||
ityEtadAtmanaH svArthaM santaM vismRtya vai pumAn|
vicitrAmasati dvaitE ghOrAmApnOti saMsRtim||27||
jalaM tadudbhavaizchannaM hitvAjJO jalakAmyayA|
mRgatRSNAmupAdhAvEttathAnyatrArthadRksvataH||28||
dEhAdibhirdaivatantrairAtmanaH sukhamIhataH|
duHkhAtyayaM cAnIzasya kriyA mOghAH kRtAH kRtAH||29||
AdhyAtmikAdibhirduHkhairavimuktasya karhicit|
martyasya kRcchrOpanatairarthaiH kAmaiH kriyEta kim||30||
pazyAmi dhaninAM klEzaM lubdhAnAmajitAtmanAm|
bhayAdalabdhanidrANAM sarvatO'bhivizaGkinAm||31||
rAjatazcaurataH zatrOH svajanAtpazupakSitaH|
arthibhyaH kAlataH svasmAnnityaM prANArthavadbhayam||32||
zOkamOhabhayakrOdha rAgaklaibyazramAdayaH|
yanmUlAH syurnRNAM jahyAtspRhAM prANArthayOrbudhaH||33||
madhukAramahAsarpau lOkE'sminnO gurUttamau|
vairAgyaM paritOSaM ca prAptA yacchikSayA vayam||34||
virAgaH sarvakAmEbhyaH zikSitO mE madhuvratAt|
kRcchrAptaM madhuvadvittaM hatvApyanyO harEtpatim||35||
anIhaH parituSTAtmA yadRcchOpanatAdaham|
nO cEcchayE bahvahAni mahAhiriva sattvavAn||36||
kvacidalpaM kvacidbhUri bhuJjE'nnaM svAdvasvAdu vA|
kvacidbhUri guNOpEtaM guNahInamuta kvacit||37||
zraddhayOpahRtaM kvApi kadAcinmAnavarjitam|
bhuJjE bhuktvAtha kasmiMzciddivA naktaM yadRcchayA||38||
kSaumaM dukUlamajinaM cIraM valkalamEva vA|
vasE'nyadapi samprAptaM diSTabhuktuSTadhIraham||39||
kvacicchayE dharOpasthE tRNaparNAzmabhasmasu|
kvacitprAsAdaparyaGkE kazipau vA parEcchayA||40||
kvacitsnAtO'nuliptAGgaH suvAsAH sragvyalaGkRtaH|
rathEbhAzvaizcarE kvApi digvAsA grahavadvibhO||41||
nAhaM nindE na ca staumi svabhAvaviSamaM janam|
EtESAM zrEya AzAsE utaikAtmyaM mahAtmani||42||
vikalpaM juhuyAccittau tAM manasyarthavibhramE|
manO vaikArikE hutvA taM mAyAyAM juhOtyanu||43||
AtmAnubhUtau tAM mAyAM juhuyAtsatyadRGmuniH|
tatO nirIhO viramEtsvAnubhUtyAtmani sthitaH||44||
svAtmavRttaM mayEtthaM tE suguptamapi varNitam|
vyapEtaM lOkazAstrAbhyAM bhavAnhi bhagavatparaH||45||

zrInArada uvAca

dharmaM pAramahaMsyaM vai munEH zrutvAsurEzvaraH
pUjayitvA tataH prIta Amantrya prayayau gRham||46||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM saptamaskandhE trayOdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox