From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturdazO'dhyAyaH

zrIyudhiSThira uvAca

gRhastha EtAM padavIM vidhinA yEna cAJjasA|
yAyAddEvaRSE brUhi mAdRzO gRhamUDhadhIH||1||

zrInArada uvAca

gRhESvavasthitO rAjankriyAH kurvanyathOcitAH|
vAsudEvArpaNaM sAkSAdupAsIta mahAmunIn||2||
zRNvanbhagavatO'bhIkSNamavatArakathAmRtam|
zraddadhAnO yathAkAlamupazAntajanAvRtaH||3||
satsaGgAcchanakaiH saGgamAtmajAyAtmajAdiSu|
vimuJcEnmucyamAnESu svayaM svapnavadutthitaH||4||
yAvadarthamupAsInO dEhE gEhE ca paNDitaH|
viraktO raktavattatra nRlOkE naratAM nyasEt||5||
jJAtayaH pitarau putrA bhrAtaraH suhRdO'parE|
yadvadanti yadicchanti cAnumOdEta nirmamaH||6||
divyaM bhaumaM cAntarIkSaM vittamacyutanirmitam|
tatsarvamupayuJjAna EtatkuryAtsvatO budhaH||7||
yAvadbhriyEta jaTharaM tAvatsvatvaM hi dEhinAm|
adhikaM yO'bhimanyEta sa stEnO daNDamarhati||8||
mRgOSTrakharamarkAkhu sarIsRpkhagamakSikAH|
AtmanaH putravatpazyEttairESAmantaraM kiyat||9||
trivargaM nAtikRcchrENa bhajEta gRhamEdhyapi|
yathAdEzaM yathAkAlaM yAvaddaivOpapAditam||10||
AzvAghAntE'vasAyibhyaH kAmAnsaMvibhajEdyathA|
apyEkAmAtmanO dArAM nRNAM svatvagrahO yataH||11||
jahyAdyadarthE svAnprANAnhanyAdvA pitaraM gurum|
tasyAM svatvaM striyAM jahyAdyastEna hyajitO jitaH||12||
kRmiviDbhasmaniSThAntaM kvEdaM tucchaM kalEvaram|
kva tadIyaratirbhAryA kvAyamAtmA nabhazchadiH||13||
siddhairyajJAvaziSTArthaiH kalpayEdvRttimAtmanaH|
zESE svatvaM tyajanprAjJaH padavIM mahatAmiyAt||14||
dEvAnRSInnRbhUtAni pitRRnAtmAnamanvaham|
svavRttyAgatavittEna yajEta puruSaM pRthak||15||
yarhyAtmanO'dhikArAdyAH sarvAH syuryajJasampadaH|
vaitAnikEna vidhinA agnihOtrAdinA yajEt||16||
na hyagnimukhatO'yaM vai bhagavAnsarvayajJabhuk|
ijyEta haviSA rAjanyathA vipramukhE hutaiH||17||
tasmAdbrAhmaNadEvESu martyAdiSu yathArhataH|
taistaiH kAmairyajasvainaM kSEtrajJaM brAhmaNAnanu||18||
kuryAdaparapakSIyaM mAsi prauSThapadE dvijaH|
zrAddhaM pitrOryathAvittaM tadbandhUnAM ca vittavAn||19||
ayanE viSuvE kuryAdvyatIpAtE dinakSayE|
candrAdityOparAgE ca dvAdazyAM zravaNESu ca||20||
tRtIyAyAM zuklapakSE navamyAmatha kArtikE|
catasRSvapyaSTakAsu hEmantE zizirE tathA||21||
mAghE ca sitasaptamyAM maghArAkAsamAgamE|
rAkayA cAnumatyA ca mAsarkSANi yutAnyapi||22||
dvAdazyAmanurAdhA syAcchravaNastisra uttarAH|
tisRSvEkAdazI vAsu janmarkSazrONayOgayuk||23||
ta EtE zrEyasaH kAlA nRRNAM zrEyOvivardhanAH|
kuryAtsarvAtmanaitESu zrEyO'mOghaM tadAyuSaH||24||
ESu snAnaM japO hOmO vrataM dEvadvijArcanam|
pitRdEvanRbhUtEbhyO yaddattaM taddhyanazvaram||25||
saMskArakAlO jAyAyA apatyasyAtmanastathA|
prEtasaMsthA mRtAhazca karmaNyabhyudayE nRpa||26||
atha dEzAnpravakSyAmi dharmAdizrEyAavahAn|
sa vai puNyatamO dEzaH satpAtraM yatra labhyatE||27||
bimbaM bhagavatO yatra sarvamEtaccarAcaram|
yatra ha brAhmaNakulaM tapOvidyAdayAnvitam||28||
yatra yatra harErarcA sa dEzaH zrEyasAM padam|
yatra gaGgAdayO nadyaH purANESu ca vizrutAH||29||
sarAMsi puSkarAdIni kSEtrANyarhAzritAnyuta|
kurukSEtraM gayaziraH prayAgaH pulahAzramaH||30||
naimiSaM phAlgunaM sEtuH prabhAsO'tha kuzasthalI|
vArANasI madhupurI pampA bindusarastathA||31||
nArAyaNAzramO nandA sItArAmAzramAdayaH|
sarvE kulAcalA rAjanmahEndramalayAdayaH||32||
EtE puNyatamA dEzA harErarcAzritAzca yE
EtAndEzAnniSEvEta zrEyaskAmO hyabhIkSNazaH
dharmO hyatrEhitaH puMsAM sahasrAdhiphalOdayaH||33||
pAtraM tvatra niruktaM vai kavibhiH pAtravittamaiH|
harirEvaika urvIza yanmayaM vai carAcaram||34||
dEvarSyarhatsu vai satsu tatra brahmAtmajAdiSu|
rAjanyadagrapUjAyAM mataH pAtratayAcyutaH||35||
jIvarAzibhirAkIrNa aNDakOzAGghripO mahAn|
tanmUlatvAdacyutEjyA sarvajIvAtmatarpaNam||36||
purANyanEna sRSTAni nRtiryagRSidEvatAH|
zEtE jIvEna rUpENa purESu puruSO hyasau||37||
tESvEva bhagavAnrAjaMstAratamyEna vartatE|
tasmAtpAtraM hi puruSO yAvAnAtmA yathEyatE||38||
dRSTvA tESAM mithO nRNAmavajJAnAtmatAM nRpa|
trEtAdiSu harErarcA kriyAyai kavibhiH kRtA||39||
tatO'rcAyAM hariM kEcitsaMzraddhAya saparyayA|
upAsata upAstApi nArthadA puruSadviSAm||40||
puruSESvapi rAjEndra supAtraM brAhmaNaM viduH|
tapasA vidyayA tuSTyA dhattE vEdaM harEstanum||41||
nanvasya brAhmaNA rAjankRSNasya jagadAtmanaH
punantaH pAdarajasA trilOkIM daivataM mahat||42||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM saptamaskandhE caturdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox