From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

prathamO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

svAyambhuvasyEha gurO vaMzO'yaM vistarAcchrutaH|
yatra vizvasRjAM sargO manUnanyAnvadasva naH||1||
manvantarE harErjanma karmANi ca mahIyasaH|
gRNanti kavayO brahmaMstAni nO vada zRNvatAm||2||
yadyasminnantarE brahmanbhagavAnvizvabhAvanaH|
kRtavAnkurutE kartA hyatItE'nAgatE'dya vA||3||

zrIRSiruvAca

manavO'sminvyatItAH SaTkalpE svAyambhuvAdayaH|
AdyastE kathitO yatra dEvAdInAM ca sambhavaH||4||
AkUtyAM dEvahUtyAM ca duhitrOstasya vai manOH|
dharmajJAnOpadEzArthaM bhagavAnputratAM gataH||5||
kRtaM purA bhagavataH kapilasyAnuvarNitam|
AkhyAsyE bhagavAnyajJO yaccakAra kurUdvaha||6||
viraktaH kAmabhOgESu zatarUpApatiH prabhuH|
visRjya rAjyaM tapasE sabhAryO vanamAvizat||7||
sunandAyAM varSazataM padaikEna bhuvaM spRzan|
tapyamAnastapO ghOramidamanvAha bhArata||8||

zrImanuruvAca

yEna cEtayatE vizvaM vizvaM cEtayatE na yam|
yO jAgarti zayAnE'sminnAyaM taM vEda vEda saH||9||
AtmAvAsyamidaM vizvaM yatkiJcijjagatyAM jagat|
tEna tyaktEna bhuJjIthA mA gRdhaH kasya sviddhanam||10||
yaM pazyati na pazyantaM cakSuryasya na riSyati|
taM bhUtanilayaM dEvaM suparNamupadhAvata||11||
na yasyAdyantau madhyaM ca svaH parO nAntaraM bahiH|
vizvasyAmUni yadyasmAdvizvaM ca tadRtaM mahat||12||
sa vizvakAyaH puruhUtaIzaH satyaH svayaM jyOtirajaH purANaH|
dhattE'sya janmAdyajayAtmazaktyA tAM vidyayOdasya nirIha AstE||13||
athAgrE RSayaH karmANIhantE'karmahEtavE|
IhamAnO hi puruSaH prAyO'nIhAM prapadyatE||14||
IhatE bhagavAnIzO na hi tatra visajjatE|
AtmalAbhEna pUrNArthO nAvasIdanti yE'nu tam||15||
tamIhamAnaM nirahaGkRtaM budhaM nirAziSaM pUrNamananyacOditam|
nRRnzikSayantaM nijavartmasaMsthitaM prabhuM prapadyE'khiladharmabhAvanam||16||

zrIzuka uvAca

iti mantrOpaniSadaM vyAharantaM samAhitam|
dRSTvAsurA yAtudhAnA jagdhumabhyadravankSudhA||17||
tAMstathAvasitAnvIkSya yajJaH sarvagatO hariH|
yAmaiH parivRtO dEvairhatvAzAsattriviSTapam||18||
svArOciSO dvitIyastu manuragnEH sutO'bhavat|
dyumatsuSENarOciSmatpramukhAstasya cAtmajAH||19||
tatrEndrO rOcanastvAsIddEvAzca tuSitAdayaH|
UrjastambhAdayaH sapta RSayO brahmavAdinaH||20||
RSEstu vEdazirasastuSitA nAma patnyabhUt|
tasyAM jajJE tatO dEvO vibhurityabhivizrutaH||21||
aSTAzItisahasrANi munayO yE dhRtavratAH|
anvazikSanvrataM tasya kaumArabrahmacAriNaH||22||
tRtIya uttamO nAma priyavratasutO manuH|
pavanaH sRJjayO yajJa hOtrAdyAstatsutA nRpa||23||
vasiSThatanayAH sapta RSayaH pramadAdayaH|
satyA vEdazrutA bhadrA dEvA indrastu satyajit||24||
dharmasya sUnRtAyAM tu bhagavAnpuruSOttamaH|
satyasEna iti khyAtO jAtaH satyavrataiH saha||25||
sO'nRtavrataduHzIlAnasatO yakSarAkSasAn|
bhUtadruhO bhUtagaNAMzcAvadhItsatyajitsakhaH||26||
caturtha uttamabhrAtA manurnAmnA ca tAmasaH|
pRthuH khyAtirnaraH kEturityAdyA daza tatsutAH||27||
satyakA harayO vIrA dEvAstrizikha IzvaraH|
jyOtirdhAmAdayaH sapta RSayastAmasE'ntarE||28||
dEvA vaidhRtayO nAma vidhRtEstanayA nRpa|
naSTAH kAlEna yairvEdA vidhRtAH svEna tEjasA||29||
tatrApi jajJE bhagavAnhariNyAM harimEdhasaH|
harirityAhRtO yEna gajEndrO mOcitO grahAt||30||

zrIrAjOvAca

bAdarAyaNa EtattE zrOtumicchAmahE vayam|
hariryathA gajapatiM grAhagrastamamUmucat||31||
tatkathAsu mahatpuNyaM dhanyaM svastyayanaM zubham|
yatra yatrOttamazlOkO bhagavAngIyatE hariH||32||

zrIsUta uvAca

parIkSitaivaM sa tu bAdarAyaNiH prAyOpaviSTEna kathAsu cOditaH
uvAca viprAH pratinandya pArthivaM mudA munInAM sadasi sma zRNvatAm||33||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE prathamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox