From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwitIyO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

AsIdgirivarO rAjaMstrikUTa iti vizrutaH|
kSIrOdEnAvRtaH zrImAnyOjanAyutamucchritaH||1||
tAvatA vistRtaH paryaktribhiH zRGgaiH payOnidhim|
dizaH khaM rOcayannAstE raupyAyasahiraNmayaiH||2||
anyaizca kakubhaH sarvA ratnadhAtuvicitritaiH|
nAnAdrumalatAgulmairnirghOSairnirjharAmbhasAm||3||
sa cAvanijyamAnAGghriH samantAtpayaUrmibhiH|
karOti zyAmalAM bhUmiM harinmarakatAzmabhiH||4||
siddhacAraNagandharvairvidyAdharamahOragaiH|
kinnarairapsarObhizca krIDadbhirjuSTakandaraH||5||
yatra saGgItasannAdairnadadguhamamarSayA|
abhigarjanti harayaH zlAghinaH parazaGkayA||6||
nAnAraNyapazuvrAta saGkuladrONyalaGkRtaH|
citradrumasurOdyAna kalakaNThavihaGgamaH||7||
saritsarObhiracchOdaiH pulinairmaNivAlukaiH|
dEvastrImajjanAmOda saurabhAmbvanilairyutaH||8||
tasya drONyAM bhagavatO varuNasya mahAtmanaH|
udyAnamRtumannAma AkrIDaM surayOSitAm||9||
sarvatO'laGkRtaM divyairnityapuSpaphaladrumaiH|
mandAraiH pArijAtaizca pATalAzOkacampakaiH||10||
cUtaiH piyAlaiH panasairAmrairAmrAtakairapi|
kramukairnArikElaizca kharjUrairbIjapUrakaiH||11||
madhukaiH zAlatAlaizca tamAlairasanArjunaiH|
ariSTODumbaraplakSairvaTaiH kiMzukacandanaiH||12||
picumardaiH kOvidAraiH saralaiH suradArubhiH|
drAkSEkSurambhAjambubhirbadaryakSAbhayAmalaiH||13||
bilvaiH kapitthairjambIrairvRtO bhallAtakAdibhiH|
tasminsaraH suvipulaM lasatkAJcanapaGkajam||14||
kumudOtpalakahlAra zatapatrazriyOrjitam|
mattaSaTpadanirghuSTaM zakuntaizca kalasvanaiH||15||
haMsakAraNDavAkIrNaM cakrAhvaiH sArasairapi|
jalakukkuTakOyaSTi dAtyUhakulakUjitam||16||
matsyakacchapasaJcAra calatpadmarajaHpayaH|
kadambavEtasanala nIpavaJjulakairvRtam||17||
kundaiH kurubakAzOkaiH zirISaiH kUTajEGgudaiH|
kubjakaiH svarNayUthIbhirnAgapunnAgajAtibhiH||18||
mallikAzatapatraizca mAdhavIjAlakAdibhiH|
zObhitaM tIrajaizcAnyairnityartubhiralaM drumaiH||19||
tatraikadA tadgirikAnanAzrayaH karENubhirvAraNayUthapazcaran|
sakaNTakaM kIcakavENuvEtravadvizAlagulmaM prarujanvanaspatIn||20||
yadgandhamAtrAddharayO gajEndrA vyAghrAdayO vyAlamRgAH sakhaDgAH|
mahOragAzcApi bhayAddravanti sagaurakRSNAH sarabhAzcamaryaH||21||
vRkA varAhA mahiSarkSazalyA gOpucchazAlAvRkamarkaTAzca|
anyatra kSudrA hariNAH zazAdayazcarantyabhItA yadanugrahENa||22||
sa gharmataptaH karibhiH karENubhirvRtO madacyutkarabhairanudrutaH|
giriM garimNA paritaH prakampayanniSEvyamANO'likulairmadAzanaiH||23||
sarO'nilaM paGkajarENurUSitaM jighranvidUrAnmadavihvalEkSaNaH|
vRtaH svayUthEna tRSArditEna tatsarOvarAbhyAsamathAgamaddrutam||24||
vigAhya tasminnamRtAmbu nirmalaM hEmAravindOtpalarENurUSitam|
papau nikAmaM nijapuSkarOddhRtamAtmAnamadbhiH snapayangataklamaH||25||
sa puSkarENOddhRtazIkarAmbubhirnipAyayansaMsnapayanyathA gRhI|
ghRNI karENuH karabhAMzca durmadO nAcaSTa kRcchraM kRpaNO'jamAyayA||26||
taM tatra kazcinnRpa daivacOditO grAhO balIyAMzcaraNE ruSAgrahIt|
yadRcchayaivaM vyasanaM gatO gajO yathAbalaM sO'tibalO vicakramE||27||
tathAturaM yUthapatiM karENavO vikRSyamANaM tarasA balIyasA|
vicukruzurdInadhiyO'parE gajAH pArSNigrahAstArayituM na cAzakan||28||
niyudhyatOrEvamibhEndranakrayOrvikarSatOrantaratO bahirmithaH|
samAH sahasraM vyagamanmahIpatE saprANayOzcitramamaMsatAmarAH||29||
tatO gajEndrasya manObalaujasAM kAlEna dIrghENa mahAnabhUdvyayaH|
vikRSyamANasya jalE'vasIdatO viparyayO'bhUtsakalaM jalaukasaH||30||
itthaM gajEndraH sa yadApa saGkaTaM prANasya dEhI vivazO yadRcchayA|
apArayannAtmavimOkSaNE ciraM dadhyAvimAM buddhimathAbhyapadyata||31||
na mAmimE jJAtaya AturaM gajAH kutaH kariNyaH prabhavanti mOcitum|
grAhENa pAzEna vidhAturAvRtO'pyahaM ca taM yAmi paraM parAyaNam||32||
yaH kazcanEzO balinO'ntakOragAtpracaNDavEgAdabhidhAvatO bhRzam
bhItaM prapannaM paripAti yadbhayAnmRtyuH pradhAvatyaraNaM tamImahi||33||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE dwitIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox