From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

tRtIyO'dhyAyaH

zrIbAdarAyaNiruvAca

EvaM vyavasitO buddhyA samAdhAya manO hRdi|
jajApa paramaM jApyaM prAgjanmanyanuzikSitam||1||

zrIgajEndra uvAca

OM namO bhagavatE tasmai yata EtaccidAtmakam|
puruSAyAdibIjAya parEzAyAbhidhImahi||2||
yasminnidaM yatazcEdaM yEnEdaM ya idaM svayam|
yO'smAtparasmAcca parastaM prapadyE svayambhuvam||3||
yaH svAtmanIdaM nijamAyayArpitaM kvacidvibhAtaM kva ca tattirOhitam|
aviddhadRksAkSyubhayaM tadIkSatE sa AtmamUlO'vatu mAM parAtparaH||4||
kAlEna paJcatvamitESu kRtsnazO lOkESu pAlESu ca sarvahEtuSu|
tamastadAsIdgahanaM gabhIraM yastasya pArE'bhivirAjatE vibhuH||5||
na yasya dEvA RSayaH padaM vidurjantuH punaH kO'rhati gantumIritum|
yathA naTasyAkRtibhirvicESTatO duratyayAnukramaNaH sa mAvatu||6||
didRkSavO yasya padaM sumaGgalaM vimuktasaGgA munayaH susAdhavaH|
carantyalOkavratamavraNaM vanE bhUtAtmabhUtAH suhRdaH sa mE gatiH||7||
na vidyatE yasya ca janma karma vA na nAmarUpE guNadOSa Eva vA|
tathApi lOkApyayasambhavAya yaH svamAyayA tAnyanukAlamRcchati||8||
tasmai namaH parEzAya brahmaNE'nantazaktayE|
arUpAyOrurUpAya nama AzcaryakarmaNE||9||
nama AtmapradIpAya sAkSiNE paramAtmanE|
namO girAM vidUrAya manasazcEtasAmapi||10||
sattvEna pratilabhyAya naiSkarmyENa vipazcitA|
namaH kaivalyanAthAya nirvANasukhasaMvidE||11||
namaH zAntAya ghOrAya mUDhAya guNadharmiNE|
nirvizESAya sAmyAya namO jJAnaghanAya ca||12||
kSEtrajJAya namastubhyaM sarvAdhyakSAya sAkSiNE|
puruSAyAtmamUlAya mUlaprakRtayE namaH||13||
sarvEndriyaguNadraSTrE sarvapratyayahEtavE|
asatA cchAyayOktAya sadAbhAsAya tE namaH||14||
namO namastE'khilakAraNAya niSkAraNAyAdbhutakAraNAya|
sarvAgamAmnAyamahArNavAya namO'pavargAya parAyaNAya||15||
guNAraNicchannaciduSmapAya tatkSObhavisphUrjitamAnasAya|
naiSkarmyabhAvEna vivarjitAgama svayaMprakAzAya namaskarOmi||16||
mAdRkprapannapazupAzavimOkSaNAya muktAya bhUrikaruNAya namO'layAya|
svAMzEna sarvatanubhRnmanasi pratIta pratyagdRzE bhagavatE bRhatE namastE||17||
AtmAtmajAptagRhavittajanESu saktairduSprApaNAya guNasaGgavivarjitAya|
muktAtmabhiH svahRdayE paribhAvitAya jJAnAtmanE bhagavatE nama IzvarAya||18||
yaM dharmakAmArthavimuktikAmA bhajanta iSTAM gatimApnuvanti|
kiM cAziSO rAtyapi dEhamavyayaM karOtu mE'dabhradayO vimOkSaNam||19||
EkAntinO yasya na kaJcanArthaM vAJchanti yE vai bhagavatprapannAH|
atyadbhutaM taccaritaM sumaGgalaM gAyanta AnandasamudramagnAH||20||
tamakSaraM brahma paraM parEzamavyaktamAdhyAtmikayOgagamyam|
atIndriyaM sUkSmamivAtidUramanantamAdyaM paripUrNamIDE||21||
yasya brahmAdayO dEvA vEdA lOkAzcarAcarAH|
nAmarUpavibhEdEna phalgvyA ca kalayA kRtAH||22||
yathArciSO'gnEH saviturgabhastayO niryAnti saMyAntyasakRtsvarOciSaH|
tathA yatO'yaM guNasampravAhO buddhirmanaH khAni zarIrasargAH||23||
sa vai na dEvAsuramartyatiryaGna strI na SaNDhO na pumAnna jantuH|
nAyaM guNaH karma na sanna cAsanniSEdhazESO jayatAdazESaH||24||
jijIviSE nAhamihAmuyA kimantarbahizcAvRtayEbhayOnyA|
icchAmi kAlEna na yasya viplavastasyAtmalOkAvaraNasya mOkSam||25||
sO'haM vizvasRjaM vizvamavizvaM vizvavEdasam|
vizvAtmAnamajaM brahma praNatO'smi paraM padam||26||
yOgarandhitakarmANO hRdi yOgavibhAvitE|
yOginO yaM prapazyanti yOgEzaM taM natO'smyaham||27||
namO namastubhyamasahyavEga zaktitrayAyAkhiladhIguNAya|
prapannapAlAya durantazaktayE kadindriyANAmanavApyavartmanE||28||
nAyaM vEda svamAtmAnaM yacchaktyAhaM dhiyA hatam|
taM duratyayamAhAtmyaM bhagavantamitO'smyaham||29||

zrIzuka uvAca

EvaM gajEndramupavarNitanirvizESaM
brahmAdayO vividhaliGgabhidAbhimAnAH|
naitE yadOpasasRpurnikhilAtmakatvAt
tatrAkhilAmaramayO harirAvirAsIt||30||
taM tadvadArtamupalabhya jagannivAsaH
stOtraM nizamya divijaiH saha saMstuvadbhiH|
chandOmayEna garuDEna samuhyamAnaz
cakrAyudhO'bhyagamadAzu yatO gajEndraH||31||
sO'ntaHsarasyurubalEna gRhIta ArtO
dRSTvA garutmati hariM kha upAttacakram|
utkSipya sAmbujakaraM giramAha kRcchrAn
nArAyaNAkhilagurO bhagavannamastE||32||
taM vIkSya pIDitamajaH sahasAvatIrya
sagrAhamAzu sarasaH kRpayOjjahAra
grAhAdvipATitamukhAdariNA gajEndraM
saMpazyatAM hariramUmucaducchriyANAm||33||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE tRtIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox