From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturthO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

tadA dEvarSigandharvA brahmEzAnapurOgamAH|
mumucuH kusumAsAraM zaMsantaH karma taddharEH||1||
nEdurdundubhayO divyA gandharvA nanRturjaguH|
RSayazcAraNAH siddhAstuSTuvuH puruSOttamam||2||
yO'sau grAhaH sa vai sadyaH paramAzcaryarUpadhRk|
muktO dEvalazApEna hUhUrgandharvasattamaH||3||
praNamya zirasAdhIzamuttamazlOkamavyayam|
agAyata yazOdhAma kIrtanyaguNasatkatham||4||
sO'nukampita IzEna parikramya praNamya tam|
lOkasya pazyatO lOkaM svamagAnmuktakilbiSaH||5||
gajEndrO bhagavatsparzAdvimuktO'jJAnabandhanAt|
prAptO bhagavatO rUpaM pItavAsAzcaturbhujaH||6||
sa vai pUrvamabhUdrAjA pANDyO draviDasattamaH|
indradyumna iti khyAtO viSNuvrataparAyaNaH||7||
sa EkadArAdhanakAla AtmavAngRhItamaunavrata IzvaraM harim|
jaTAdharastApasa AplutO'cyutaM samarcayAmAsa kulAcalAzramaH||8||
yadRcchayA tatra mahAyazA muniH samAgamacchiSyagaNaiH parizritaH|
taM vIkSya tUSNImakRtArhaNAdikaM rahasyupAsInamRSizcukOpa ha||9||
tasmA imaM zApamadAdasAdhurayaM durAtmAkRtabuddhiradya|
viprAvamantA vizatAM tamisraM yathA gajaH stabdhamatiH sa Eva||10||

zrIzuka uvAca

EvaM zaptvA gatO'gastyO bhagavAnnRpa sAnugaH|
indradyumnO'pi rAjarSirdiSTaM tadupadhArayan||11||
ApannaH kauJjarIM yOnimAtmasmRtivinAzinIm|
haryarcanAnubhAvEna yadgajatvE'pyanusmRtiH||12||
EvaM vimOkSya gajayUthapamabjanAbhas
tEnApi pArSadagatiM gamitEna yuktaH|
gandharvasiddhavibudhairupagIyamAna
karmAdbhutaM svabhavanaM garuDAsanO'gAt||13||
EtanmahArAja tavEritO mayA kRSNAnubhAvO gajarAjamOkSaNam|
svargyaM yazasyaM kalikalmaSApahaM duHsvapnanAzaM kuruvarya zRNvatAm||14||
yathAnukIrtayantyEtacchrEyaskAmA dvijAtayaH|
zucayaH prAtarutthAya duHsvapnAdyupazAntayE||15||
idamAha hariH prItO gajEndraM kurusattama|
zRNvatAM sarvabhUtAnAM sarvabhUtamayO vibhuH||16||

zrIbhagavAnuvAca

yE mAM tvAM ca sarazcEdaM girikandarakAnanam|
vEtrakIcakavENUnAM gulmAni surapAdapAn||17||
zRGgANImAni dhiSNyAni brahmaNO mE zivasya ca|
kSIrOdaM mE priyaM dhAma zvEtadvIpaM ca bhAsvaram||18||
zrIvatsaM kaustubhaM mAlAM gadAM kaumOdakIM mama|
sudarzanaM pAJcajanyaM suparNaM patagEzvaram||19||
zESaM ca matkalAM sUkSmAM zriyaM dEvIM madAzrayAm|
brahmANaM nAradamRSiM bhavaM prahrAdamEva ca||20||
matsyakUrmavarAhAdyairavatAraiH kRtAni mE|
karmANyanantapuNyAni sUryaM sOmaM hutAzanam||21||
praNavaM satyamavyaktaM gOviprAndharmamavyayam|
dAkSAyaNIrdharmapatnIH sOmakazyapayOrapi||22||
gaGgAM sarasvatIM nandAM kAlindIM sitavAraNam|
dhruvaM brahmaRSInsapta puNyazlOkAMzca mAnavAn||23||
utthAyApararAtrAntE prayatAH susamAhitAH|
smaranti mama rUpANi mucyantE tE'MhasO'khilAt||24||
yE mAM stuvantyanEnAGga pratibudhya nizAtyayE|
tESAM prANAtyayE cAhaM dadAmi vipulAM gatim||25||

zrIzuka uvAca

ityAdizya hRSIkEzaH prAdhmAya jalajOttamam
harSayanvibudhAnIkamArurOha khagAdhipam||26||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE caturthO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox