From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

rAjannuditamEtattE harEH karmAghanAzanam|
gajEndramOkSaNaM puNyaM raivataM tvantaraM zRNu||1||
paJcamO raivatO nAma manustAmasasOdaraH|
balivindhyAdayastasya sutA hArjunapUrvakAH||2||
vibhurindraH suragaNA rAjanbhUtarayAdayaH|
hiraNyarOmA vEdazirA UrdhvabAhvAdayO dvijAH||3||
patnI vikuNThA zubhrasya vaikuNThaiH surasattamaiH|
tayOH svakalayA jajJE vaikuNThO bhagavAnsvayam||4||
vaikuNThaH kalpitO yEna lOkO lOkanamaskRtaH|
ramayA prArthyamAnEna dEvyA tatpriyakAmyayA||5||
tasyAnubhAvaH kathitO guNAzca paramOdayAH|
bhaumAnrENUnsa vimamE yO viSNOrvarNayEdguNAn||6||
SaSThazca cakSuSaH putrazcAkSuSO nAma vai manuH|
pUrupUruSasudyumna pramukhAzcAkSuSAtmajAH||7||
indrO mantradrumastatra dEvA ApyAdayO gaNAH|
munayastatra vai rAjanhaviSmadvIrakAdayaH||8||
tatrApi dEvasambhUtyAM vairAjasyAbhavatsutaH|
ajitO nAma bhagavAnaMzEna jagataH patiH||9||
payOdhiM yEna nirmathya surANAM sAdhitA sudhA|
bhramamANO'mbhasi dhRtaH kUrmarUpENa mandaraH||10||

zrIrAjOvAca

yathA bhagavatA brahmanmathitaH kSIrasAgaraH|
yadarthaM vA yatazcAdriM dadhArAmbucarAtmanA||11||
yathAmRtaM suraiH prAptaM kiM cAnyadabhavattataH|
EtadbhagavataH karma vadasva paramAdbhutam||12||
tvayA saGkathyamAnEna mahimnA sAtvatAM patEH|
nAtitRpyati mE cittaM suciraM tApatApitam||13||

zrIsUta uvAca

sampRSTO bhagavAnEvaM dvaipAyanasutO dvijAH|
abhinandya harErvIryamabhyAcaSTuM pracakramE||14||

zrIzuka uvAca

yadA yuddhE'surairdEvA badhyamAnAH zitAyudhaiH|
gatAsavO nipatitA nOttiSThEransma bhUrizaH||15||
yadA durvAsaH zApEna sEndrA lOkAstrayO nRpa|
niHzrIkAzcAbhavaMstatra nEzurijyAdayaH kriyAH||16||
nizAmyaitatsuragaNA mahEndravaruNAdayaH|
nAdhyagacchansvayaM mantrairmantrayantO vinizcitam||17||
tatO brahmasabhAM jagmurmErOrmUrdhani sarvazaH|
sarvaM vijJApayAM cakruH praNatAH paramESThinE||18||
sa vilOkyEndravAyvAdInniHsattvAnvigataprabhAn|
lOkAnamaGgalaprAyAnasurAnayathA vibhuH||19||
samAhitEna manasA saMsmaranpuruSaM param|
uvAcOtphullavadanO dEvAnsa bhagavAnparaH||20||
ahaM bhavO yUyamathO'surAdayO manuSyatiryagdrumagharmajAtayaH|
yasyAvatArAMzakalAvisarjitA vrajAma sarvE zaraNaM tamavyayam||21||
na yasya vadhyO na ca rakSaNIyO nOpEkSaNIyAdaraNIyapakSaH|
tathApi sargasthitisaMyamArthaM dhattE rajaHsattvatamAMsi kAlE||22||
ayaM ca tasya sthitipAlanakSaNaH sattvaM juSANasya bhavAya dEhinAm|
tasmAdvrajAmaH zaraNaM jagadguruM svAnAM sa nO dhAsyati zaM surapriyaH||23||

zrIzuka uvAca

ityAbhASya surAnvEdhAH saha dEvairarindama|
ajitasya padaM sAkSAjjagAma tamasaH param||24||
tatrAdRSTasvarUpAya zrutapUrvAya vai prabhuH|
stutimabrUta daivIbhirgIrbhistvavahitEndriyaH||25||

zrIbrahmOvAca

avikriyaM satyamanantamAdyaM guhAzayaM niSkalamapratarkyam|
manO'grayAnaM vacasAniruktaM namAmahE dEvavaraM varENyam||26||
vipazcitaM prANamanOdhiyAtmanAmarthEndriyAbhAsamanidramavraNam|
chAyAtapau yatra na gRdhrapakSau tamakSaraM khaM triyugaM vrajAmahE||27||
ajasya cakraM tvajayEryamANaM manOmayaM paJcadazAramAzu|
trinAbhi vidyuccalamaSTanEmi yadakSamAhustamRtaM prapadyE||28||
ya EkavarNaM tamasaH paraM tadalOkamavyaktamanantapAram|
AsAM cakArOpasuparNamEnamupAsatE yOgarathEna dhIrAH||29||
na yasya kazcAtititarti mAyAM yayA janO muhyati vEda nArtham|
taM nirjitAtmAtmaguNaM parEzaM namAma bhUtESu samaM carantam||30||
imE vayaM yatpriyayaiva tanvA sattvEna sRSTA bahirantarAviH|
gatiM na sUkSmAmRSayazca vidmahE kutO'surAdyA itarapradhAnAH||31||
pAdau mahIyaM svakRtaiva yasya caturvidhO yatra hi bhUtasargaH|
sa vai mahApUruSa AtmatantraH prasIdatAM brahma mahAvibhUtiH||32||
ambhastu yadrEta udAravIryaM sidhyanti jIvantyuta vardhamAnAH|
lOkA yatO'thAkhilalOkapAlAH prasIdatAM naH sa mahAvibhUtiH||33||
sOmaM manO yasya samAmananti divaukasAM yO balamandha AyuH|
IzO nagAnAM prajanaH prajAnAM prasIdatAM naH sa mahAvibhUtiH||34||
agnirmukhaM yasya tu jAtavEdA jAtaH kriyAkANDanimittajanmA|
antaHsamudrE'nupacansvadhAtUnprasIdatAM naH sa mahAvibhUtiH||35||
yaccakSurAsIttaraNirdEvayAnaM trayImayO brahmaNa ESa dhiSNyam|
dvAraM ca muktEramRtaM ca mRtyuH prasIdatAM naH sa mahAvibhUtiH||36||
prANAdabhUdyasya carAcarANAM prANaH sahO balamOjazca vAyuH|
anvAsma samrAjamivAnugA vayaM prasIdatAM naH sa mahAvibhUtiH||37||
zrOtrAddizO yasya hRdazca khAni prajajJirE khaM puruSasya nAbhyAH|
prANEndriyAtmAsuzarIrakEtaH prasIdatAM naH sa mahAvibhUtiH||38||
balAnmahEndrastridazAH prasAdAnmanyOrgirIzO dhiSaNAdviriJcaH|
khEbhyastu chandAMsyRSayO mEDhrataH kaH prasIdatAM naH sa mahAvibhUtiH||39||
zrIrvakSasaH pitarazchAyayAsandharmaH stanAditaraH pRSThatO'bhUt|
dyauryasya zIrSNO'psarasO vihArAtprasIdatAM naH sa mahAvibhUtiH||40||
viprO mukhAdbrahma ca yasya guhyaM rAjanya AsIdbhujayOrbalaM ca|
UrvOrviDOjO'GghriravEdazUdrau prasIdatAM naH sa mahAvibhUtiH||41||
lObhO'dharAtprItiruparyabhUddyutirnastaH pazavyaH sparzEna kAmaH|
bhruvOryamaH pakSmabhavastu kAlaH prasIdatAM naH sa mahAvibhUtiH||42||
dravyaM vayaH karma guNAnvizESaM yadyOgamAyAvihitAnvadanti|
yaddurvibhAvyaM prabudhApabAdhaM prasIdatAM naH sa mahAvibhUtiH||43||
namO'stu tasmA upazAntazaktayE svArAjyalAbhapratipUritAtmanE|
guNESu mAyAracitESu vRttibhirna sajjamAnAya nabhasvadUtayE||44||
sa tvaM nO darzayAtmAnamasmatkaraNagOcaram|
prapannAnAM didRkSUNAM sasmitaM tE mukhAmbujam||45||
taistaiH svEcchAbhUtai rUpaiH kAlE kAlE svayaM vibhO|
karma durviSahaM yannO bhagavAMstatkarOti hi||46||
klEzabhUryalpasArANi karmANi viphalAni vA|
dEhinAM viSayArtAnAM na tathaivArpitaM tvayi||47||
nAvamaH karmakalpO'pi viphalAyEzvarArpitaH|
kalpatE puruSasyaiva sa hyAtmA dayitO hitaH||48||
yathA hi skandhazAkhAnAM tarOrmUlAvasEcanam|
EvamArAdhanaM viSNOH sarvESAmAtmanazca hi||49||
namastubhyamanantAya durvitarkyAtmakarmaNE
nirguNAya guNEzAya sattvasthAya ca sAmpratam||50||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE paJcamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox