From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaSThO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EvaM stutaH suragaNairbhagavAnharirIzvaraH|
tESAmAvirabhUdrAjansahasrArkOdayadyutiH||1||
tEnaiva sahasA sarvE dEvAH pratihatEkSaNAH|
nApazyankhaM dizaH kSauNImAtmAnaM ca kutO vibhum||2||
viriJcO bhagavAndRSTvA saha zarvENa tAM tanum|
svacchAM marakatazyAmAM kaJjagarbhAruNEkSaNAm||3||
taptahEmAvadAtEna lasatkauzEyavAsasA|
prasannacArusarvAGgIM sumukhIM sundarabhruvam||4||
mahAmaNikirITEna kEyUrAbhyAM ca bhUSitAm|
karNAbharaNanirbhAta kapOlazrImukhAmbujAm||5||
kAJcIkalApavalaya hAranUpurazObhitAm|
kaustubhAbharaNAM lakSmIM bibhratIM vanamAlinIm||6||
sudarzanAdibhiH svAstrairmUrtimadbhirupAsitAm
tuSTAva dEvapravaraH sazarvaH puruSaM param
sarvAmaragaNaiH sAkaM sarvAGgairavaniM gataiH||7||

zrIbrahmOvAca

ajAtajanmasthitisaMyamAyA guNAya nirvANasukhArNavAya|
aNOraNimnE'parigaNyadhAmnE mahAnubhAvAya namO namastE||8||
rUpaM tavaitatpuruSarSabhEjyaM zrEyO'rthibhirvaidikatAntrikENa|
yOgEna dhAtaH saha nastrilOkAnpazyAmyamuSminnu ha vizvamUrtau||9||
tvayyagra AsIttvayi madhya AsIttvayyanta AsIdidamAtmatantrE|
tvamAdirantO jagatO'sya madhyaM ghaTasya mRtsnEva paraH parasmAt||10||
tvaM mAyayAtmAzrayayA svayEdaM nirmAya vizvaM tadanupraviSTaH|
pazyanti yuktA manasA manISiNO guNavyavAyE'pyaguNaM vipazcitaH||11||
yathAgnimEdhasyamRtaM ca gOSu bhuvyannamambUdyamanE ca vRttim|
yOgairmanuSyA adhiyanti hi tvAM guNESu buddhyA kavayO vadanti||12||
taM tvAM vayaM nAtha samujjihAnaM sarOjanAbhAticirEpsitArtham|
dRSTvA gatA nirvRtamadya sarvE gajA davArtA iva gAGgamambhaH||13||
sa tvaM vidhatsvAkhilalOkapAlA vayaM yadarthAstava pAdamUlam|
samAgatAstE bahirantarAtmankiM vAnyavijJApyamazESasAkSiNaH||14||
ahaM giritrazca surAdayO yE dakSAdayO'gnEriva kEtavastE|
kiM vA vidAmEza pRthagvibhAtA vidhatsva zaM nO dvijadEvamantram||15||

zrIzuka uvAca

EvaM viriJcAdibhirIDitastadvijJAya tESAM hRdayaM yathaiva|
jagAda jImUtagabhIrayA girA baddhAJjalInsaMvRtasarvakArakAn||16||
Eka EvEzvarastasminsurakAryE surEzvaraH|
vihartukAmastAnAha samudrOnmathanAdibhiH||17||

zrIbhagavAnuvAca

hanta brahmannahO zambhO hE dEvA mama bhASitam|
zRNutAvahitAH sarvE zrEyO vaH syAdyathA surAH||18||
yAta dAnavadaitEyaistAvatsandhirvidhIyatAm|
kAlEnAnugRhItaistairyAvadvO bhava AtmanaH||19||
arayO'pi hi sandhEyAH sati kAryArthagauravE|
ahimUSikavaddEvA hyarthasya padavIM gataiH||20||
amRtOtpAdanE yatnaH kriyatAmavilambitam|
yasya pItasya vai janturmRtyugrastO'marO bhavEt||21||
kSiptvA kSIrOdadhau sarvA vIruttRNalatauSadhIH|
manthAnaM mandaraM kRtvA nEtraM kRtvA tu vAsukim||22||
sahAyEna mayA dEvA nirmanthadhvamatandritAH|
klEzabhAjO bhaviSyanti daityA yUyaM phalagrahAH||23||
yUyaM tadanumOdadhvaM yadicchantyasurAH surAH|
na saMrambhENa sidhyanti sarvArthAH sAntvayA yathA||24||
na bhEtavyaM kAlakUTAdviSAjjaladhisambhavAt|
lObhaH kAryO na vO jAtu rOSaH kAmastu vastuSu||25||

zrIzuka uvAca

iti dEvAnsamAdizya bhagavAnpuruSOttamaH|
tESAmantardadhE rAjansvacchandagatirIzvaraH||26||
atha tasmai bhagavatE namaskRtya pitAmahaH|
bhavazca jagmatuH svaM svaM dhAmOpEyurbaliM surAH||27||
dRSTvArInapyasaMyattAnjAtakSObhAnsvanAyakAn|
nyaSEdhaddaityarATzlOkyaH sandhivigrahakAlavit||28||
tE vairOcanimAsInaM guptaM cAsurayUthapaiH|
zriyA paramayA juSTaM jitAzESamupAgaman||29||
mahEndraH zlakSNayA vAcA sAntvayitvA mahAmatiH|
abhyabhASata tatsarvaM zikSitaM puruSOttamAt||30||
tattvarOcata daityasya tatrAnyE yE'surAdhipAH|
zambarO'riSTanEmizca yE ca tripuravAsinaH||31||
tatO dEvAsurAH kRtvA saMvidaM kRtasauhRdAH|
udyamaM paramaM cakruramRtArthE parantapa||32||
tatastE mandaragirimOjasOtpATya durmadAH|
nadanta udadhiM ninyuH zaktAH parighabAhavaH||33||
dUrabhArOdvahazrAntAH zakravairOcanAdayaH|
apArayantastaM vODhuM vivazA vijahuH pathi||34||
nipatansa giristatra bahUnamaradAnavAn|
cUrNayAmAsa mahatA bhArENa kanakAcalaH||35||
tAMstathA bhagnamanasO bhagnabAhUrukandharAn|
vijJAya bhagavAMstatra babhUva garuDadhvajaH||36||
giripAtaviniSpiSTAnvilOkyAmaradAnavAn|
IkSayA jIvayAmAsa nirjarAnnirvraNAnyathA||37||
giriM cArOpya garuDE hastEnaikEna lIlayA|
Aruhya prayayAvabdhiM surAsuragaNairvRtaH||38||
avarOpya giriM skandhAtsuparNaH patatAM varaH
yayau jalAnta utsRjya hariNA sa visarjitaH||39||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE SaSThO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox