From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

tE nAgarAjamAmantrya phalabhAgEna vAsukim|
parivIya girau tasminnEtramabdhiM mudAnvitAH||1||
ArEbhirE surA yattA amRtArthE kurUdvaha|
hariH purastAjjagRhE pUrvaM dEvAstatO'bhavan||2||
tannaicchandaityapatayO mahApuruSacESTitam|
na gRhNImO vayaM pucchamahEraGgamamaGgalam||3||
svAdhyAyazrutasampannAH prakhyAtA janmakarmabhiH
iti tUSNIM sthitAndaityAnvilOkya puruSOttamaH
smayamAnO visRjyAgraM pucchaM jagrAha sAmaraH||4||
kRtasthAnavibhAgAsta EvaM kazyapanandanAH|
mamanthuH paramaM yattA amRtArthaM payOnidhim||6||
mathyamAnE'rNavE sO'driranAdhArO hyapO'vizat|
dhriyamANO'pi balibhirgauravAtpANDunandana||7||
tE sunirviNNamanasaH parimlAnamukhazriyaH|
AsansvapauruSE naSTE daivEnAtibalIyasA||8||
vilOkya vighnEzavidhiM tadEzvarO durantavIryO'vitathAbhisandhiH|
kRtvA vapuH kacchapamadbhutaM mahatpravizya tOyaM girimujjahAra||9||
tamutthitaM vIkSya kulAcalaM punaH samudyatA nirmathituM surAsurAH|
dadhAra pRSThEna sa lakSayOjana prastAriNA dvIpa ivAparO mahAn||10||
surAsurEndrairbhujavIryavEpitaM paribhramantaM girimaGga pRSThataH|
bibhrattadAvartanamAdikacchapO mEnE'GgakaNDUyanamapramEyaH||11||
tathAsurAnAvizadAsurENa rUpENa tESAM balavIryamIrayan|
uddIpayandEvagaNAMzca viSNurdaivEna nAgEndramabOdharUpaH||12||
uparyagEndraM girirADivAnya Akramya hastEna sahasrabAhuH|
tasthau divi brahmabhavEndramukhyairabhiSTuvadbhiH sumanO'bhivRSTaH||13||
uparyadhazcAtmani gOtranEtrayOH parENa tE prAvizatA samEdhitAH|
mamanthurabdhiM tarasA madOtkaTA mahAdriNA kSObhitanakracakram||14||
ahIndrasAhasrakaThOradRGmukha zvAsAgnidhUmAhatavarcasO'surAH|
paulOmakAlEyabalIlvalAdayO davAgnidagdhAH saralA ivAbhavan||15||
dEvAMzca tacchvAsazikhAhataprabhAndhUmrAmbarasragvarakaJcukAnanAn|
samabhyavarSanbhagavadvazA ghanA vavuH samudrOrmyupagUDhavAyavaH||16||
mathyamAnAttathA sindhOrdEvAsuravarUthapaiH|
yadA sudhA na jAyEta nirmamanthAjitaH svayam||17||
mEghazyAmaH kanakaparidhiH karNavidyOtavidyun
mUrdhni bhrAjadvilulitakacaH sragdharO raktanEtraH|
jaitrairdOrbhirjagadabhayadairdandazUkaM gRhItvA
mathnanmathnA pratigiririvAzObhatAthO dhRtAdriH||18||
nirmathyamAnAdudadhErabhUdviSaM mahOlbaNaM hAlahalAhvamagrataH|
sambhrAntamInOnmakarAhikacchapAttimidvipagrAhatimiGgilAkulAt||19||
tadugravEgaM dizi dizyuparyadhO visarpadutsarpadasahyamaprati|
bhItAH prajA dudruvuraGga sEzvarA arakSyamANAH zaraNaM sadAzivam||20||
vilOkya taM dEvavaraM trilOkyA bhavAya dEvyAbhimataM munInAm|
AsInamadrAvapavargahEtOstapO juSANaM stutibhiH praNEmuH||21||

zrIprajApataya UcuH

dEvadEva mahAdEva bhUtAtmanbhUtabhAvana|
trAhi naH zaraNApannAMstrailOkyadahanAdviSAt||22||
tvamEkaH sarvajagata IzvarO bandhamOkSayOH|
taM tvAmarcanti kuzalAH prapannArtiharaM gurum||23||
guNamayyA svazaktyAsya sargasthityapyayAnvibhO|
dhatsE yadA svadRgbhUmanbrahmaviSNuzivAbhidhAm||24||
tvaM brahma paramaM guhyaM sadasadbhAvabhAvanam|
nAnAzaktibhirAbhAtastvamAtmA jagadIzvaraH||25||
tvaM zabdayOnirjagadAdirAtmA prANEndriyadravyaguNaH svabhAvaH|
kAlaH kratuH satyamRtaM ca dharmastvayyakSaraM yattrivRdAmananti||26||
agnirmukhaM tE'khiladEvatAtmA kSitiM vidurlOkabhavAGghripaGkajam|
kAlaM gatiM tE'khiladEvatAtmanO dizazca karNau rasanaM jalEzam||27||
nAbhirnabhastE zvasanaM nabhasvAnsUryazca cakSUMSi jalaM sma rEtaH|
parAvarAtmAzrayaNaM tavAtmA sOmO manO dyaurbhagavanzirastE||28||
kukSiH samudrA girayO'sthisaGghA rOmANi sarvauSadhivIrudhastE|
chandAMsi sAkSAttava sapta dhAtavastrayImayAtmanhRdayaM sarvadharmaH||29||
mukhAni paJcOpaniSadastavEza yaistriMzadaSTOttaramantravargaH|
yattacchivAkhyaM paramAtmatattvaM dEva svayaM jyOtiravasthitistE||30||
chAyA tvadharmOrmiSu yairvisargO nEtratrayaM sattvarajastamAMsi|
sAGkhyAtmanaH zAstrakRtastavEkSA chandOmayO dEva RSiH purANaH||31||
na tE giritrAkhilalOkapAla viriJcavaikuNThasurEndragamyam|
jyOtiH paraM yatra rajastamazca sattvaM na yadbrahma nirastabhEdam||32||
kAmAdhvaratripurakAlagarAdyanEka
bhUtadruhaH kSapayataH stutayE na tattE|
yastvantakAla idamAtmakRtaM svanEtra
vahnisphuliGgazikhayA bhasitaM na vEda||33||
yE tvAtmarAmagurubhirhRdi cintitAGghri
dvandvaM carantamumayA tapasAbhitaptam|
katthanta ugraparuSaM nirataM zmazAnE
tE nUnamUtimavidaMstava hAtalajjAH||34||
tattasya tE sadasatOH parataH parasya
nAJjaH svarUpagamanE prabhavanti bhUmnaH|
brahmAdayaH kimuta saMstavanE vayaM tu
tatsargasargaviSayA api zaktimAtram||35||
EtatparaM prapazyAmO na paraM tE mahEzvara|
mRDanAya hi lOkasya vyaktistE'vyaktakarmaNaH||36||

zrIzuka uvAca

tadvIkSya vyasanaM tAsAM kRpayA bhRzapIDitaH|
sarvabhUtasuhRddEva idamAha satIM priyAm||37||

zrIziva uvAca

ahO bata bhavAnyEtatprajAnAM pazya vaizasam|
kSIrOdamathanOdbhUtAtkAlakUTAdupasthitam||38||
AsAM prANaparIpsUnAM vidhEyamabhayaM hi mE|
EtAvAnhi prabhOrarthO yaddInaparipAlanam||39||
prANaiH svaiH prANinaH pAnti sAdhavaH kSaNabhaGguraiH|
baddhavairESu bhUtESu mOhitESvAtmamAyayA||40||
puMsaH kRpayatO bhadrE sarvAtmA prIyatE hariH
prItE harau bhagavati prIyE'haM sacarAcaraH
tasmAdidaM garaM bhuJjE prajAnAM svastirastu mE||41||

zrIzuka uvAca

EvamAmantrya bhagavAnbhavAnIM vizvabhAvanaH|
tadviSaM jagdhumArEbhE prabhAvajJAnvamOdata||42||
tataH karatalIkRtya vyApi hAlAhalaM viSam|
abhakSayanmahAdEvaH kRpayA bhUtabhAvanaH||43||
tasyApi darzayAmAsa svavIryaM jalakalmaSaH|
yaccakAra galE nIlaM tacca sAdhOrvibhUSaNam||44||
tapyantE lOkatApEna sAdhavaH prAyazO janAH|
paramArAdhanaM taddhi puruSasyAkhilAtmanaH||45||
nizamya karma tacchambhOrdEvadEvasya mIDhuSaH|
prajA dAkSAyaNI brahmA vaikuNThazca zazaMsirE||46||
praskannaM pibataH pANEryatkiJcijjagRhuH sma tat
vRzcikAhiviSauSadhyO dandazUkAzca yE'parE||47||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE saptamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox