From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

pItE garE vRSAGkENa prItAstE'maradAnavAH|
mamanthustarasA sindhuM havirdhAnI tatO'bhavat||1||
tAmagnihOtrImRSayO jagRhurbrahmavAdinaH|
yajJasya dEvayAnasya mEdhyAya haviSE nRpa||2||
tata uccaiHzravA nAma hayO'bhUccandrapANDuraH|
tasminbaliH spRhAM cakrE nEndra IzvarazikSayA||3||
tata airAvatO nAma vAraNEndrO vinirgataH|
dantaizcaturbhiH zvEtAdrErharanbhagavatO mahim||4||
airAvaNAdayastvaSTau diggajA abhavaMstataH|
abhramuprabhRtayO'STau ca kariNyastvabhavannRpa||5||
kaustubhAkhyamabhUdratnaM padmarAgO mahOdadhEH|
tasminmaNau spRhAM cakrE vakSO'laGkaraNE hariH||6||
tatO'bhavatpArijAtaH suralOkavibhUSaNam|
pUrayatyarthinO yO'rthaiH zazvadbhuvi yathA bhavAn||7||
tatazcApsarasO jAtA niSkakaNThyaH suvAsasaH|
ramaNyaH svargiNAM valgu gatilIlAvalOkanaiH||8||
tatazcAvirabhUtsAkSAcchrI ramA bhagavatparA|
raJjayantI dizaH kAntyA vidyutsaudAmanI yathA||9||
tasyAM cakruH spRhAM sarvE sasurAsuramAnavAH|
rUpaudAryavayOvarNa mahimAkSiptacEtasaH||10||
tasyA AsanamAninyE mahEndrO mahadadbhutam|
mUrtimatyaH saricchrESThA hEmakumbhairjalaM zuci||11||
AbhiSEcanikA bhUmirAharatsakalauSadhIH|
gAvaH paJca pavitrANi vasantO madhumAdhavau||12||
RSayaH kalpayAM cakrurAbhiSEkaM yathAvidhi|
jagurbhadrANi gandharvA naTyazca nanRturjaguH||13||
mEghA mRdaGgapaNava murajAnakagOmukhAn|
vyanAdayanzaGkhavENu vINAstumulaniHsvanAn||14||
tatO'bhiSiSicurdEvIM zriyaM padmakarAM satIm|
digibhAH pUrNakalazaiH sUktavAkyairdvijEritaiH||15||
samudraH pItakauzEya vAsasI samupAharat|
varuNaH srajaM vaijayantIM madhunA mattaSaTpadAm||16||
bhUSaNAni vicitrANi vizvakarmA prajApatiH|
hAraM sarasvatI padmamajO nAgAzca kuNDalE||17||
tataH kRtasvastyayanOtpalasrajaM nadaddvirEphAM parigRhya pANinA|
cacAla vaktraM sukapOlakuNDalaM savrIDahAsaM dadhatI suzObhanam||18||
stanadvayaM cAtikRzOdarI samaM nirantaraM candanakuGkumOkSitam|
tatastatO nUpuravalgu ziJjitairvisarpatI hEmalatEva sA babhau||19||
vilOkayantI niravadyamAtmanaH padaM dhruvaM cAvyabhicArisadguNam|
gandharvasiddhAsurayakSacAraNa traipiSTapEyAdiSu nAnvavindata||20||
nUnaM tapO yasya na manyunirjayO jJAnaM kvacittacca na saGgavarjitam|
kazcinmahAMstasya na kAmanirjayaH sa IzvaraH kiM paratO vyapAzrayaH||21||
dharmaH kvacittatra na bhUtasauhRdaM tyAgaH kvacittatra na muktikAraNam|
vIryaM na puMsO'styajavEganiSkRtaM na hi dvitIyO guNasaGgavarjitaH||22||
kvaciccirAyurna hi zIlamaGgalaM kvacittadapyasti na vEdyamAyuSaH|
yatrObhayaM kutra ca sO'pyamaGgalaH sumaGgalaH kazca na kAGkSatE hi mAm||23||
EvaM vimRzyAvyabhicArisadguNairvaraM nijaikAzrayatayAguNAzrayam|
vavrE varaM sarvaguNairapEkSitaM ramA mukundaM nirapEkSamIpsitam||24||
tasyAMsadEza uzatIM navakaJjamAlAM
mAdyanmadhuvratavarUthagirOpaghuSTAm|
tasthau nidhAya nikaTE taduraH svadhAma
savrIDahAsavikasannayanEna yAtA||25||
tasyAH zriyastrijagatO janakO jananyA
vakSO nivAsamakarOtparamaM vibhUtEH|
zrIH svAH prajAH sakaruNEna nirIkSaNEna
yatra sthitaidhayata sAdhipatIMstrilOkAn||26||
zaGkhatUryamRdaGgAnAM vAditrANAM pRthuH svanaH|
dEvAnugAnAM sastrINAM nRtyatAM gAyatAmabhUt||27||
brahmarudrAGgirOmukhyAH sarvE vizvasRjO vibhum|
IDirE'vitathairmantraistalliGgaiH puSpavarSiNaH||28||
zriyAvalOkitA dEvAH saprajApatayaH prajAH|
zIlAdiguNasampannA lEbhirE nirvRtiM parAm||29||
niHsattvA lOlupA rAjannirudyOgA gatatrapAH|
yadA cOpEkSitA lakSmyA babhUvurdaityadAnavAH||30||
athAsIdvAruNI dEvI kanyA kamalalOcanA|
asurA jagRhustAM vai harEranumatEna tE||31||
athOdadhErmathyamAnAtkAzyapairamRtArthibhiH|
udatiSThanmahArAja puruSaH paramAdbhutaH||32||
dIrghapIvaradOrdaNDaH kambugrIvO'ruNEkSaNaH|
zyAmalastaruNaH sragvI sarvAbharaNabhUSitaH||33||
pItavAsA mahOraskaH sumRSTamaNikuNDalaH|
snigdhakuJcitakEzAnta subhagaH siMhavikramaH||34||
amRtApUrNakalasaM bibhradvalayabhUSitaH|
sa vai bhagavataH sAkSAdviSNOraMzAMzasambhavaH||35||
dhanvantaririti khyAta AyurvEdadRgijyabhAk|
tamAlOkyAsurAH sarvE kalasaM cAmRtAbhRtam||36||
lipsantaH sarvavastUni kalasaM tarasAharan|
nIyamAnE'suraistasminkalasE'mRtabhAjanE||37||
viSaNNamanasO dEvA hariM zaraNamAyayuH
iti taddainyamAlOkya bhagavAnbhRtyakAmakRt
mA khidyata mithO'rthaM vaH sAdhayiSyE svamAyayA||38||
mithaH kalirabhUttESAM tadarthE tarSacEtasAm|
ahaM pUrvamahaM pUrvaM na tvaM na tvamiti prabhO||39||
dEvAH svaM bhAgamarhanti yE tulyAyAsahEtavaH|
satrayAga ivaitasminnESa dharmaH sanAtanaH||40||
iti svAnpratyaSEdhanvai daitEyA jAtamatsarAH|
durbalAH prabalAnrAjangRhItakalasAnmuhuH||41||
EtasminnantarE viSNuH sarvOpAyavidIzvaraH|
yOSidrUpamanirdEzyaM dadhAraparamAdbhutam||42||
prEkSaNIyOtpalazyAmaM sarvAvayavasundaram|
samAnakarNAbharaNaM sukapOlOnnasAnanam||43||
navayauvananirvRtta stanabhArakRzOdaram|
mukhAmOdAnuraktAli jhaGkArOdvignalOcanam||44||
bibhratsukEzabhArENa mAlAmutphullamallikAm|
sugrIvakaNThAbharaNaM subhujAGgadabhUSitam||45||
virajAmbarasaMvIta nitambadvIpazObhayA|
kAJcyA pravilasadvalgu calaccaraNanUpuram||46||
savrIDasmitavikSipta bhrUvilAsAvalOkanaiH
daityayUthapacEtaHsu kAmamuddIpayanmuhuH||47||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE aSTamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox