From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

navamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

tE'nyOnyatO'surAH pAtraM harantastyaktasauhRdAH|
kSipantO dasyudharmANa AyAntIM dadRzuH striyam||1||
ahO rUpamahO dhAma ahO asyA navaM vayaH|
iti tE tAmabhidrutya papracchurjAtahRcchayAH||2||
kA tvaM kaJjapalAzAkSi kutO vA kiM cikIrSasi|
kasyAsi vada vAmOru mathnatIva manAMsi naH||3||
na vayaM tvAmarairdaityaiH siddhagandharvacAraNaiH|
nAspRSTapUrvAM jAnImO lOkEzaizca kutO nRbhiH||4||
nUnaM tvaM vidhinA subhrUH prESitAsi zarIriNAm|
sarvEndriyamanaHprItiM vidhAtuM saghRNEna kim||5||
sA tvaM naH spardhamAnAnAmEkavastuni mAnini|
jJAtInAM baddhavairANAM zaM vidhatsva sumadhyamE||6||
vayaM kazyapadAyAdA bhrAtaraH kRtapauruSAH|
vibhajasva yathAnyAyaM naiva bhEdO yathA bhavEt||7||
ityupAmantritO daityairmAyAyOSidvapurhariH|
prahasya rucirApAGgairnirIkSannidamabravIt||8||

zrIbhagavAnuvAca

kathaM kazyapadAyAdAH puMzcalyAM mayi saGgatAH|
vizvAsaM paNDitO jAtu kAminISu na yAti hi||9||
sAlAvRkANAM strINAM ca svairiNInAM suradviSaH|
sakhyAnyAhuranityAni nUtnaM nUtnaM vicinvatAm||10||

zrIzuka uvAca

iti tE kSvElitaistasyA AzvastamanasO'surAH|
jahasurbhAvagambhIraM daduzcAmRtabhAjanam||11||
tatO gRhItvAmRtabhAjanaM harirbabhASa ISatsmitazObhayA girA|
yadyabhyupEtaM kva ca sAdhvasAdhu vA kRtaM mayA vO vibhajE sudhAmimAm||12||
ityabhivyAhRtaM tasyA AkarNyAsurapuGgavAH|
apramANavidastasyAstattathEtyanvamaMsata||13||
athOpOSya kRtasnAnA hutvA ca haviSAnalam|
dattvA gOviprabhUtEbhyaH kRtasvastyayanA dvijaiH||14||
yathOpajOSaM vAsAMsi paridhAyAhatAni tE|
kuzESu prAvizansarvE prAgagrESvabhibhUSitAH||15||
prAGmukhESUpaviSTESu surESu ditijESu ca|
dhUpAmOditazAlAyAM juSTAyAM mAlyadIpakaiH||16||
tasyAM narEndra karabhOruruzaddukUla zrONItaTAlasagatirmadavihvalAkSI|
sA kUjatI kanakanUpuraziJjitEna kumbhastanI kalasapANirathAvivEza||17||
tAM zrIsakhIM kanakakuNDalacArukarNa nAsAkapOlavadanAM paradEvatAkhyAm|
saMvIkSya sammumuhurutsmitavIkSaNEna dEvAsurA vigalitastanapaTTikAntAm||18||
asurANAM sudhAdAnaM sarpANAmiva durnayam|
matvA jAtinRzaMsAnAM na tAM vyabhajadacyutaH||19||
kalpayitvA pRthakpaGktIrubhayESAM jagatpatiH|
tAMzcOpavEzayAmAsa svESu svESu ca paGktiSu||20||
daityAngRhItakalasO vaJcayannupasaJcaraiH|
dUrasthAnpAyayAmAsajarAmRtyuharAM sudhAm||21||
tE pAlayantaH samayamasurAH svakRtaM nRpa|
tUSNImAsankRtasnEhAH strIvivAdajugupsayA||22||
tasyAM kRtAtipraNayAH praNayApAyakAtarAH|
bahumAnEna cAbaddhA nOcuH kiJcana vipriyam||23||
dEvaliGgapraticchannaH svarbhAnurdEvasaMsadi|
praviSTaH sOmamapibaccandrArkAbhyAM ca sUcitaH||24||
cakrENa kSuradhArENa jahAra pibataH ziraH|
haristasya kabandhastu sudhayAplAvitO'patat||25||
zirastvamaratAM nItamajO grahamacIklRpat|
yastu parvaNi candrArkAvabhidhAvati vairadhIH||26||
pItaprAyE'mRtE dEvairbhagavAnlOkabhAvanaH|
pazyatAmasurEndrANAM svaM rUpaM jagRhE hariH||27||
EvaM surAsuragaNAH samadEzakAla
hEtvarthakarmamatayO'pi phalE vikalpAH|
tatrAmRtaM suragaNAH phalamaJjasApur
yatpAdapaGkajarajaHzrayaNAnna daityAH||28||
yadyujyatE'suvasukarmamanOvacObhir
dEhAtmajAdiSu nRbhistadasatpRthaktvAt
tairEva sadbhavati yatkriyatE'pRthaktvAt
sarvasya tadbhavati mUlaniSEcanaM yat||29||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE navamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox