From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dazamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

iti dAnavadaitEyA nAvindannamRtaM nRpa|
yuktAH karmaNi yattAzca vAsudEvaparAGmukhAH||1||
sAdhayitvAmRtaM rAjanpAyayitvA svakAnsurAn|
pazyatAM sarvabhUtAnAM yayau garuDavAhanaH||2||
sapatnAnAM parAmRddhiM dRSTvA tE ditinandanAH|
amRSyamANA utpEturdEvAnpratyudyatAyudhAH||3||
tataH suragaNAH sarvE sudhayA pItayaidhitAH|
pratisaMyuyudhuH zastrairnArAyaNapadAzrayAH||4||
tatra daivAsurO nAma raNaH paramadAruNaH|
rOdhasyudanvatO rAjaMstumulO rOmaharSaNaH||5||
tatrAnyOnyaM sapatnAstE saMrabdhamanasO raNE|
samAsAdyAsibhirbANairnijaghnurvividhAyudhaiH||6||
zaGkhatUryamRdaGgAnAM bhErIDamariNAM mahAn|
hastyazvarathapattInAM nadatAM nisvanO'bhavat||7||
rathinO rathibhistatra pattibhiH saha pattayaH|
hayA hayairibhAzcEbhaiH samasajjanta saMyugE||8||
uSTraiH kEcidibhaiH kEcidaparE yuyudhuH kharaiH|
kEcidgauramukhairRkSairdvIpibhirharibhirbhaTAH||9||
gRdhraiH kaGkairbakairanyE zyEnabhAsaistimiGgilaiH|
zarabhairmahiSaiH khaDgairgOvRSairgavayAruNaiH||10||
zivAbhirAkhubhiH kEcitkRkalAsaiH zazairnaraiH|
bastairEkE kRSNasArairhaMsairanyE ca sUkaraiH||11||
anyE jalasthalakhagaiH sattvairvikRtavigrahaiH|
sEnayOrubhayO rAjanvivizustE'gratO'grataH||12||
citradhvajapaTai rAjannAtapatraiH sitAmalaiH|
mahAdhanairvajradaNDairvyajanairbArhacAmaraiH||13||
vAtOddhUtOttarOSNISairarcirbhirvarmabhUSaNaiH|
sphuradbhirvizadaiH zastraiH sutarAM sUryarazmibhiH||14||
dEvadAnavavIrANAM dhvajinyau pANDunandana|
rEjaturvIramAlAbhiryAdasAmiva sAgarau||15||
vairOcanO baliH saGkhyE sO'surANAM camUpatiH|
yAnaM vaihAyasaM nAma kAmagaM mayanirmitam||16||
sarvasAGgrAmikOpEtaM sarvAzcaryamayaM prabhO|
apratarkyamanirdEzyaM dRzyamAnamadarzanam||17||
AsthitastadvimAnAgryaM sarvAnIkAdhipairvRtaH|
bAlavyajanachatrAgryai rEjE candra ivOdayE||18||
tasyAsansarvatO yAnairyUthAnAM patayO'surAH|
namuciH zambarO bANO vipracittirayOmukhaH||19||
dvimUrdhA kAlanAbhO'tha prahEtirhEtirilvalaH|
zakunirbhUtasantApO vajradaMSTrO virOcanaH||20||
hayagrIvaH zaGkuzirAH kapilO mEghadundubhiH|
tArakazcakradRkSumbhO nizumbhO jambha utkalaH||21||
ariSTO'riSTanEmizca mayazca tripurAdhipaH|
anyE paulOmakAlEyA nivAtakavacAdayaH||22||
alabdhabhAgAH sOmasya kEvalaM klEzabhAginaH|
sarva EtE raNamukhE bahuzO nirjitAmarAH||23||
siMhanAdAnvimuJcantaH zaGkhAndadhmurmahAravAn|
dRSTvA sapatnAnutsiktAnbalabhitkupitO bhRzam||24||
airAvataM dikkariNamArUDhaH zuzubhE svarAT|
yathA sravatprasravaNamudayAdrimaharpatiH||25||
tasyAsansarvatO dEvA nAnAvAhadhvajAyudhAH|
lOkapAlAH sahagaNairvAyvagnivaruNAdayaH||26||
tE'nyOnyamabhisaMsRtya kSipantO marmabhirmithaH|
AhvayantO vizantO'grE yuyudhurdvandvayOdhinaH||27||
yuyOdha balirindrENa tArakENa guhO'syata|
varuNO hEtinAyudhyanmitrO rAjanprahEtinA||28||
yamastu kAlanAbhEna vizvakarmA mayEna vai|
zambarO yuyudhE tvaSTrA savitrA tu virOcanaH||29||
aparAjitEna namucirazvinau vRSaparvaNA|
sUryO balisutairdEvO bANajyESThaiH zatEna ca||30||
rAhuNA ca tathA sOmaH pulOmnA yuyudhE'nilaH|
nizumbhazumbhayOrdEvI bhadrakAlI tarasvinI||31||
vRSAkapistu jambhEna mahiSENa vibhAvasuH|
ilvalaH saha vAtApirbrahmaputrairarindama||32||
kAmadEvEna durmarSa utkalO mAtRbhiH saha|
bRhaspatizcOzanasA narakENa zanaizcaraH||33||
marutO nivAtakavacaiH kAlEyairvasavO'marAH|
vizvEdEvAstu paulOmai rudrAH krOdhavazaiH saha||34||
ta EvamAjAvasurAH surEndrA dvandvEna saMhatya ca yudhyamAnAH|
anyOnyamAsAdya nijaghnurOjasA jigISavastIkSNazarAsitOmaraiH||35||
bhuzuNDibhizcakragadarSTipaTTizaiH zaktyulmukaiH prAsaparazvadhairapi|
nistriMzabhallaiH parighaiH samudgaraiH sabhindipAlaizca zirAMsi cicchiduH||36||
gajAsturaGgAH sarathAH padAtayaH sArOhavAhA vividhA vikhaNDitAH|
nikRttabAhUruzirOdharAGghrayazchinnadhvajESvAsatanutrabhUSaNAH||37||
tESAM padAghAtarathAGgacUrNitAdAyOdhanAdulbaNa utthitastadA|
rENurdizaH khaM dyumaNiM ca chAdayannyavartatAsRksrutibhiH pariplutAt||38||
zirObhiruddhUtakirITakuNDalaiH saMrambhadRgbhiH paridaSTadacchadaiH|
mahAbhujaiH sAbharaNaiH sahAyudhaiH sA prAstRtA bhUH karabhOrubhirbabhau||39||
kabandhAstatra cOtpEtuH patitasvazirO'kSibhiH|
udyatAyudhadOrdaNDairAdhAvantO bhaTAnmRdhE||40||
balirmahEndraM dazabhistribhirairAvataM zaraiH|
caturbhizcaturO vAhAnEkEnArOhamArcchayat||41||
sa tAnApatataH zakrastAvadbhiH zIghravikramaH|
cicchEda nizitairbhallairasamprAptAnhasanniva||42||
tasya karmOttamaM vIkSya durmarSaH zaktimAdadE|
tAM jvalantIM mahOlkAbhAM hastasthAmacchinaddhariH||43||
tataH zUlaM tataH prAsaM tatastOmaramRSTayaH|
yadyacchastraM samAdadyAtsarvaM tadacchinadvibhuH||44||
sasarjAthAsurIM mAyAmantardhAnagatO'suraH|
tataH prAdurabhUcchailaH surAnIkOpari prabhO||45||
tatO nipEtustaravO dahyamAnA davAgninA|
zilAH saTaGkazikharAzcUrNayantyO dviSadbalam||46||
mahOragAH samutpEturdandazUkAH savRzcikAH|
siMhavyAghravarAhAzca mardayantO mahAgajAH||47||
yAtudhAnyazca zatazaH zUlahastA vivAsasaH|
chindhi bhindhIti vAdinyastathA rakSOgaNAH prabhO||48||
tatO mahAghanA vyOmni gambhIraparuSasvanAH|
aGgArAnmumucurvAtairAhatAH stanayitnavaH||49||
sRSTO daityEna sumahAnvahniH zvasanasArathiH|
sAMvartaka ivAtyugrO vibudhadhvajinImadhAk||50||
tataH samudra udvElaH sarvataH pratyadRzyata|
pracaNDavAtairuddhUta taraGgAvartabhISaNaH||51||
EvaM daityairmahAmAyairalakSyagatibhI raNE|
sRjyamAnAsu mAyAsu viSEduH surasainikAH||52||
na tatpratividhiM yatra vidurindrAdayO nRpa|
dhyAtaH prAdurabhUttatra bhagavAnvizvabhAvanaH||53||
tataH suparNAMsakRtAGghripallavaH pizaGgavAsA navakaJjalOcanaH|
adRzyatASTAyudhabAhurullasacchrIkaustubhAnarghyakirITakuNDalaH||54||
tasminpraviSTE'surakUTakarmajA mAyA vinEzurmahinA mahIyasaH|
svapnO yathA hi pratibOdha AgatE harismRtiH sarvavipadvimOkSaNam||55||
dRSTvA mRdhE garuDavAhamibhArivAha Avidhya zUlamahinOdatha kAlanEmiH|
tallIlayA garuDamUrdhni patadgRhItvA tEnAhanannRpa savAhamariM tryadhIzaH||56||
mAlI sumAlyatibalau yudhi pEtaturyaccakrENa kRttazirasAvatha mAlyavAMstam
Ahatya tigmagadayAhanadaNDajEndraM tAvacchirO'cchinadarErnadatO'riNAdyaH||57||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE dazamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox