From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkAdazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

athO surAH pratyupalabdhacEtasaH parasya puMsaH parayAnukampayA|
jaghnurbhRzaM zakrasamIraNAdayastAMstAnraNE yairabhisaMhatAH purA||1||
vairOcanAya saMrabdhO bhagavAnpAkazAsanaH|
udayacchadyadA vajraM prajA hA hEti cukruzuH||2||
vajrapANistamAhEdaM tiraskRtya puraHsthitam|
manasvinaM susampannaM vicarantaM mahAmRdhE||3||
naTavanmUDha mAyAbhirmAyEzAnnO jigISasi|
jitvA bAlAnnibaddhAkSAnnaTO harati taddhanam||4||
ArurukSanti mAyAbhirutsisRpsanti yE divam|
tAndasyUnvidhunOmyajJAnpUrvasmAcca padAdadhaH||5||
sO'haM durmAyinastE'dya vajrENa zataparvaNA|
zirO hariSyE mandAtmanghaTasva jJAtibhiH saha||6||

zrIbaliruvAca

saGgrAmE vartamAnAnAM kAlacOditakarmaNAm|
kIrtirjayO'jayO mRtyuH sarvESAM syuranukramAt||7||
tadidaM kAlarazanaM jagatpazyanti sUrayaH|
na hRSyanti na zOcanti tatra yUyamapaNDitAH||8||
na vayaM manyamAnAnAmAtmAnaM tatra sAdhanam|
girO vaH sAdhuzOcyAnAM gRhNImO marmatADanAH||9||

zrIzuka uvAca

ityAkSipya vibhuM vIrO nArAcairvIramardanaH|
AkarNapUrNairahanadAkSEpairAha taM punaH||10||
EvaM nirAkRtO dEvO vairiNA tathyavAdinA|
nAmRSyattadadhikSEpaM tOtrAhata iva dvipaH||11||
prAharatkulizaM tasmA amOghaM paramardanaH|
sayAnO nyapatadbhUmau chinnapakSa ivAcalaH||12||
sakhAyaM patitaM dRSTvA jambhO balisakhaH suhRt|
abhyayAtsauhRdaM sakhyurhatasyApi samAcaran||13||
sa siMhavAha AsAdya gadAmudyamya raMhasA|
jatrAvatADayacchakraM gajaM ca sumahAbalaH||14||
gadAprahAravyathitO bhRzaM vihvalitO gajaH|
jAnubhyAM dharaNIM spRSTvA kazmalaM paramaM yayau||15||
tatO rathO mAtalinA haribhirdazazatairvRtaH|
AnItO dvipamutsRjya rathamAruruhE vibhuH||16||
tasya tatpUjayankarma yanturdAnavasattamaH|
zUlEna jvalatA taM tu smayamAnO'hananmRdhE||17||
sEhE rujaM sudurmarSAM sattvamAlambya mAtaliH|
indrO jambhasya saGkruddhO vajrENApAharacchiraH||18||
jambhaM zrutvA hataM tasya jJAtayO nAradAdRSEH|
namucizca balaH pAkastatrApEtustvarAnvitAH||19||
vacObhiH paruSairindramardayantO'sya marmasu|
zarairavAkiranmEghA dhArAbhiriva parvatam||20||
harIndazazatAnyAjau haryazvasya balaH zaraiH|
tAvadbhirardayAmAsa yugapallaghuhastavAn||21||
zatAbhyAM mAtaliM pAkO rathaM sAvayavaM pRthak|
sakRtsandhAnamOkSENa tadadbhutamabhUdraNE||22||
namuciH paJcadazabhiH svarNapuGkhairmahESubhiH|
Ahatya vyanadatsaGkhyE satOya iva tOyadaH||23||
sarvataH zarakUTEna zakraM sarathasArathim|
chAdayAmAsurasurAH prAvRTsUryamivAmbudAH||24||
alakSayantastamatIva vihvalA vicukruzurdEvagaNAH sahAnugAH|
anAyakAH zatrubalEna nirjitA vaNikpathA bhinnanavO yathArNavE||25||
tatasturASADiSubaddhapaJjarAdvinirgataH sAzvarathadhvajAgraNIH|
babhau dizaH khaM pRthivIM ca rOcayansvatEjasA sUrya iva kSapAtyayE||26||
nirIkSya pRtanAM dEvaH parairabhyarditAM raNE|
udayacchadripuM hantuM vajraM vajradharO ruSA||27||
sa tEnaivASTadhArENa zirasI balapAkayOH|
jJAtInAM pazyatAM rAjanjahAra janayanbhayam||28||
namucistadvadhaM dRSTvA zOkAmarSaruSAnvitaH|
jighAMsurindraM nRpatE cakAra paramOdyamam||29||
azmasAramayaM zUlaM ghaNTAvaddhEmabhUSaNam
pragRhyAbhyadravatkruddhO hatO'sIti vitarjayan
prAhiNOddEvarAjAya ninadanmRgarADiva||30||
tadApatadgaganatalE mahAjavaM vicicchidE haririSubhiH sahasradhA|
tamAhanannRpa kulizEna kandharE ruSAnvitastridazapatiH zirO haran||31||
na tasya hi tvacamapi vajra UrjitO bibhEda yaH surapatinaujasEritaH|
tadadbhutaM paramativIryavRtrabhittiraskRtO namucizirOdharatvacA||32||
tasmAdindrO'bibhEcchatrOrvajraH pratihatO yataH|
kimidaM daivayOgEna bhUtaM lOkavimOhanam||33||
yEna mE pUrvamadrINAM pakSacchEdaH prajAtyayE|
kRtO nivizatAM bhAraiH patattraiH patatAM bhuvi||34||
tapaHsAramayaM tvASTraM vRtrO yEna vipATitaH|
anyE cApi balOpEtAH sarvAstrairakSatatvacaH||35||
sO'yaM pratihatO vajrO mayA muktO'surE'lpakE|
nAhaM tadAdadE daNDaM brahmatEjO'pyakAraNam||36||
iti zakraM viSIdantamAha vAgazarIriNI|
nAyaM zuSkairathO nArdrairvadhamarhati dAnavaH||37||
mayAsmai yadvarO dattO mRtyurnaivArdrazuSkayOH|
atO'nyazcintanIyastE upAyO maghavanripOH||38||
tAM daivIM giramAkarNya maghavAnsusamAhitaH|
dhyAyanphEnamathApazyadupAyamubhayAtmakam||39||
na zuSkENa na cArdrENa jahAra namucEH ziraH|
taM tuSTuvurmunigaNA mAlyaizcAvAkiranvibhum||40||
gandharvamukhyau jagaturvizvAvasuparAvasU|
dEvadundubhayO nEdurnartakyO nanRturmudA||41||
anyE'pyEvaM pratidvandvAnvAyvagnivaruNAdayaH|
sUdayAmAsurasurAnmRgAnkEsariNO yathA||42||
brahmaNA prESitO dEvAndEvarSirnAradO nRpa|
vArayAmAsa vibudhAndRSTvA dAnavasaGkSayam||43||

zrInArada uvAca

bhavadbhiramRtaM prAptaM nArAyaNabhujAzrayaiH|
zriyA samEdhitAH sarva upAramata vigrahAt||44||

zrIzuka uvAca

saMyamya manyusaMrambhaM mAnayantO munErvacaH|
upagIyamAnAnucarairyayuH sarvE triviSTapam||45||
yE'vaziSTA raNE tasminnAradAnumatEna tE|
baliM vipannamAdAya astaM girimupAgaman||46||
tatrAvinaSTAvayavAnvidyamAnazirOdharAn|
uzanA jIvayAmAsa saJjIvanyA svavidyayA||47||
balizcOzanasA spRSTaH pratyApannEndriyasmRtiH
parAjitO'pi nAkhidyallOkatattvavicakSaNaH||48||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE EkAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox