From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trayOdazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

manurvivasvataH putraH zrAddhadEva iti zrutaH|
saptamO vartamAnO yastadapatyAni mE zRNu||1||
ikSvAkurnabhagazcaiva dhRSTaH zaryAtirEva ca|
nariSyantO'tha nAbhAgaH saptamO diSTa ucyatE||2||
tarUSazca pRSadhrazca dazamO vasumAnsmRtaH|
manOrvaivasvatasyaitE dazaputrAH parantapa||3||
AdityA vasavO rudrA vizvEdEvA marudgaNAH|
azvinAvRbhavO rAjannindrastESAM purandaraH||4||
kazyapO'trirvasiSThazca vizvAmitrO'tha gautamaH|
jamadagnirbharadvAja iti saptarSayaH smRtAH||5||
atrApi bhagavajjanma kazyapAdaditErabhUt|
AdityAnAmavarajO viSNurvAmanarUpadhRk||6||
saGkSEpatO mayOktAni saptamanvantarANi tE|
bhaviSyANyatha vakSyAmi viSNOH zaktyAnvitAni ca||7||
vivasvatazca dvE jAyE vizvakarmasutE ubhE|
saMjJA chAyA ca rAjEndra yE prAgabhihitE tava||8||
tRtIyAM vaDavAmEkE tAsAM saMjJAsutAstrayaH|
yamO yamI zrAddhadEvazchAyAyAzca sutAnchRNu||9||
sAvarNistapatI kanyA bhAryA saMvaraNasya yA|
zanaizcarastRtIyO'bhUdazvinau vaDavAtmajau||10||
aSTamE'ntara AyAtE sAvarNirbhavitA manuH|
nirmOkavirajaskAdyAH sAvarNitanayA nRpa||11||
tatra dEvAH sutapasO virajA amRtaprabhAH|
tESAM virOcanasutO balirindrO bhaviSyati||12||
dattvEmAM yAcamAnAya viSNavE yaH padatrayam|
rAddhamindrapadaM hitvA tataH siddhimavApsyati||13||
yO'sau bhagavatA baddhaH prItEna sutalE punaH|
nivEzitO'dhikE svargAdadhunAstE svarADiva||14||
gAlavO dIptimAnrAmO drONaputraH kRpastathA|
RSyazRGgaH pitAsmAkaM bhagavAnbAdarAyaNaH||15||
imE saptarSayastatra bhaviSyanti svayOgataH|
idAnImAsatE rAjansvE sva AzramamaNDalE||16||
dEvaguhyAtsarasvatyAM sArvabhauma iti prabhuH|
sthAnaM purandarAddhRtvA balayE dAsyatIzvaraH||17||
navamO dakSasAvarNirmanurvaruNasambhavaH|
bhUtakEturdIptakEturityAdyAstatsutA nRpa||18||
pArAmarIcigarbhAdyA dEvA indrO'dbhutaH smRtaH|
dyutimatpramukhAstatra bhaviSyantyRSayastataH||19||
AyuSmatO'mbudhArAyAmRSabhO bhagavatkalA|
bhavitA yEna saMrAddhAM trilOkIM bhOkSyatE'dbhutaH||20||
dazamO brahmasAvarNirupazlOkasutO manuH|
tatsutA bhUriSENAdyA haviSmatpramukhA dvijAH||21||
haviSmAnsukRtaH satyO jayO mUrtistadA dvijAH|
suvAsanaviruddhAdyA dEvAH zambhuH surEzvaraH||22||
viSvaksEnO viSUcyAM tu zambhOH sakhyaM kariSyati|
jAtaH svAMzEna bhagavAngRhE vizvasRjO vibhuH||23||
manurvai dharmasAvarNirEkAdazama AtmavAn|
anAgatAstatsutAzca satyadharmAdayO daza||24||
vihaGgamAH kAmagamA nirvANarucayaH surAH|
indrazca vaidhRtastESAmRSayazcAruNAdayaH||25||
Aryakasya sutastatra dharmasEturiti smRtaH|
vaidhRtAyAM harEraMzastrilOkIM dhArayiSyati||26||
bhavitA rudrasAvarNI rAjandvAdazamO manuH|
dEvavAnupadEvazca dEvazrESThAdayaH sutAH||27||
RtadhAmA ca tatrEndrO dEvAzca haritAdayaH|
RSayazca tapOmUrtistapasvyAgnIdhrakAdayaH||28||
svadhAmAkhyO harEraMzaH sAdhayiSyati tanmanOH|
antaraM satyasahasaH sunRtAyAH sutO vibhuH||29||
manustrayOdazO bhAvyO dEvasAvarNirAtmavAn|
citrasEnavicitrAdyA dEvasAvarNidEhajAH||30||
dEvAH sukarmasutrAma saMjJA indrO divaspatiH|
nirmOkatattvadarzAdyA bhaviSyantyRSayastadA||31||
dEvahOtrasya tanaya upahartA divaspatEH|
yOgEzvarO harEraMzO bRhatyAM sambhaviSyati||32||
manurvA indrasAvarNizcaturdazama ESyati|
urugambhIrabudhAdyA indrasAvarNivIryajAH||33||
pavitrAzcAkSuSA dEvAH zucirindrO bhaviSyati|
agnirbAhuH zuciH zuddhO mAgadhAdyAstapasvinaH||34||
satrAyaNasya tanayO bRhadbhAnustadA hariH|
vitAnAyAM mahArAja kriyAtantUnvitAyitA||35||
rAjaMzcaturdazaitAni trikAlAnugatAni tE
prOktAnyEbhirmitaH kalpO yugasAhasraparyayaH||36||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE trayOdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox