From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturdazO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

manvantarESu bhagavanyathA manvAdayastvimE|
yasminkarmaNi yE yEna niyuktAstadvadasva mE||1||

zrIRSiruvAca

manavO manuputrAzca munayazca mahIpatE|
indrAH suragaNAzcaiva sarvE puruSazAsanAH||2||
yajJAdayO yAH kathitAH pauruSyastanavO nRpa|
manvAdayO jagadyAtrAM nayantyAbhiH pracOditAH||3||
caturyugAntE kAlEna grastAnchrutigaNAnyathA|
tapasA RSayO'pazyanyatO dharmaH sanAtanaH||4||
tatO dharmaM catuSpAdaM manavO hariNOditAH|
yuktAH saJcArayantyaddhA svE svE kAlE mahIM nRpa||5||
pAlayanti prajApAlA yAvadantaM vibhAgazaH|
yajJabhAgabhujO dEvA yE ca tatrAnvitAzca taiH||6||
indrO bhagavatA dattAM trailOkyazriyamUrjitAm|
bhuJjAnaH pAti lOkAMstrInkAmaM lOkE pravarSati||7||
jJAnaM cAnuyugaM brUtE hariH siddhasvarUpadhRk|
RSirUpadharaH karma yOgaM yOgEzarUpadhRk||8||
sargaM prajEzarUpENa dasyUnhanyAtsvarADvapuH|
kAlarUpENa sarvESAmabhAvAya pRthagguNaH||9||
stUyamAnO janairEbhirmAyayA nAmarUpayA|
vimOhitAtmabhirnAnA darzanairna ca dRzyatE||10||
Etatkalpavikalpasya pramANaM parikIrtitam
yatra manvantarANyAhuzcaturdaza purAvidaH||11||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE caturdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox