From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcadazO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

balEH padatrayaM bhUmEH kasmAddharirayAcata|
bhUtEzvaraH kRpaNavallabdhArthO'pi babandha tam||1||
EtadvEditumicchAmO mahatkautUhalaM hi naH|
yajJEzvarasya pUrNasya bandhanaM cApyanAgasaH||2||

zrIzuka uvAca

parAjitazrIrasubhizca hApitO hIndrENa rAjanbhRgubhiH sa jIvitaH|
sarvAtmanA tAnabhajadbhRgUnbaliH ziSyO mahAtmArthanivEdanEna||3||
taM brAhmaNA bhRgavaH prIyamANA ayAjayanvizvajitA triNAkam|
jigISamANaM vidhinAbhiSicya mahAbhiSEkENa mahAnubhAvAH||4||
tatO rathaH kAJcanapaTTanaddhO hayAzca haryazvaturaGgavarNAH|
dhvajazca siMhEna virAjamAnO hutAzanAdAsa havirbhiriSTAt||5||
dhanuzca divyaM puraTOpanaddhaM tUNAvariktau kavacaM ca divyam|
pitAmahastasya dadau ca mAlAmamlAnapuSpAM jalajaM ca zukraH||6||
EvaM sa viprArjitayOdhanArthastaiH kalpitasvastyayanO'tha viprAn|
pradakSiNIkRtya kRtapraNAmaH prahrAdamAmantrya namazcakAra||7||
athAruhya rathaM divyaM bhRgudattaM mahArathaH|
susragdharO'tha sannahya dhanvI khaDgI dhRtESudhiH||8||
hEmAGgadalasadbAhuH sphuranmakarakuNDalaH|
rarAja rathamArUDhO dhiSNyastha iva havyavAT||9||
tulyaizvaryabalazrIbhiH svayUthairdaityayUthapaiH|
pibadbhiriva khaM dRgbhirdahadbhiH paridhIniva||10||
vRtO vikarSanmahatImAsurIM dhvajinIM vibhuH|
yayAvindrapurIM svRddhAM kampayanniva rOdasI||11||
ramyAmupavanOdyAnaiH zrImadbhirnandanAdibhiH|
kUjadvihaGgamithunairgAyanmattamadhuvrataiH||12||
pravAlaphalapuSpOru bhArazAkhAmaradrumaiH
haMsasArasacakrAhva kAraNDavakulAkulAH
nalinyO yatra krIDanti pramadAH surasEvitAH||13||
AkAzagaGgayA dEvyA vRtAM parikhabhUtayA|
prAkArENAgnivarNEna sATTAlEnOnnatEna ca||14||
rukmapaTTakapATaizca dvAraiH sphaTikagOpuraiH|
juSTAM vibhaktaprapathAM vizvakarmavinirmitAm||15||
sabhAcatvararathyADhyAM vimAnairnyarbudairyutAm|
zRGgATakairmaNimayairvajravidrumavEdibhiH||16||
yatra nityavayOrUpAH zyAmA virajavAsasaH|
bhrAjantE rUpavannAryO hyarcirbhiriva vahnayaH||17||
surastrIkEzavibhraSTa navasaugandhikasrajAm|
yatrAmOdamupAdAya mArga AvAti mArutaH||18||
hEmajAlAkSanirgacchaddhUmEnAgurugandhinA|
pANDurENa praticchanna mArgE yAnti surapriyAH||19||
muktAvitAnairmaNihEmakEtubhirnAnApatAkAvalabhIbhirAvRtAm|
zikhaNDipArAvatabhRGganAditAM vaimAnikastrIkalagItamaGgalAm||20||
mRdaGgazaGkhAnakadundubhisvanaiH satAlavINAmurajESTavENubhiH|
nRtyaiH savAdyairupadEvagItakairmanOramAM svaprabhayA jitaprabhAm||21||
yAM na vrajantyadharmiSThAH khalA bhUtadruhaH zaThAH|
mAninaH kAminO lubdhA EbhirhInA vrajanti yat||22||
tAM dEvadhAnIM sa varUthinIpatirbahiH samantAdrurudhE pRtanyayA|
AcAryadattaM jalajaM mahAsvanaM dadhmau prayuJjanbhayamindrayOSitAm||23||
maghavAMstamabhiprEtya balEH paramamudyamam|
sarvadEvagaNOpEtO gurumEtaduvAca ha||24||
bhagavannudyamO bhUyAnbalErnaH pUrvavairiNaH|
aviSahyamimaM manyE kEnAsIttEjasOrjitaH||25||
nainaM kazcitkutO vApi prativyODhumadhIzvaraH
pibanniva mukhEnEdaM lihanniva dizO daza
dahanniva dizO dRgbhiH saMvartAgnirivOtthitaH||26||
brUhi kAraNamEtasya durdharSatvasya madripOH|
OjaH sahO balaM tEjO yata EtatsamudyamaH||27||

zrIgururuvAca

jAnAmi maghavanchatrOrunnatErasya kAraNam|
ziSyAyOpabhRtaM tEjO bhRgubhirbrahmavAdibhiH||28||
OjasvinaM baliM jEtuM na samarthO'sti kazcana|
bhavadvidhO bhavAnvApi varjayitvEzvaraM harim||29||
vijESyati na kO'pyEnaM brahmatEjaHsamEdhitam|
nAsya zaktaH puraH sthAtuM kRtAntasya yathA janAH||30||
tasmAnnilayamutsRjya yUyaM sarvE triviSTapam|
yAta kAlaM pratIkSantO yataH zatrOrviparyayaH||31||
ESa viprabalOdarkaH sampratyUrjitavikramaH|
tESAmEvApamAnEna sAnubandhO vinaGkSyati||32||
EvaM sumantritArthAstE guruNArthAnudarzinA|
hitvA triviSTapaM jagmurgIrvANAH kAmarUpiNaH||33||
dEvESvatha nilInESu balirvairOcanaH purIm|
dEvadhAnImadhiSThAya vazaM ninyE jagattrayam||34||
taM vizvajayinaM ziSyaM bhRgavaH ziSyavatsalAH|
zatEna hayamEdhAnAmanuvratamayAjayan||35||
tatastadanubhAvEna bhuvanatrayavizrutAm|
kIrtiM dikSuvitanvAnaH sa rEja uDurADiva||36||
bubhujE ca zriyaM svRddhAM dvijadEvOpalambhitAm
kRtakRtyamivAtmAnaM manyamAnO mahAmanAH||37||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE paJcadazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox