From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SODazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EvaM putrESu naSTESu dEvamAtAditistadA|
hRtE triviSTapE daityaiH paryatapyadanAthavat||1||
EkadA kazyapastasyA AzramaM bhagavAnagAt|
nirutsavaM nirAnandaM samAdhErviratazcirAt||2||
sa patnIM dInavadanAM kRtAsanaparigrahaH|
sabhAjitO yathAnyAyamidamAha kurUdvaha||3||
apyabhadraM na viprANAM bhadrE lOkE'dhunAgatam|
na dharmasya na lOkasya mRtyOzchandAnuvartinaH||4||
api vAkuzalaM kiJcidgRhESu gRhamEdhini|
dharmasyArthasya kAmasya yatra yOgO hyayOginAm||5||
api vAtithayO'bhyEtya kuTumbAsaktayA tvayA|
gRhAdapUjitA yAtAH pratyutthAnEna vA kvacit||6||
gRhESu yESvatithayO nArcitAH salilairapi|
yadi niryAnti tE nUnaM phErurAjagRhOpamAH||7||
apyagnayastu vElAyAM na hutA haviSA sati|
tvayOdvignadhiyA bhadrE prOSitE mayi karhicit||8||
yatpUjayA kAmadughAnyAti lOkAngRhAnvitaH|
brAhmaNO'gnizca vai viSNOH sarvadEvAtmanO mukham||9||
api sarvE kuzalinastava putrA manasvini|
lakSayE'svasthamAtmAnaM bhavatyA lakSaNairaham||10||

zrIaditiruvAca

bhadraM dvijagavAM brahmandharmasyAsya janasya ca|
trivargasya paraM kSEtraM gRhamEdhingRhA imE||11||
agnayO'tithayO bhRtyA bhikSavO yE ca lipsavaH|
sarvaM bhagavatO brahmannanudhyAnAnna riSyati||12||
kO nu mE bhagavankAmO na sampadyEta mAnasaH|
yasyA bhavAnprajAdhyakSa EvaM dharmAnprabhASatE||13||
tavaiva mArIca manaHzarIrajAH prajA imAH sattvarajastamOjuSaH|
samO bhavAMstAsvasurAdiSu prabhO tathApi bhaktaM bhajatE mahEzvaraH||14||
tasmAdIza bhajantyA mE zrEyazcintaya suvrata|
hRtazriyO hRtasthAnAnsapatnaiH pAhi naH prabhO||15||
parairvivAsitA sAhaM magnA vyasanasAgarE|
aizvaryaM zrIryazaH sthAnaM hRtAni prabalairmama||16||
yathA tAni punaH sAdhO prapadyEranmamAtmajAH|
tathA vidhEhi kalyANaM dhiyA kalyANakRttama||17||

zrIzuka uvAca

EvamabhyarthitO'dityA kastAmAha smayanniva|
ahO mAyAbalaM viSNOH snEhabaddhamidaM jagat||18||
kva dEhO bhautikO'nAtmA kva cAtmA prakRtEH paraH|
kasya kE patiputrAdyA mOha Eva hi kAraNam||19||
upatiSThasva puruSaM bhagavantaM janArdanam|
sarvabhUtaguhAvAsaM vAsudEvaM jagadgurum||20||
sa vidhAsyati tE kAmAnharirdInAnukampanaH|
amOghA bhagavadbhaktirnEtarEti matirmama||21||

zrIaditiruvAca

kEnAhaM vidhinA brahmannupasthAsyE jagatpatim|
yathA mE satyasaGkalpO vidadhyAtsa manOratham||22||
Adiza tvaM dvijazrESTha vidhiM tadupadhAvanam|
Azu tuSyati mE dEvaH sIdantyAH saha putrakaiH||23||

zrIkazyapa uvAca

EtanmE bhagavAnpRSTaH prajAkAmasya padmajaH|
yadAha tE pravakSyAmi vrataM kEzavatOSaNam||24||
phAlgunasyAmalE pakSE dvAdazAhaM payOvratam|
arcayEdaravindAkSaM bhaktyA paramayAnvitaH||25||
sinIvAlyAM mRdAlipya snAyAtkrODavidIrNayA|
yadi labhyEta vai srOtasyEtaM mantramudIrayEt||26||
tvaM dEvyAdivarAhENa rasAyAH sthAnamicchatA|
uddhRtAsi namastubhyaM pApmAnaM mE praNAzaya||27||
nirvartitAtmaniyamO dEvamarcEtsamAhitaH|
arcAyAM sthaNDilE sUryE jalE vahnau gurAvapi||28||
namastubhyaM bhagavatE puruSAya mahIyasE|
sarvabhUtanivAsAya vAsudEvAya sAkSiNE||29||
namO'vyaktAya sUkSmAya pradhAnapuruSAya ca|
caturviMzadguNajJAya guNasaGkhyAnahEtavE||30||
namO dvizIrSNE tripadE catuHzRGgAya tantavE|
saptahastAya yajJAya trayIvidyAtmanE namaH||31||
namaH zivAya rudrAya namaH zaktidharAya ca|
sarvavidyAdhipatayE bhUtAnAM patayE namaH||32||
namO hiraNyagarbhAya prANAya jagadAtmanE|
yOgaizvaryazarIrAya namastE yOgahEtavE||33||
namasta AdidEvAya sAkSibhUtAya tE namaH|
nArAyaNAya RSayE narAya harayE namaH||34||
namO marakatazyAma vapuSE'dhigatazriyE|
kEzavAya namastubhyaM namastE pItavAsasE||35||
tvaM sarvavaradaH puMsAM varENya varadarSabha|
atastE zrEyasE dhIrAH pAdarENumupAsatE||36||
anvavartanta yaM dEvAH zrIzca tatpAdapadmayOH|
spRhayanta ivAmOdaM bhagavAnmE prasIdatAm||37||
EtairmantrairhRSIkEzamAvAhanapuraskRtam|
arcayEcchraddhayA yuktaH pAdyOpasparzanAdibhiH||38||
arcitvA gandhamAlyAdyaiH payasA snapayEdvibhum
vastrOpavItAbharaNa pAdyOpasparzanaistataH
gandhadhUpAdibhizcArcEddvAdazAkSaravidyayA||39||
zRtaM payasi naivEdyaM zAlyannaM vibhavE sati|
sasarpiH saguDaM dattvA juhuyAnmUlavidyayA||40||
nivEditaM tadbhaktAya dadyAdbhuJjIta vA svayam|
dattvAcamanamarcitvA tAmbUlaM ca nivEdayEt||41||
japEdaSTOttarazataM stuvIta stutibhiH prabhum|
kRtvA pradakSiNaM bhUmau praNamEddaNDavanmudA||42||
kRtvA zirasi tacchESAM dEvamudvAsayEttataH|
dvyavarAnbhOjayEdviprAnpAyasEna yathOcitam||43||
bhuJjIta tairanujJAtaH sESTaH zESaM sabhAjitaiH|
brahmacAryatha tadrAtryAM zvO bhUtE prathamE'hani||44||
snAtaH zuciryathOktEna vidhinA susamAhitaH|
payasA snApayitvArcEdyAvadvratasamApanam||45||
payObhakSO vratamidaM carEdviSNvarcanAdRtaH|
pUrvavajjuhuyAdagniM brAhmaNAMzcApi bhOjayEt||46||
EvaM tvaharahaH kuryAddvAdazAhaM payOvratam|
harErArAdhanaM hOmamarhaNaM dvijatarpaNam||47||
pratipaddinamArabhya yAvacchuklatrayOdazIm|
brahmacaryamadhaHsvapnaM snAnaM triSavaNaM carEt||48||
varjayEdasadAlApaM bhOgAnuccAvacAMstathA|
ahiMsraH sarvabhUtAnAM vAsudEvaparAyaNaH||49||
trayOdazyAmathO viSNOH snapanaM paJcakairvibhOH|
kArayEcchAstradRSTEna vidhinA vidhikOvidaiH||50||
pUjAM ca mahatIM kuryAdvittazAThyavivarjitaH|
caruM nirUpya payasi zipiviSTAya viSNavE||51||
sUktEna tEna puruSaM yajEta susamAhitaH|
naivEdyaM cAtiguNavaddadyAtpuruSatuSTidam||52||
AcAryaM jJAnasampannaM vastrAbharaNadhEnubhiH|
tOSayEdRtvijazcaiva tadviddhyArAdhanaM harEH||53||
bhOjayEttAnguNavatA sadannEna zucismitE|
anyAMzca brAhmaNAnchaktyA yE ca tatra samAgatAH||54||
dakSiNAM guravE dadyAdRtvigbhyazca yathArhataH|
annAdyEnAzvapAkAMzca prINayEtsamupAgatAn||55||
bhuktavatsu ca sarvESu dInAndhakRpaNAdiSu|
viSNOstatprINanaM vidvAnbhuJjIta saha bandhubhiH||56||
nRtyavAditragItaizca stutibhiH svastivAcakaiH|
kArayEttatkathAbhizca pUjAM bhagavatO'nvaham||57||
EtatpayOvrataM nAma puruSArAdhanaM param|
pitAmahEnAbhihitaM mayA tE samudAhRtam||58||
tvaM cAnEna mahAbhAgE samyakcIrNEna kEzavam|
AtmanA zuddhabhAvEna niyatAtmA bhajAvyayam||59||
ayaM vai sarvayajJAkhyaH sarvavratamiti smRtam|
tapaHsAramidaM bhadrE dAnaM cEzvaratarpaNam||60||
ta Eva niyamAH sAkSAtta Eva ca yamOttamAH|
tapO dAnaM vrataM yajJO yEna tuSyatyadhOkSajaH||61||
tasmAdEtadvrataM bhadrE prayatA zraddhayAcara
bhagavAnparituSTastE varAnAzu vidhAsyati||62||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE SODazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox