From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptadazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

ityuktA sAditI rAjansvabhartrA kazyapEna vai|
anvatiSThadvratamidaM dvAdazAhamatandritA||1||
cintayantyEkayA buddhyA mahApuruSamIzvaram|
pragRhyEndriyaduSTAzvAnmanasA buddhisArathiH||2||
manazcaikAgrayA buddhyA bhagavatyakhilAtmani|
vAsudEvE samAdhAya cacAra ha payOvratam||3||
tasyAH prAdurabhUttAta bhagavAnAdipuruSaH|
pItavAsAzcaturbAhuH zaGkhacakragadAdharaH||4||
taM nEtragOcaraM vIkSya sahasOtthAya sAdaram|
nanAma bhuvi kAyEna daNDavatprItivihvalA||5||
sOtthAya baddhAJjalirIDituM sthitA nOtsEha AnandajalAkulEkSaNA|
babhUva tUSNIM pulakAkulAkRtistaddarzanAtyutsavagAtravEpathuH||6||
prItyA zanairgadgadayA girA hariM tuSTAva sA dEvyaditiH kurUdvaha|
udvIkSatI sA pibatIva cakSuSA ramApatiM yajJapatiM jagatpatim||7||

zrIaditiruvAca

yajJEza yajJapuruSAcyuta tIrthapAda
tIrthazravaH zravaNamaGgalanAmadhEya|
ApannalOkavRjinOpazamOdayAdya
zaM naH kRdhIza bhagavannasi dInanAthaH||8||
vizvAya vizvabhavanasthitisaMyamAya
svairaM gRhItapuruzaktiguNAya bhUmnE|
svasthAya zazvadupabRMhitapUrNabOdha
vyApAditAtmatamasE harayE namastE||9||
AyuH paraM vapurabhISTamatulyalakSmIr
dyObhUrasAH sakalayOgaguNAstrivargaH|
jJAnaM ca kEvalamananta bhavanti tuSTAt
tvattO nRNAM kimu sapatnajayAdirAzIH||10||

zrIzuka uvAca

adityaivaM stutO rAjanbhagavAnpuSkarEkSaNaH|
kSEtrajJaH sarvabhUtAnAmiti hOvAca bhArata||11||

zrIbhagavAnuvAca

dEvamAtarbhavatyA mE vijJAtaM cirakAGkSitam|
yatsapatnairhRtazrINAM cyAvitAnAM svadhAmataH||12||
tAnvinirjitya samarE durmadAnasurarSabhAn|
pratilabdhajayazrIbhiH putrairicchasyupAsitum||13||
indrajyESThaiH svatanayairhatAnAM yudhi vidviSAm|
striyO rudantIrAsAdya draSTumicchasi duHkhitAH||14||
AtmajAnsusamRddhAMstvaM pratyAhRtayazaHzriyaH|
nAkapRSThamadhiSThAya krIDatO draSTumicchasi||15||
prAyO'dhunA tE'surayUthanAthA apAraNIyA iti dEvi mE matiH|
yattE'nukUlEzvaravipraguptA na vikramastatra sukhaM dadAti||16||
athApyupAyO mama dEvi cintyaH santOSitasya vratacaryayA tE|
mamArcanaM nArhati gantumanyathA zraddhAnurUpaM phalahEtukatvAt||17||
tvayArcitazcAhamapatyaguptayE payOvratEnAnuguNaM samIDitaH|
svAMzEna putratvamupEtya tE sutAngOptAsmi mArIcatapasyadhiSThitaH||18||
upadhAva patiM bhadrE prajApatimakalmaSam|
mAM ca bhAvayatI patyAvEvaM rUpamavasthitam||19||
naitatparasmA AkhyEyaM pRSTayApi kathaJcana|
sarvaM sampadyatE dEvi dEvaguhyaM susaMvRtam||20||

zrIzuka uvAca

EtAvaduktvA bhagavAMstatraivAntaradhIyata|
aditirdurlabhaM labdhvA harErjanmAtmani prabhOH||21||
upAdhAvatpatiM bhaktyA parayA kRtakRtyavat|
sa vai samAdhiyOgEna kazyapastadabudhyata||22||
praviSTamAtmani harEraMzaM hyavitathEkSaNaH
sO'dityAM vIryamAdhatta tapasA cirasambhRtam
amAhitamanA rAjandAruNyagniM yathAnilaH||23||
aditErdhiSThitaM garbhaM bhagavantaM sanAtanam|
hiraNyagarbhO vijJAya samIDE guhyanAmabhiH||24||

zrIbrahmOvAca

jayOrugAya bhagavannurukrama namO'stu tE|
namO brahmaNyadEvAya triguNAya namO namaH||25||
namastE pRznigarbhAya vEdagarbhAya vEdhasE|
trinAbhAya tripRSThAya zipiviSTAya viSNavE||26||
tvamAdirantO bhuvanasya madhyamanantazaktiM puruSaM yamAhuH|
kAlO bhavAnAkSipatIza vizvaM srOtO yathAntaH patitaM gabhIram||27||
tvaM vai prajAnAM sthirajaGgamAnAM prajApatInAmasi sambhaviSNuH
divaukasAM dEva divazcyutAnAM parAyaNaM nauriva majjatO'psu||28||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE saptadazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox