From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTAdazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

itthaM viriJcastutakarmavIryaH prAdurbabhUvAmRtabhUradityAm|
caturbhujaH zaGkhagadAbjacakraH pizaGgavAsA nalinAyatEkSaNaH||1||
zyAmAvadAtO jhaSarAjakuNDala tviSOllasacchrIvadanAmbujaH pumAn|
zrIvatsavakSA balayAGgadOllasatkirITakAJcIguNacArunUpuraH||2||
madhuvrAtavratavighuSTayA svayA virAjitaH zrIvanamAlayA hariH|
prajApatErvEzmatamaH svarOciSA vinAzayankaNThaniviSTakaustubhaH||3||
dizaH prasEduH salilAzayAstadA prajAH prahRSTA RtavO guNAnvitAH|
dyaurantarIkSaM kSitiragnijihvA gAvO dvijAH saJjahRSurnagAzca||4||
zrONAyAM zravaNadvAdazyAM muhUrtE'bhijiti prabhuH|
sarvE nakSatratArAdyAzcakrustajjanma dakSiNam||5||
dvAdazyAM savitAtiSThanmadhyandinagatO nRpa|
vijayAnAma sA prOktA yasyAM janma vidurharEH||6||
zaGkhadundubhayO nEdurmRdaGgapaNavAnakAH|
citravAditratUryANAM nirghOSastumulO'bhavat||7||
prItAzcApsarasO'nRtyangandharvapravarA jaguH|
tuSTuvurmunayO dEvA manavaH pitarO'gnayaH||8||
siddhavidyAdharagaNAH sakimpuruSakinnarAH|
cAraNA yakSarakSAMsi suparNA bhujagOttamAH||9||
gAyantO'tiprazaMsantO nRtyantO vibudhAnugAH|
adityA AzramapadaM kusumaiH samavAkiran||10||
dRSTvAditistaM nijagarbhasambhavaM paraM pumAMsaM mudamApa vismitA|
gRhItadEhaM nijayOgamAyayA prajApatizcAha jayEti vismitaH||11||
yattadvapurbhAti vibhUSaNAyudhairavyaktacidvyaktamadhArayaddhariH|
babhUva tEnaiva sa vAmanO vaTuH sampazyatOrdivyagatiryathA naTaH||12||
taM vaTuM vAmanaM dRSTvA mOdamAnA maharSayaH|
karmANi kArayAmAsuH puraskRtya prajApatim||13||
tasyOpanIyamAnasya sAvitrIM savitAbravIt|
bRhaspatirbrahmasUtraM mEkhalAM kazyapO'dadAt||14||
dadau kRSNAjinaM bhUmirdaNDaM sOmO vanaspatiH|
kaupInAcchAdanaM mAtA dyauzchatraM jagataH patEH||15||
kamaNDaluM vEdagarbhaH kuzAnsaptarSayO daduH|
akSamAlAM mahArAja sarasvatyavyayAtmanaH||16||
tasmA ityupanItAya yakSarATpAtrikAmadAt|
bhikSAM bhagavatI sAkSAdumAdAdambikA satI||17||
sa brahmavarcasEnaivaM sabhAM sambhAvitO vaTuH|
brahmarSigaNasaJjuSTAmatyarOcata mAriSaH||18||
samiddhamAhitaM vahniM kRtvA parisamUhanam|
paristIrya samabhyarcya samidbhirajuhOddvijaH||19||
zrutvAzvamEdhairyajamAnamUrjitaM baliM bhRgUNAmupakalpitaistataH|
jagAma tatrAkhilasArasambhRtO bhArENa gAM sannamayanpadE padE||20||
taM narmadAyAstaTa uttarE balErya RtvijastE bhRgukacchasaMjJakE|
pravartayantO bhRgavaH kratUttamaM vyacakSatArAduditaM yathA ravim||21||
tE RtvijO yajamAnaH sadasyA hatatviSO vAmanatEjasA nRpa|
sUryaH kilAyAtyuta vA vibhAvasuH sanatkumArO'tha didRkSayA kratOH||22||
itthaM saziSyESu bhRguSvanEkadhA vitarkyamANO bhagavAnsa vAmanaH|
chatraM sadaNDaM sajalaM kamaNDaluM vivEza bibhraddhayamEdhavATam||23||
mauJjyA mEkhalayA vItamupavItAjinOttaram|
jaTilaM vAmanaM vipraM mAyAmANavakaM harim||24||
praviSTaM vIkSya bhRgavaH saziSyAstE sahAgnibhiH|
pratyagRhNansamutthAya saGkSiptAstasya tEjasA||25||
yajamAnaH pramuditO darzanIyaM manOramam|
rUpAnurUpAvayavaM tasmA AsanamAharat||26||
svAgatEnAbhinandyAtha pAdau bhagavatO baliH|
avanijyArcayAmAsa muktasaGgamanOramam||27||
tatpAdazaucaM janakalmaSApahaM sa dharmavinmUrdhnyadadhAtsumaGgalam|
yaddEvadEvO girizazcandramaulirdadhAra mUrdhnA parayA ca bhaktyA||28||

zrIbaliruvAca

svAgataM tE namastubhyaM brahmankiM karavAma tE|
brahmarSINAM tapaH sAkSAnmanyE tvArya vapurdharam||29||
adya naH pitarastRptA adya naH pAvitaM kulam|
adya sviSTaH kraturayaM yadbhavAnAgatO gRhAn||30||
adyAgnayO mE suhutA yathAvidhi dvijAtmaja tvaccaraNAvanEjanaiH|
hatAMhasO vArbhiriyaM ca bhUrahO tathA punItA tanubhiH padaistava||31||
yadyadvaTO vAJchasi tatpratIccha mE tvAmarthinaM viprasutAnutarkayE
gAM kAJcanaM guNavaddhAma mRSTaM tathAnnapEyamuta vA viprakanyAm
grAmAnsamRddhAMsturagAngajAnvA rathAMstathArhattama sampratIccha||32||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE aSTAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox