From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

viMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

balirEvaM gRhapatiH kulAcAryENa bhASitaH|
tUSNIM bhUtvA kSaNaM rAjannuvAcAvahitO gurum||1||

zrIbaliruvAca

satyaM bhagavatA prOktaM dharmO'yaM gRhamEdhinAm|
arthaM kAmaM yazO vRttiM yO na bAdhEta karhicit||2||
sa cAhaM vittalObhEna pratyAcakSE kathaM dvijam|
pratizrutya dadAmIti prAhrAdiH kitavO yathA||3||
na hyasatyAtparO'dharma iti hOvAca bhUriyam|
sarvaM sODhumalaM manyE RtE'lIkaparaM naram||4||
nAhaM bibhEmi nirayAnnAdhanyAdasukhArNavAt|
na sthAnacyavanAnmRtyOryathA viprapralambhanAt||5||
yadyaddhAsyati lOkE'sminsamparEtaM dhanAdikam|
tasya tyAgE nimittaM kiM viprastuSyEnna tEna cEt||6||
zrEyaH kurvanti bhUtAnAM sAdhavO dustyajAsubhiH|
dadhyaGzibiprabhRtayaH kO vikalpO dharAdiSu||7||
yairiyaM bubhujE brahmandaityEndrairanivartibhiH|
tESAM kAlO'grasIllOkAnna yazO'dhigataM bhuvi||8||
sulabhA yudhi viprarSE hyanivRttAstanutyajaH|
na tathA tIrtha AyAtE zraddhayA yE dhanatyajaH||9||
manasvinaH kAruNikasya zObhanaM yadarthikAmOpanayEna durgatiH|
kutaH punarbrahmavidAM bhavAdRzAM tatO vaTOrasya dadAmi vAJchitam||10||
yajanti yajJaM kratubhiryamAdRtA bhavanta AmnAyavidhAnakOvidAH|
sa Eva viSNurvaradO'stu vA parO dAsyAmyamuSmai kSitimIpsitAM munE||11||
yadyapyasAvadharmENa mAM badhnIyAdanAgasam|
tathApyEnaM na hiMsiSyE bhItaM brahmatanuM ripum||12||
ESa vA uttamazlOkO na jihAsati yadyazaH|
hatvA mainAM harEdyuddhE zayIta nihatO mayA||13||

zrIzuka uvAca

EvamazraddhitaM ziSyamanAdEzakaraM guruH|
zazApa daivaprahitaH satyasandhaM manasvinam||14||
dRDhaM paNDitamAnyajJaH stabdhO'syasmadupEkSayA|
macchAsanAtigO yastvamacirAdbhrazyasE zriyaH||15||
EvaM zaptaH svaguruNA satyAnna calitO mahAn|
vAmanAya dadAvEnAmarcitvOdakapUrvakam||16||
vindhyAvalistadAgatya patnI jAlakamAlinI|
AninyE kalazaM haimamavanEjanyapAM bhRtam||17||
yajamAnaH svayaM tasya zrImatpAdayugaM mudA|
avanijyAvahanmUrdhni tadapO vizvapAvanIH||18||
tadAsurEndraM divi dEvatAgaNA gandharvavidyAdharasiddhacAraNAH|
tatkarma sarvE'pi gRNanta ArjavaM prasUnavarSairvavRSurmudAnvitAH||19||
nEdurmuhurdundubhayaH sahasrazO gandharvakimpUruSakinnarA jaguH|
manasvinAnEna kRtaM suduSkaraM vidvAnadAdyadripavE jagattrayam||20||
tadvAmanaM rUpamavardhatAdbhutaM harEranantasya guNatrayAtmakam|
bhUH khaM dizO dyaurvivarAH payOdhayastiryaGnRdEvA RSayO yadAsata||21||
kAyE balistasya mahAvibhUtEH sahartvigAcAryasadasya Etat|
dadarza vizvaM triguNaM guNAtmakE bhUtEndriyArthAzayajIvayuktam||22||
rasAmacaSTAGghritalE'tha pAdayOrmahIM mahIdhrAnpuruSasya jaGghayOH|
patattriNO jAnuni vizvamUrtErUrvOrgaNaM mArutamindrasEnaH||23||
sandhyAM vibhOrvAsasi guhya aikSatprajApatInjaghanE AtmamukhyAn|
nAbhyAM nabhaH kukSiSu saptasindhUnurukramasyOrasi carkSamAlAm||24||
hRdyaGga dharmaM stanayOrmurArErRtaM ca satyaM ca manasyathEndum|
zriyaM ca vakSasyaravindahastAM kaNThE ca sAmAni samastarEphAn||25||
indrapradhAnAnamarAnbhujESu tatkarNayOH kakubhO dyauzca mUrdhni|
kEzESu mEghAnchvasanaM nAsikAyAmakSNOzca sUryaM vadanE ca vahnim||26||
vANyAM ca chandAMsi rasE jalEzaM bhruvOrniSEdhaM ca vidhiM ca pakSmasu|
ahazca rAtriM ca parasya puMsO manyuM lalATE'dhara Eva lObham||27||
sparzE ca kAmaM nRpa rEtasAmbhaH pRSThE tvadharmaM kramaNESu yajJam|
chAyAsu mRtyuM hasitE ca mAyAM tanUruhESvOSadhijAtayazca||28||
nadIzca nADISu zilA nakhESu buddhAvajaM dEvagaNAnRSIMzca|
prANESu gAtrE sthirajaGgamAni sarvANi bhUtAni dadarza vIraH||29||
sarvAtmanIdaM bhuvanaM nirIkSya sarvE'surAH kazmalamApuraGga|
sudarzanaM cakramasahyatEjO dhanuzca zArGgaM stanayitnughOSam||30||
parjanyaghOSO jalajaH pAJcajanyaH kaumOdakI viSNugadA tarasvinI|
vidyAdharO'siH zatacandrayuktastUNOttamAvakSayasAyakau ca||31||
sunandamukhyA upatasthurIzaM pArSadamukhyAH sahalOkapAlAH|
sphuratkirITAGgadamInakuNDalaH zrIvatsaratnOttamamEkhalAmbaraiH||32||
madhuvratasragvanamAlayAvRtO rarAja rAjanbhagavAnurukramaH|
kSitiM padaikEna balErvicakramE nabhaH zarIrENa dizazca bAhubhiH||33||
padaM dvitIyaM kramatastriviSTapaM na vai tRtIyAya tadIyamaNvapi
urukramasyAGghriruparyuparyathO maharjanAbhyAM tapasaH paraM gataH||34||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE viMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox