From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkaviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

satyaM samIkSyAbjabhavO nakhEndubhirhatasvadhAmadyutirAvRtO'bhyagAt|
marIcimizrA RSayO bRhadvratAH sanandanAdyA naradEva yOginaH||1||
vEdOpavEdA niyamA yamAnvitAstarkEtihAsAGgapurANasaMhitAH
yE cAparE yOgasamIradIpita jJAnAgninA randhitakarmakalmaSAH
vavandirE yatsmaraNAnubhAvataH svAyambhuvaM dhAma gatA akarmakam||2||
athAGghrayE prOnnamitAya viSNOrupAharatpadmabhavO'rhaNOdakam|
samarcya bhaktyAbhyagRNAcchucizravA yannAbhipaGkEruhasambhavaH svayam||3||
dhAtuH kamaNDalujalaM tadurukramasya pAdAvanEjanapavitratayA narEndra|
svardhunyabhUnnabhasi sA patatI nimArSTi lOkatrayaM bhagavatO vizadEva kIrtiH||4||
brahmAdayO lOkanAthAH svanAthAya samAdRtAH|
sAnugA balimAjahruH saGkSiptAtmavibhUtayE||5||
tOyaiH samarhaNaiH sragbhirdivyagandhAnulEpanaiH|
dhUpairdIpaiH surabhibhirlAjAkSataphalAGkuraiH||6||
stavanairjayazabdaizca tadvIryamahimAGkitaiH|
nRtyavAditragItaizca zaGkhadundubhiniHsvanaiH||7||
jAmbavAnRkSarAjastu bhErIzabdairmanOjavaH|
vijayaM dikSu sarvAsu mahOtsavamaghOSayat||8||
mahIM sarvAM hRtAM dRSTvA tripadavyAjayAcJayA|
UcuH svabharturasurA dIkSitasyAtyamarSitAH||9||
na vAyaM brahmabandhurviSNurmAyAvinAM varaH|
dvijarUpapraticchannO dEvakAryaM cikIrSati||10||
anEna yAcamAnEna zatruNA vaTurUpiNA|
sarvasvaM nO hRtaM bharturnyastadaNDasya barhiSi||11||
satyavratasya satataM dIkSitasya vizESataH|
nAnRtaM bhASituM zakyaM brahmaNyasya dayAvataH||12||
tasmAdasya vadhO dharmO bhartuH zuzrUSaNaM ca naH|
ityAyudhAni jagRhurbalEranucarAsurAH||13||
tE sarvE vAmanaM hantuM zUlapaTTizapANayaH|
anicchantO balE rAjanprAdravanjAtamanyavaH||14||
tAnabhidravatO dRSTvA ditijAnIkapAnnRpa|
prahasyAnucarA viSNOH pratyaSEdhannudAyudhAH||15||
nandaH sunandO'tha jayO vijayaH prabalO balaH|
kumudaH kumudAkSazca viSvaksEnaH patattrirAT||16||
jayantaH zrutadEvazca puSpadantO'tha sAtvataH|
sarvE nAgAyutaprANAzcamUM tE jaghnurAsurIm||17||
hanyamAnAnsvakAndRSTvA puruSAnucarairbaliH|
vArayAmAsa saMrabdhAnkAvyazApamanusmaran||18||
hE vipracittE hE rAhO hE nEmE zrUyatAM vacaH|
mA yudhyata nivartadhvaM na naH kAlO'yamarthakRt||19||
yaH prabhuH sarvabhUtAnAM sukhaduHkhOpapattayE|
taM nAtivartituM daityAH pauruSairIzvaraH pumAn||20||
yO nO bhavAya prAgAsIdabhavAya divaukasAm|
sa Eva bhagavAnadya vartatE tadviparyayam||21||
balEna sacivairbuddhyA durgairmantrauSadhAdibhiH|
sAmAdibhirupAyaizca kAlaM nAtyEti vai janaH||22||
bhavadbhirnirjitA hyEtE bahuzO'nucarA harEH|
daivEnarddhaista EvAdya yudhi jitvA nadanti naH||23||
EtAnvayaM vijESyAmO yadi daivaM prasIdati|
tasmAtkAlaM pratIkSadhvaM yO nO'rthatvAya kalpatE||24||

zrIzuka uvAca

patyurnigaditaM zrutvA daityadAnavayUthapAH|
rasAM nirvivizU rAjanviSNupArSada tADitAH||25||
atha tArkSyasutO jJAtvA virATprabhucikIrSitam|
babandha vAruNaiH pAzairbaliM sUtyE'hani kratau||26||
hAhAkArO mahAnAsIdrOdasyOH sarvatO dizam|
nigRhyamANE'surapatau viSNunA prabhaviSNunA||27||
taM baddhaM vAruNaiH pAzairbhagavAnAha vAmanaH|
naSTazriyaM sthiraprajJamudArayazasaM nRpa||28||
padAni trINi dattAni bhUmErmahyaM tvayAsura|
dvAbhyAM krAntA mahI sarvA tRtIyamupakalpaya||29||
yAvattapatyasau gObhiryAvadinduH sahODubhiH|
yAvadvarSati parjanyastAvatI bhUriyaM tava||30||
padaikEna mayAkrAntO bhUrlOkaH khaM dizastanOH|
svarlOkastE dvitIyEna pazyatastE svamAtmanA||31||
pratizrutamadAtustE nirayE vAsa iSyatE|
viza tvaM nirayaM tasmAdguruNA cAnumOditaH||32||
vRthA manOrathastasya dUraH svargaH patatyadhaH|
pratizrutasyAdAnEna yO'rthinaM vipralambhatE||33||
vipralabdhO dadAmIti tvayAhaM cADhyamAninA
tadvyalIkaphalaM bhuGkSva nirayaM katicitsamAH||34||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE EkaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox