From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwAviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EvaM viprakRtO rAjanbalirbhagavatAsuraH|
bhidyamAnO'pyabhinnAtmA pratyAhAviklavaM vacaH||1||

zrIbaliruvAca

yadyuttamazlOka bhavAnmamEritaM vacO vyalIkaM suravarya manyatE|
karOmyRtaM tanna bhavEtpralambhanaM padaM tRtIyaM kuru zIrSNi mE nijam||2||
bibhEmi nAhaM nirayAtpadacyutO na pAzabandhAdvyasanAdduratyayAt|
naivArthakRcchrAdbhavatO vinigrahAdasAdhuvAdAdbhRzamudvijE yathA||3||
puMsAM zlAghyatamaM manyE daNDamarhattamArpitam|
yaM na mAtA pitA bhrAtA suhRdazcAdizanti hi||4||
tvaM nUnamasurANAM naH parOkSaH paramO guruH|
yO nO'nEkamadAndhAnAM vibhraMzaM cakSurAdizat||5||
yasminvairAnubandhEna vyUDhEna vibudhEtarAH|
bahavO lEbhirE siddhiM yAmu haikAntayOginaH||6||
tEnAhaM nigRhItO'smi bhavatA bhUrikarmaNA|
baddhazca vAruNaiH pAzairnAtivrIDE na ca vyathE||7||
pitAmahO mE bhavadIyasammataH prahlAda AviSkRtasAdhuvAdaH|
bhavadvipakSENa vicitravaizasaM samprApitastvaM paramaH svapitrA||8||
kimAtmanAnEna jahAti yO'ntataH kiM rikthahAraiH svajanAkhyadasyubhiH|
kiM jAyayA saMsRtihEtubhUtayA martyasya gEhaiH kimihAyuSO vyayaH||9||
itthaM sa nizcitya pitAmahO mahAnagAdhabOdhO bhavataH pAdapadmam|
dhruvaM prapEdE hyakutObhayaM janAdbhItaH svapakSakSapaNasya sattama||10||
athAhamapyAtmaripOstavAntikaM daivEna nItaH prasabhaM tyAjitazrIH|
idaM kRtAntAntikavarti jIvitaM yayAdhruvaM stabdhamatirna budhyatE||11||

zrIzuka uvAca

tasyEtthaM bhASamANasya prahrAdO bhagavatpriyaH|
AjagAma kuruzrESTha rAkApatirivOtthitaH||12||
tamindrasEnaH svapitAmahaM zriyA virAjamAnaM nalinAyatEkSaNam|
prAMzuM pizaGgAmbaramaJjanatviSaM pralambabAhuM zubhagarSabhamaikSata||13||
tasmai balirvAruNapAzayantritaH samarhaNaM nOpajahAra pUrvavat|
nanAma mUrdhnAzruvilOlalOcanaH savrIDanIcInamukhO babhUva ha||14||
sa tatra hAsInamudIkSya satpatiM hariM sunandAdyanugairupAsitam|
upEtya bhUmau zirasA mahAmanA nanAma mUrdhnA pulakAzruviklavaH||15||

zrIprahlAda uvAca

tvayaiva dattaM padamaindramUrjitaM hRtaM tadEvAdya tathaiva zObhanam|
manyE mahAnasya kRtO hyanugrahO vibhraMzitO yacchriya AtmamOhanAt||16||
yayA hi vidvAnapi muhyatE yatastatkO vicaSTE gatimAtmanO yathA|
tasmai namastE jagadIzvarAya vai nArAyaNAyAkhilalOkasAkSiNE||17||

zrIzuka uvAca

tasyAnuzRNvatO rAjanprahlAdasya kRtAJjalEH|
hiraNyagarbhO bhagavAnuvAca madhusUdanam||18||
baddhaM vIkSya patiM sAdhvI tatpatnI bhayavihvalA|
prAJjaliH praNatOpEndraM babhASE'vAGmukhI nRpa||19||

zrIvindhyAvaliruvAca

krIDArthamAtmana idaM trijagatkRtaM tE svAmyaM tu tatra kudhiyO'para Iza kuryuH|
kartuH prabhOstava kimasyata Avahanti tyaktahriyastvadavarOpitakartRvAdAH||20||

zrIbrahmOvAca

bhUtabhAvana bhUtEza dEvadEva jaganmaya|
muJcainaM hRtasarvasvaM nAyamarhati nigraham||21||
kRtsnA tE'nEna dattA bhUrlOkAH karmArjitAzca yE|
nivEditaM ca sarvasvamAtmAviklavayA dhiyA||22||
yatpAdayOrazaThadhIH salilaM pradAya
dUrvAGkurairapi vidhAya satIM saparyAm|
apyuttamAM gatimasau bhajatE trilOkIM
dAzvAnaviklavamanAH kathamArtimRcchEt||23||

zrIbhagavAnuvAca

brahmanyamanugRhNAmi tadvizO vidhunOmyaham|
yanmadaH puruSaH stabdhO lOkaM mAM cAvamanyatE||24||
yadA kadAcijjIvAtmA saMsarannijakarmabhiH|
nAnAyOniSvanIzO'yaM pauruSIM gatimAvrajEt||25||
janmakarmavayOrUpa vidyaizvaryadhanAdibhiH|
yadyasya na bhavEtstambhastatrAyaM madanugrahaH||26||
mAnastambhanimittAnAM janmAdInAM samantataH|
sarvazrEyaHpratIpAnAM hanta muhyEnna matparaH||27||
ESa dAnavadaityAnAmagranIH kIrtivardhanaH|
ajaiSIdajayAM mAyAM sIdannapi na muhyati||28||
kSINarikthazcyutaH sthAnAtkSiptO baddhazca zatrubhiH|
jJAtibhizca parityaktO yAtanAmanuyApitaH||29||
guruNA bhartsitaH zaptO jahau satyaM na suvrataH|
chalairuktO mayA dharmO nAyaM tyajati satyavAk||30||
ESa mE prApitaH sthAnaM duSprApamamarairapi|
sAvarNErantarasyAyaM bhavitEndrO madAzrayaH||31||
tAvatsutalamadhyAstAM vizvakarmavinirmitam
yadAdhayO vyAdhayazca klamastandrA parAbhavaH
nOpasargA nivasatAM sambhavanti mamEkSayA||32||
indrasEna mahArAja yAhi bhO bhadramastu tE|
sutalaM svargibhiH prArthyaM jJAtibhiH parivAritaH||33||
na tvAmabhibhaviSyanti lOkEzAH kimutAparE|
tvacchAsanAtigAndaityAMzcakraM mE sUdayiSyati||34||
rakSiSyE sarvatO'haM tvAM sAnugaM saparicchadam|
sadA sannihitaM vIra tatra mAM drakSyatE bhavAn||35||
tatra dAnavadaityAnAM saGgAttE bhAva AsuraH
dRSTvA madanubhAvaM vai sadyaH kuNThO vinaGkSyati||36||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE dwAviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox