From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trayOviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

ityuktavantaM puruSaM purAtanaM mahAnubhAvO'khilasAdhusammataH|
baddhAJjalirbASpakalAkulEkSaNO bhaktyutkalO gadgadayA girAbravIt||1||

zrIbaliruvAca

ahO praNAmAya kRtaH samudyamaH prapannabhaktArthavidhau samAhitaH|
yallOkapAlaistvadanugrahO'marairalabdhapUrvO'pasadE'surE'rpitaH||2||

zrIzuka uvAca

ityuktvA harimAnatya brahmANaM sabhavaM tataH|
vivEza sutalaM prItO balirmuktaH sahAsuraiH||3||
EvamindrAya bhagavAnpratyAnIya triviSTapam|
pUrayitvAditEH kAmamazAsatsakalaM jagat||4||
labdhaprasAdaM nirmuktaM pautraM vaMzadharaM balim|
nizAmya bhaktipravaNaH prahlAda idamabravIt||5||

zrIprahlAda uvAca

nEmaM viriJcO labhatE prasAdaM na zrIrna zarvaH kimutAparE'nyE|
yannO'surANAmasi durgapAlO vizvAbhivandyairabhivanditAGghriH||6||
yatpAdapadmamakarandaniSEvaNEna
brahmAdayaH zaraNadAznuvatE vibhUtIH|
kasmAdvayaM kusRtayaH khalayOnayastE
dAkSiNyadRSTipadavIM bhavataH praNItAH||7||
citraM tavEhitamahO'mitayOgamAyA
lIlAvisRSTabhuvanasya vizAradasya|
sarvAtmanaH samadRzO'viSamaH svabhAvO
bhaktapriyO yadasi kalpatarusvabhAvaH||8||

zrIbhagavAnuvAca

vatsa prahlAda bhadraM tE prayAhi sutalAlayam|
mOdamAnaH svapautrENa jJAtInAM sukhamAvaha||9||
nityaM draSTAsi mAM tatra gadApANimavasthitam|
maddarzanamahAhlAda dhvastakarmanibandhanaH||10||

zrIzuka uvAca

AjJAM bhagavatO rAjanprahrAdO balinA saha|
bADhamityamalaprajJO mUrdhnyAdhAya kRtAJjaliH||11||
parikramyAdipuruSaM sarvAsuracamUpatiH|
praNatastadanujJAtaH pravivEza mahAbilam||12||
athAhOzanasaM rAjanharirnArAyaNO'ntikE|
AsInamRtvijAM madhyE sadasi brahmavAdinAm||13||
brahmansantanu ziSyasya karmacchidraM vitanvataH|
yattatkarmasu vaiSamyaM brahmadRSTaM samaM bhavEt||14||

zrIzukra uvAca

kutastatkarmavaiSamyaM yasya karmEzvarO bhavAn|
yajJEzO yajJapuruSaH sarvabhAvEna pUjitaH||15||
mantratastantratazchidraM dEzakAlArhavastutaH|
sarvaM karOti nizchidramanusaGkIrtanaM tava||16||
tathApi vadatO bhUmankariSyAmyanuzAsanam|
EtacchrEyaH paraM puMsAM yattavAjJAnupAlanam||17||

zrIzuka uvAca

pratinandya harErAjJAmuzanA bhagavAniti|
yajJacchidraM samAdhatta balErviprarSibhiH saha||18||
EvaM balErmahIM rAjanbhikSitvA vAmanO hariH|
dadau bhrAtrE mahEndrAya tridivaM yatparairhRtam||19||
prajApatipatirbrahmA dEvarSipitRbhUmipaiH|
dakSabhRgvaGgirOmukhyaiH kumArENa bhavEna ca||20||
kazyapasyAditEH prItyai sarvabhUtabhavAya ca|
lOkAnAM lOkapAlAnAmakarOdvAmanaM patim||21||
vEdAnAM sarvadEvAnAM dharmasya yazasaH zriyaH|
maGgalAnAM vratAnAM ca kalpaM svargApavargayOH||22||
upEndraM kalpayAM cakrE patiM sarvavibhUtayE|
tadA sarvANi bhUtAni bhRzaM mumudirE nRpa||23||
tatastvindraH puraskRtya dEvayAnEna vAmanam|
lOkapAlairdivaM ninyE brahmaNA cAnumOditaH||24||
prApya tribhuvanaM cEndra upEndrabhujapAlitaH|
zriyA paramayA juSTO mumudE gatasAdhvasaH||25||
brahmA zarvaH kumArazca bhRgvAdyA munayO nRpa|
pitaraH sarvabhUtAni siddhA vaimAnikAzca yE||26||
sumahatkarma tadviSNOrgAyantaH paramadbhutam|
dhiSNyAni svAni tE jagmuraditiM ca zazaMsirE||27||
sarvamEtanmayAkhyAtaM bhavataH kulanandana|
urukramasya caritaM zrOtRRNAmaghamOcanam||28||
pAraM mahimna uruvikramatO gRNAnO
yaH pArthivAni vimamE sa rajAMsi martyaH|
kiM jAyamAna uta jAta upaiti martya
ityAha mantradRgRSiH puruSasya yasya||29||
ya idaM dEvadEvasya harEradbhutakarmaNaH|
avatArAnucaritaM zRNvanyAti parAM gatim||30||
kriyamANE karmaNIdaM daivE pitryE'tha mAnuSE
yatra yatrAnukIrtyEta tattESAM sukRtaM viduH||31||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE trayOviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox