From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturviMzO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

bhagavanchrOtumicchAmi harEradbhutakarmaNaH|
avatArakathAmAdyAM mAyAmatsyaviDambanam||1||
yadarthamadadhAdrUpaM mAtsyaM lOkajugupsitam|
tamaHprakRtidurmarSaM karmagrasta ivEzvaraH||2||
EtannO bhagavansarvaM yathAvadvaktumarhasi|
uttamazlOkacaritaM sarvalOkasukhAvaham||3||

zrIsUta uvAca

ityuktO viSNurAtEna bhagavAnbAdarAyaNiH|
uvAca caritaM viSNOrmatsyarUpENa yatkRtam||4||

zrIzuka uvAca

gOviprasurasAdhUnAM chandasAmapi cEzvaraH|
rakSAmicchaMstanUrdhattE dharmasyArthasya caiva hi||5||
uccAvacESu bhUtESu caranvAyurivEzvaraH|
nOccAvacatvaM bhajatE nirguNatvAddhiyO guNaiH||6||
AsIdatItakalpAntE brAhmO naimittikO layaH|
samudrOpaplutAstatra lOkA bhUrAdayO nRpa||7||
kAlEnAgatanidrasya dhAtuH zizayiSOrbalI|
mukhatO niHsRtAnvEdAnhayagrIvO'ntikE'harat||8||
jJAtvA taddAnavEndrasya hayagrIvasya cESTitam|
dadhAra zapharIrUpaM bhagavAnharirIzvaraH||9||
tatra rAjaRSiH kazcinnAmnA satyavratO mahAn|
nArAyaNaparO'tapattapaH sa salilAzanaH||10||
yO'sAvasminmahAkalpE tanayaH sa vivasvataH|
zrAddhadEva iti khyAtO manutvE hariNArpitaH||11||
EkadA kRtamAlAyAM kurvatO jalatarpaNam|
tasyAJjalyudakE kAcicchapharyEkAbhyapadyata||12||
satyavratO'JjaligatAM saha tOyEna bhArata|
utsasarja nadItOyE zapharIM draviDEzvaraH||13||
tamAha sAtikaruNaM mahAkAruNikaM nRpam
yAdObhyO jJAtighAtibhyO dInAM mAM dInavatsala
kathaM visRjasE rAjanbhItAmasminsarijjalE||14||
tamAtmanO'nugrahArthaM prItyA matsyavapurdharam|
ajAnanrakSaNArthAya zapharyAH sa manO dadhE||15||
tasyA dInataraM vAkyamAzrutya sa mahIpatiH|
kalazApsu nidhAyainAM dayAlurninya Azramam||16||
sA tu tatraikarAtrENa vardhamAnA kamaNDalau|
alabdhvAtmAvakAzaM vA idamAha mahIpatim||17||
nAhaM kamaNDalAvasminkRcchraM vastumihOtsahE|
kalpayaukaH suvipulaM yatrAhaM nivasE sukham||18||
sa EnAM tata AdAya nyadhAdaudaJcanOdakE|
tatra kSiptA muhUrtEna hastatrayamavardhata||19||
na ma EtadalaM rAjansukhaM vastumudaJcanam|
pRthu dEhi padaM mahyaM yattvAhaM zaraNaM gatA||20||
tata AdAya sA rAjJA kSiptA rAjansarOvarE|
tadAvRtyAtmanA sO'yaM mahAmInO'nvavardhata||21||
naitanmE svastayE rAjannudakaM salilaukasaH|
nidhEhi rakSAyOgEna hradE mAmavidAsini||22||
ityuktaH sO'nayanmatsyaM tatra tatrAvidAsini|
jalAzayE'sammitaM taM samudrE prAkSipajjhaSam||23||
kSipyamANastamAhEdamiha mAM makarAdayaH|
adantyatibalA vIra mAM nEhOtsraSTumarhasi||24||
EvaM vimOhitastEna vadatA valgubhAratIm|
tamAha kO bhavAnasmAnmatsyarUpENa mOhayan||25||
naivaM vIryO jalacarO dRSTO'smAbhiH zrutO'pi vA|
yO bhavAnyOjanazatamahnAbhivyAnazE saraH||26||
nUnaM tvaM bhagavAnsAkSAddharirnArAyaNO'vyayaH|
anugrahAya bhUtAnAM dhatsE rUpaM jalaukasAm||27||
namastE puruSazrESTha sthityutpattyapyayEzvara|
bhaktAnAM naH prapannAnAM mukhyO hyAtmagatirvibhO||28||
sarvE lIlAvatArAstE bhUtAnAM bhUtihEtavaH|
jJAtumicchAmyadO rUpaM yadarthaM bhavatA dhRtam||29||
na tE'ravindAkSa padOpasarpaNaM mRSA bhavEtsarvasuhRtpriyAtmanaH|
yathEtarESAM pRthagAtmanAM satAmadIdRzO yadvapuradbhutaM hi naH||30||

zrIzuka uvAca

iti bruvANaM nRpatiM jagatpatiH satyavrataM matsyavapuryugakSayE|
vihartukAmaH pralayArNavE'bravIccikIrSurEkAntajanapriyaH priyam||31||

zrIbhagavAnuvAca

saptamE hyadyatanAdUrdhvamahanyEtadarindama|
nimaGkSyatyapyayAmbhOdhau trailOkyaM bhUrbhuvAdikam||32||
trilOkyAM lIyamAnAyAM saMvartAmbhasi vai tadA|
upasthAsyati nauH kAcidvizAlA tvAM mayEritA||33||
tvaM tAvadOSadhIH sarvA bIjAnyuccAvacAni ca|
saptarSibhiH parivRtaH sarvasattvOpabRMhitaH||34||
Aruhya bRhatIM nAvaM vicariSyasyaviklavaH|
EkArNavE nirAlOkE RSINAmEva varcasA||35||
dOdhUyamAnAM tAM nAvaM samIrENa balIyasA|
upasthitasya mE zRGgE nibadhnIhi mahAhinA||36||
ahaM tvAmRSibhiH sArdhaM sahanAvamudanvati|
vikarSanvicariSyAmi yAvadbrAhmI nizA prabhO||37||
madIyaM mahimAnaM ca paraM brahmEti zabditam|
vEtsyasyanugRhItaM mE sampraznairvivRtaM hRdi||38||
itthamAdizya rAjAnaM harirantaradhIyata|
sO'nvavaikSata taM kAlaM yaM hRSIkEza Adizat||39||
AstIrya darbhAnprAkkUlAnrAjarSiH prAgudaGmukhaH|
niSasAda harEH pAdau cintayanmatsyarUpiNaH||40||
tataH samudra udvElaH sarvataH plAvayanmahIm|
vardhamAnO mahAmEghairvarSadbhiH samadRzyata||41||
dhyAyanbhagavadAdEzaM dadRzE nAvamAgatAm|
tAmArurOha viprEndrairAdAyauSadhivIrudhaH||42||
tamUcurmunayaH prItA rAjandhyAyasva kEzavam|
sa vai naH saGkaTAdasmAdavitA zaM vidhAsyati||43||
sO'nudhyAtastatO rAjJA prAdurAsInmahArNavE|
EkazRGgadharO matsyO haimO niyutayOjanaH||44||
nibadhya nAvaM tacchRGgE yathOktO hariNA purA|
varatrENAhinA tuSTastuSTAva madhusUdanam||45||

zrIrAjOvAca

anAdyavidyOpahatAtmasaMvidastanmUlasaMsAraparizramAturAH|
yadRcchayOpasRtA yamApnuyurvimuktidO naH paramO gururbhavAn||46||
janO'budhO'yaM nijakarmabandhanaH sukhEcchayA karma samIhatE'sukham|
yatsEvayA tAM vidhunOtyasanmatiM granthiM sa bhindyAddhRdayaM sa nO guruH||47||
yatsEvayAgnEriva rudrarOdanaM pumAnvijahyAnmalamAtmanastamaH|
bhajEta varNaM nijamESa sO'vyayO bhUyAtsa IzaH paramO gurOrguruH||48||
na yatprasAdAyutabhAgalEzamanyE ca dEvA guravO janAH svayam|
kartuM samEtAH prabhavanti puMsastamIzvaraM tvAM zaraNaM prapadyE||49||
acakSurandhasya yathAgraNIH kRtastathA janasyAviduSO'budhO guruH|
tvamarkadRksarvadRzAM samIkSaNO vRtO gururnaH svagatiM bubhutsatAm||50||
janO janasyAdizatE'satIM gatiM yayA prapadyEta duratyayaM tamaH|
tvaM tvavyayaM jJAnamamOghamaJjasA prapadyatE yEna janO nijaM padam||51||
tvaM sarvalOkasya suhRtpriyEzvarO hyAtmA gururjJAnamabhISTasiddhiH|
tathApi lOkO na bhavantamandhadhIrjAnAti santaM hRdi baddhakAmaH||52||
taM tvAmahaM dEvavaraM varENyaM prapadya IzaM pratibOdhanAya|
chindhyarthadIpairbhagavanvacObhirgranthInhRdayyAnvivRNu svamOkaH||53||

zrIzuka uvAca

ityuktavantaM nRpatiM bhagavAnAdipUruSaH|
matsyarUpI mahAmbhOdhau viharaMstattvamabravIt||54||
purANasaMhitAM divyAM sAGkhyayOgakriyAvatIm|
satyavratasya rAjarSErAtmaguhyamazESataH||55||
azrauSIdRSibhiH sAkamAtmatattvamasaMzayam|
nAvyAsInO bhagavatA prOktaM brahma sanAtanam||56||
atItapralayApAya utthitAya sa vEdhasE|
hatvAsuraM hayagrIvaM vEdAnpratyAharaddhariH||57||
sa tu satyavratO rAjA jJAnavijJAnasaMyutaH|
viSNOH prasAdAtkalpE'sminnAsIdvaivasvatO manuH||58||
satyavratasya rAjarSErmAyAmatsyasya zArGgiNaH|
saMvAdaM mahadAkhyAnaM zrutvA mucyEta kilbiSAt||59||
avatAraM harEryO'yaM kIrtayEdanvahaM naraH|
saGkalpAstasya sidhyanti sa yAti paramAM gatim||60||
pralayapayasi dhAtuH suptazaktErmukhEbhyaH
zrutigaNamapanItaM pratyupAdatta hatvA
ditijamakathayadyO brahma satyavratAnAM
tamahamakhilahEtuM jihmamInaM natO'smi||61||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE caturviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox