From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

prathamO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

manvantarANi sarvANi tvayOktAni zrutAni mE|
vIryANyanantavIryasya harEstatra kRtAni ca||1||
yO'sau satyavratO nAma rAjarSirdraviDEzvaraH|
jJAnaM yO'tItakalpAntE lEbhE puruSasEvayA||2||
sa vai vivasvataH putrO manurAsIditi zrutam|
tvattastasya sutAH prOktA ikSvAkupramukhA nRpAH||3||
tESAM vaMzaM pRthagbrahmanvaMzAnucaritAni ca|
kIrtayasva mahAbhAga nityaM zuzrUSatAM hi naH||4||
yE bhUtA yE bhaviSyAzca bhavantyadyatanAzca yE|
tESAM naH puNyakIrtInAM sarvESAM vada vikramAn||5||

zrIsUta uvAca

EvaM parIkSitA rAjJA sadasi brahmavAdinAm|
pRSTaH prOvAca bhagavAJchukaH paramadharmavit||6||

zrIzuka uvAca

zrUyatAM mAnavO vaMzaH prAcuryENa parantapa|
na zakyatE vistaratO vaktuM varSazatairapi||7||
parAvarESAM bhUtAnAmAtmA yaH puruSaH paraH|
sa EvAsIdidaM vizvaM kalpAntE'nyanna kiJcana||8||
tasya nAbhEH samabhavatpadmakOSO hiraNmayaH|
tasminjajJE mahArAja svayambhUzcaturAnanaH||9||
marIcirmanasastasya jajJE tasyApi kazyapaH|
dAkSAyaNyAM tatO'dityAM vivasvAnabhavatsutaH||10||
tatO manuH zrAddhadEvaH saMjJAyAmAsa bhArata|
zraddhAyAM janayAmAsa daza putrAnsa AtmavAn||11||
ikSvAkunRgazaryAti diSTadhRSTakarUSakAn|
nariSyantaM pRSadhraM ca nabhagaM ca kaviM vibhuH||12||
aprajasya manOH pUrvaM vasiSThO bhagavAnkila|
mitrAvaruNayOriSTiM prajArthamakarOdvibhuH||13||
tatra zraddhA manOH patnI hOtAraM samayAcata|
duhitrarthamupAgamya praNipatya payOvratA||14||
prESitO'dhvaryuNA hOtA vyacarattatsamAhitaH|
gRhItE haviSi vAcA vaSaTkAraM gRNandvijaH||15||
hOtustadvyabhicArENa kanyElA nAma sAbhavat|
tAM vilOkya manuH prAha nAtituSTamanA gurum||16||
bhagavankimidaM jAtaM karma vO brahmavAdinAm|
viparyayamahO kaSTaM maivaM syAdbrahmavikriyA||17||
yUyaM brahmavidO yuktAstapasA dagdhakilbiSAH|
kutaH saGkalpavaiSamyamanRtaM vibudhESviva||18||
nizamya tadvacastasya bhagavAnprapitAmahaH|
hOturvyatikramaM jJAtvA babhASE ravinandanam||19||
EtatsaGkalpavaiSamyaM hOtustE vyabhicArataH|
tathApi sAdhayiSyE tE suprajAstvaM svatEjasA||20||
EvaM vyavasitO rAjanbhagavAnsa mahAyazAH|
astauSIdAdipuruSamilAyAH puMstvakAmyayA||21||
tasmai kAmavaraM tuSTO bhagavAnharirIzvaraH|
dadAvilAbhavattEna sudyumnaH puruSarSabhaH||22||
sa EkadA mahArAja vicaranmRgayAM vanE|
vRtaH katipayAmAtyairazvamAruhya saindhavam||23||
pragRhya ruciraM cApaM zarAMzca paramAdbhutAn|
daMzitO'numRgaM vIrO jagAma dizamuttarAm||24||
sukumAravanaM mErOradhastAtpravivEza ha|
yatrAstE bhagavAncharvO ramamANaH sahOmayA||25||
tasminpraviSTa EvAsau sudyumnaH paravIrahA|
apazyatstriyamAtmAnamazvaM ca vaDavAM nRpa||26||
tathA tadanugAH sarvE AtmaliGgaviparyayam|
dRSTvA vimanasO'bhUvanvIkSamANAH parasparam||27||

zrIrAjOvAca

kathamEvaM guNO dEzaH kEna vA bhagavankRtaH|
praznamEnaM samAcakSva paraM kautUhalaM hi naH||28||

zrIzuka uvAca

EkadA girizaM draSTumRSayastatra suvratAH|
dizO vitimirAbhAsAH kurvantaH samupAgaman||29||
tAnvilOkyAmbikA dEvI vivAsA vrIDitA bhRzam|
bharturaGkAtsamutthAya nIvImAzvatha paryadhAt||30||
RSayO'pi tayOrvIkSya prasaGgaM ramamANayOH|
nivRttAH prayayustasmAnnaranArAyaNAzramam||31||
tadidaM bhagavAnAha priyAyAH priyakAmyayA|
sthAnaM yaH pravizEdEtatsa vai yOSidbhavEditi||32||
tata UrdhvaM vanaM tadvai puruSA varjayanti hi|
sA cAnucarasaMyuktA vicacAra vanAdvanam||33||
atha tAmAzramAbhyAzE carantIM pramadOttamAm|
strIbhiH parivRtAM vIkSya cakamE bhagavAnbudhaH||34||
sApi taM cakamE subhrUH sOmarAjasutaM patim|
sa tasyAM janayAmAsa purUravasamAtmajam||35||
EvaM strItvamanuprAptaH sudyumnO mAnavO nRpaH|
sasmAra sa kulAcAryaM vasiSThamiti zuzruma||36||
sa tasya tAM dazAM dRSTvA kRpayA bhRzapIDitaH|
sudyumnasyAzayanpuMstvamupAdhAvata zaGkaram||37||
tuSTastasmai sa bhagavAnRSayE priyamAvahan|
svAM ca vAcamRtAM kurvannidamAha vizAmpatE||38||
mAsaM pumAnsa bhavitA mAsaM strI tava gOtrajaH|
itthaM vyavasthayA kAmaM sudyumnO'vatu mEdinIm||39||
AcAryAnugrahAtkAmaM labdhvA puMstvaM vyavasthayA|
pAlayAmAsa jagatIM nAbhyanandansma taM prajAH||40||
tasyOtkalO gayO rAjanvimalazca trayaH sutAH|
dakSiNApatharAjAnO babhUvurdharmavatsalAH||41||
tataH pariNatE kAlE pratiSThAnapatiH prabhuH
purUravasa utsRjya gAM putrAya gatO vanam||42||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE prathamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox