From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwitIyO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EvaM gatE'tha sudyumnE manurvaivasvataH sutE|
putrakAmastapastEpE yamunAyAM zataM samAH||1||
tatO'yajanmanurdEvamapatyArthaM hariM prabhum|
ikSvAkupUrvajAnputrAnlEbhE svasadRzAndaza||2||
pRSadhrastu manOH putrO gOpAlO guruNA kRtaH|
pAlayAmAsa gA yattO rAtryAM vIrAsanavrataH||3||
EkadA prAvizadgOSThaM zArdUlO nizi varSati|
zayAnA gAva utthAya bhItAstA babhramurvrajE||4||
EkAM jagrAha balavAnsA cukrOza bhayAturA|
tasyAstu kranditaM zrutvA pRSadhrO'nusasAra ha||5||
khaDgamAdAya tarasA pralInODugaNE nizi|
ajAnannacchinOdbabhrOH ziraH zArdUlazaGkayA||6||
vyAghrO'pi vRkNazravaNO nistriMzAgrAhatastataH|
nizcakrAma bhRzaM bhItO raktaM pathi samutsRjan||7||
manyamAnO hataM vyAghraM pRSadhraH paravIrahA|
adrAkSItsvahatAM babhruM vyuSTAyAM nizi duHkhitaH||8||
taM zazApa kulAcAryaH kRtAgasamakAmataH|
na kSatrabandhuH zUdrastvaM karmaNA bhavitAmunA||9||
EvaM zaptastu guruNA pratyagRhNAtkRtAJjaliH|
adhArayadvrataM vIra UrdhvarEtA munipriyam||10||
vAsudEvE bhagavati sarvAtmani parE'malE|
EkAntitvaM gatO bhaktyA sarvabhUtasuhRtsamaH||11||
vimuktasaGgaH zAntAtmA saMyatAkSO'parigrahaH|
yadRcchayOpapannEna kalpayanvRttimAtmanaH||12||
AtmanyAtmAnamAdhAya jJAnatRptaH samAhitaH|
vicacAra mahImEtAM jaDAndhabadhirAkRtiH||13||
EvaM vRttO vanaM gatvA dRSTvA dAvAgnimutthitam|
tEnOpayuktakaraNO brahma prApa paraM muniH||14||
kaviH kanIyAnviSayESu niHspRhO visRjya rAjyaM saha bandhubhirvanam|
nivEzya cittE puruSaM svarOciSaM vivEza kaizOravayAH paraM gataH||15||
karUSAnmAnavAdAsankArUSAH kSatrajAtayaH|
uttarApathagOptArO brahmaNyA dharmavatsalAH||16||
dhRSTAddhArSTamabhUtkSatraM brahmabhUyaM gataM kSitau|
nRgasya vaMzaH sumatirbhUtajyOtistatO vasuH||17||
vasOH pratIkastatputra OghavAnOghavatpitA|
kanyA caughavatI nAma sudarzana uvAha tAm||18||
citrasEnO nariSyantAdRkSastasya sutO'bhavat|
tasya mIDhvAMstataH pUrNa indrasEnastu tatsutaH||19||
vItihOtrastvindrasEnAttasya satyazravA abhUt|
uruzravAH sutastasya dEvadattastatO'bhavat||20||
tatO'gnivEzyO bhagavAnagniH svayamabhUtsutaH|
kAnIna iti vikhyAtO jAtUkarNyO mahAnRSiH||21||
tatO brahmakulaM jAtamAgnivEzyAyanaM nRpa|
nariSyantAnvayaH prOktO diSTavaMzamataH zRNu||22||
nAbhAgO diSTaputrO'nyaH karmaNA vaizyatAM gataH|
bhalandanaH sutastasya vatsaprItirbhalandanAt||23||
vatsaprItEH sutaH prAMzustatsutaM pramatiM viduH|
khanitraH pramatEstasmAccAkSuSO'tha viviMzatiH||24||
viviMzatEH sutO rambhaH khanInEtrO'sya dhArmikaH|
karandhamO mahArAja tasyAsIdAtmajO nRpa||25||
tasyAvIkSitsutO yasya maruttazcakravartyabhUt|
saMvartO'yAjayadyaM vai mahAyOgyaGgiraHsutaH||26||
maruttasya yathA yajJO na tathAnyO'sti kazcana|
sarvaM hiraNmayaM tvAsIdyatkiJciccAsya zObhanam||27||
amAdyadindraH sOmEna dakSiNAbhirdvijAtayaH|
marutaH parivESTArO vizvEdEvAH sabhAsadaH||28||
maruttasya damaH putrastasyAsIdrAjyavardhanaH|
sudhRtistatsutO jajJE saudhRtEyO naraH sutaH||29||
tatsutaH kEvalastasmAddhundhumAnvEgavAMstataH|
budhastasyAbhavadyasya tRNabindurmahIpatiH||30||
taM bhEjE'lambuSA dEvI bhajanIyaguNAlayam|
varApsarA yataH putrAH kanyA cElavilAbhavat||31||
yasyAmutpAdayAmAsa vizravA dhanadaM sutam|
prAdAya vidyAM paramAmRSiryOgEzvaraH pituH||32||
vizAlaH zUnyabandhuzca dhUmrakEtuzca tatsutAH|
vizAlO vaMzakRdrAjA vaizAlIM nirmamE purIm||33||
hEmacandraH sutastasya dhUmrAkSastasya cAtmajaH|
tatputrAtsaMyamAdAsItkRzAzvaH sahadEvajaH||34||
kRzAzvAtsOmadattO'bhUdyO'zvamEdhairiDaspatim|
iSTvA puruSamApAgryAM gatiM yOgEzvarAzritAm||35||
saumadattistu sumatistatputrO janamEjayaH
EtE vaizAlabhUpAlAstRNabindOryazOdharAH||36||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE dwitIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox