From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

tRtIyO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

zaryAtirmAnavO rAjA brahmiSThaH sambabhUva ha|
yO vA aGgirasAM satrE dvitIyamaharUcivAn||1||
sukanyA nAma tasyAsItkanyA kamalalOcanA|
tayA sArdhaM vanagatO hyagamaccyavanAzramam||2||
sA sakhIbhiH parivRtA vicinvantyaGghripAnvanE|
valmIkarandhrE dadRzE khadyOtE iva jyOtiSI||3||
tE daivacOditA bAlA jyOtiSI kaNTakEna vai|
avidhyanmugdhabhAvEna susrAvAsRktatO bahiH||4||
zakRnmUtranirOdhO'bhUtsainikAnAM ca tatkSaNAt|
rAjarSistamupAlakSya puruSAnvismitO'bravIt||5||
apyabhadraM na yuSmAbhirbhArgavasya vicESTitam|
vyaktaM kEnApi nastasya kRtamAzramadUSaNam||6||
sukanyA prAha pitaraM bhItA kiJcitkRtaM mayA|
dvE jyOtiSI ajAnantyA nirbhinnE kaNTakEna vai||7||
duhitustadvacaH zrutvA zaryAtirjAtasAdhvasaH|
muniM prasAdayAmAsa valmIkAntarhitaM zanaiH||8||
tadabhiprAyamAjJAya prAdAdduhitaraM munEH|
kRcchrAnmuktastamAmantrya puraM prAyAtsamAhitaH||9||
sukanyA cyavanaM prApya patiM paramakOpanam|
prINayAmAsa cittajJA apramattAnuvRttibhiH||10||
kasyacittvatha kAlasya nAsatyAvAzramAgatau|
tau pUjayitvA prOvAca vayO mE dattamIzvarau||11||
grahaM grahISyE sOmasya yajJE vAmapyasOmapOH|
kriyatAM mE vayOrUpaM pramadAnAM yadIpsitam||12||
bADhamityUcaturvipramabhinandya bhiSaktamau|
nimajjatAM bhavAnasminhradE siddhavinirmitE||13||
ityuktO jarayA grasta dEhO dhamanisantataH|
hradaM pravEzitO'zvibhyAM valIpalitavigrahaH||14||
puruSAstraya uttasthurapIvyA vanitApriyAH|
padmasrajaH kuNDalinastulyarUpAH suvAsasaH||15||
tAnnirIkSya varArOhA sarUpAnsUryavarcasaH|
ajAnatI patiM sAdhvI azvinau zaraNaM yayau||16||
darzayitvA patiM tasyai pAtivratyEna tOSitau|
RSimAmantrya yayaturvimAnEna triviSTapam||17||
yakSyamANO'tha zaryAtizcyavanasyAzramaM gataH|
dadarza duhituH pArzvE puruSaM sUryavarcasam||18||
rAjA duhitaraM prAha kRtapAdAbhivandanAm|
AziSazcAprayuJjAnO nAtiprItimanA iva||19||
cikIrSitaM tE kimidaM patistvayA pralambhitO lOkanamaskRtO muniH|
yattvaM jarAgrastamasatyasammataM vihAya jAraM bhajasE'mumadhvagam||20||
kathaM matistE'vagatAnyathA satAM kulaprasUtE kuladUSaNaM tvidam|
bibharSi jAraM yadapatrapA kulaM pituzca bhartuzca nayasyadhastamaH||21||
EvaM bruvANaM pitaraM smayamAnA zucismitA|
uvAca tAta jAmAtA tavaiSa bhRgunandanaH||22||
zazaMsa pitrE tatsarvaM vayOrUpAbhilambhanam|
vismitaH paramaprItastanayAM pariSasvajE||23||
sOmEna yAjayanvIraM grahaM sOmasya cAgrahIt|
asOmapOrapyazvinOzcyavanaH svEna tEjasA||24||
hantuM tamAdadE vajraM sadyO manyuramarSitaH|
savajraM stambhayAmAsa bhujamindrasya bhArgavaH||25||
anvajAnaMstataH sarvE grahaM sOmasya cAzvinOH|
bhiSajAviti yatpUrvaM sOmAhutyA bahiSkRtau||26||
uttAnabarhirAnartO bhUriSENa iti trayaH|
zaryAtErabhavanputrA AnartAdrEvatO'bhavat||27||
sO'ntaHsamudrE nagarIM vinirmAya kuzasthalIm|
AsthitO'bhuGkta viSayAnAnartAdInarindama||28||
tasya putrazataM jajJE kakudmijyESThamuttamam|
kakudmI rEvatIM kanyAM svAmAdAya vibhuM gataH||29||
putryA varaM paripraSTuM brahmalOkamapAvRtam|
AvartamAnE gAndharvE sthitO'labdhakSaNaH kSaNam||30||
tadanta AdyamAnamya svAbhiprAyaM nyavEdayat|
tacchrutvA bhagavAnbrahmA prahasya tamuvAca ha||31||
ahO rAjanniruddhAstE kAlEna hRdi yE kRtAH|
tatputrapautranaptNAM gOtrANi ca na zRNmahE||32||
kAlO'bhiyAtastriNava caturyugavikalpitaH|
tadgaccha dEvadEvAMzO baladEvO mahAbalaH||33||
kanyAratnamidaM rAjannararatnAya dEhi bhOH|
bhuvO bhArAvatArAya bhagavAnbhUtabhAvanaH||34||
avatIrNO nijAMzEna puNyazravaNakIrtanaH
ityAdiSTO'bhivandyAjaM nRpaH svapuramAgataH
tyaktaM puNyajanatrAsAdbhrAtRbhirdikSvavasthitaiH||35||
sutAM dattvAnavadyAGgIM balAya balazAlinE
badaryAkhyaM gatO rAjA taptuM nArAyaNAzramam||36||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE tRtIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox