From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturthO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

nAbhAgO nabhagApatyaM yaM tataM bhrAtaraH kavim|
yaviSThaM vyabhajandAyaM brahmacAriNamAgatam||1||
bhrAtarO'bhAGkta kiM mahyaM bhajAma pitaraM tava|
tvAM mamAryAstatAbhAGkSurmA putraka tadAdRthAH||2||
imE aGgirasaH satramAsatE'dya sumEdhasaH|
SaSThaM SaSThamupEtyAhaH kavE muhyanti karmaNi||3||
tAMstvaM zaMsaya sUktE dvE vaizvadEvE mahAtmanaH|
tE svaryantO dhanaM satra parizESitamAtmanaH||4||
dAsyanti tE'tha tAnarccha tathA sa kRtavAnyathA|
tasmai dattvA yayuH svargaM tE satraparizESaNam||5||
taM kazcitsvIkariSyantaM puruSaH kRSNadarzanaH|
uvAcOttaratO'bhyEtya mamEdaM vAstukaM vasu||6||
mamEdamRSibhirdattamiti tarhi sma mAnavaH|
syAnnau tE pitari praznaH pRSTavAnpitaraM yathA||7||
yajJavAstugataM sarvamucchiSTamRSayaH kvacit|
cakrurhi bhAgaM rudrAya sa dEvaH sarvamarhati||8||
nAbhAgastaM praNamyAha tavEza kila vAstukam|
ityAha mE pitA brahmaJchirasA tvAM prasAdayE||9||
yattE pitAvadaddharmaM tvaM ca satyaM prabhASasE|
dadAmi tE mantradRzO jJAnaM brahma sanAtanam||10||
gRhANa draviNaM dattaM matsatraparizESitam|
ityuktvAntarhitO rudrO bhagavAndharmavatsalaH||11||
ya EtatsaMsmarEtprAtaH sAyaM ca susamAhitaH|
kavirbhavati mantrajJO gatiM caiva tathAtmanaH||12||
nAbhAgAdambarISO'bhUnmahAbhAgavataH kRtI|
nAspRzadbrahmazApO'pi yaM na pratihataH kvacit||13||

zrIrAjOvAca

bhagavanchrOtumicchAmi rAjarSEstasya dhImataH|
na prAbhUdyatra nirmuktO brahmadaNDO duratyayaH||14||

zrIzuka uvAca

ambarISO mahAbhAgaH saptadvIpavatIM mahIm|
avyayAM ca zriyaM labdhvA vibhavaM cAtulaM bhuvi||15||
mEnE'tidurlabhaM puMsAM sarvaM tatsvapnasaMstutam|
vidvAnvibhavanirvANaM tamO vizati yatpumAn||16||
vAsudEvE bhagavati tadbhaktESu ca sAdhuSu|
prAptO bhAvaM paraM vizvaM yEnEdaM lOSTravatsmRtam||17||
sa vai manaH kRSNapadAravindayOrvacAMsi vaikuNThaguNAnuvarNanE|
karau harErmandiramArjanAdiSu zrutiM cakArAcyutasatkathOdayE||18||
mukundaliGgAlayadarzanE dRzau tadbhRtyagAtrasparzE'GgasaGgamam|
ghrANaM ca tatpAdasarOjasaurabhE zrImattulasyA rasanAM tadarpitE||19||
pAdau harEH kSEtrapadAnusarpaNE zirO hRSIkEzapadAbhivandanE|
kAmaM ca dAsyE na tu kAmakAmyayA yathOttamazlOkajanAzrayA ratiH||20||
EvaM sadA karmakalApamAtmanaH parE'dhiyajJE bhagavatyadhOkSajE|
sarvAtmabhAvaM vidadhanmahImimAM tanniSThaviprAbhihitaH zazAsa ha||21||
IjE'zvamEdhairadhiyajJamIzvaraM mahAvibhUtyOpacitAGgadakSiNaiH|
tatairvasiSThAsitagautamAdibhirdhanvanyabhisrOtamasau sarasvatIm||22||
yasya kratuSu gIrvANaiH sadasyA RtvijO janAH|
tulyarUpAzcAnimiSA vyadRzyanta suvAsasaH||23||
svargO na prArthitO yasya manujairamarapriyaH|
zRNvadbhirupagAyadbhiruttamazlOkacESTitam||24||
saMvardhayanti yatkAmAH svArAjyaparibhAvitAH|
durlabhA nApi siddhAnAM mukundaM hRdi pazyataH||25||
sa itthaM bhaktiyOgEna tapOyuktEna pArthivaH|
svadharmENa hariM prINansarvAnkAmAnzanairjahau||26||
gRhESu dArESu sutESu bandhuSu dvipOttamasyandanavAjivastuSu|
akSayyaratnAbharaNAmbarAdiSvanantakOzESvakarOdasanmatim||27||
tasmA adAddharizcakraM pratyanIkabhayAvaham|
EkAntabhaktibhAvEna prItO bhaktAbhirakSaNam||28||
ArirAdhayiSuH kRSNaM mahiSyA tulyazIlayA|
yuktaH sAMvatsaraM vIrO dadhAra dvAdazIvratam||29||
vratAntE kArtikE mAsi trirAtraM samupOSitaH|
snAtaH kadAcitkAlindyAM hariM madhuvanE'rcayat||30||
mahAbhiSEkavidhinA sarvOpaskarasampadA|
abhiSicyAmbarAkalpairgandhamAlyArhaNAdibhiH||31||
tadgatAntarabhAvEna pUjayAmAsa kEzavam|
brAhmaNAMzca mahAbhAgAnsiddhArthAnapi bhaktitaH||32||
gavAM rukmaviSANInAM rUpyAGghrINAM suvAsasAm|
payaHzIlavayOrUpa vatsOpaskarasampadAm||33||
prAhiNOtsAdhuviprEbhyO gRhESu nyarbudAni SaT|
bhOjayitvA dvijAnagrE svAdvannaM guNavattamam||34||
labdhakAmairanujJAtaH pAraNAyOpacakramE|
tasya tarhyatithiH sAkSAddurvAsA bhagavAnabhUt||35||
tamAnarcAtithiM bhUpaH pratyutthAnAsanArhaNaiH|
yayAcE'bhyavahArAya pAdamUlamupAgataH||36||
pratinandya sa tAM yAcJAM kartumAvazyakaM gataH|
nimamajja bRhaddhyAyankAlindIsalilE zubhE||37||
muhUrtArdhAvaziSTAyAM dvAdazyAM pAraNaM prati|
cintayAmAsa dharmajJO dvijaistaddharmasaGkaTE||38||
brAhmaNAtikramE dOSO dvAdazyAM yadapAraNE|
yatkRtvA sAdhu mE bhUyAdadharmO vA na mAM spRzEt||39||
ambhasA kEvalEnAtha kariSyE vratapAraNam|
AhurabbhakSaNaM viprA hyazitaM nAzitaM ca tat||40||
ityapaH prAzya rAjarSizcintayanmanasAcyutam|
pratyacaSTa kuruzrESTha dvijAgamanamEva saH||41||
durvAsA yamunAkUlAtkRtAvazyaka AgataH|
rAjJAbhinanditastasya bubudhE cESTitaM dhiyA||42||
manyunA pracaladgAtrO bhrukuTIkuTilAnanaH|
bubhukSitazca sutarAM kRtAJjalimabhASata||43||
ahO asya nRzaMsasya zriyOnmattasya pazyata|
dharmavyatikramaM viSNOrabhaktasyEzamAninaH||44||
yO mAmatithimAyAtamAtithyEna nimantrya ca|
adattvA bhuktavAMstasya sadyastE darzayE phalam||45||
EvaM bruvANa utkRtya jaTAM rOSapradIpitaH|
tayA sa nirmamE tasmai kRtyAM kAlAnalOpamAm||46||
tAmApatantIM jvalatImasihastAM padA bhuvam|
vEpayantIM samudvIkSya na cacAla padAnnRpaH||47||
prAgdiSTaM bhRtyarakSAyAM puruSENa mahAtmanA|
dadAha kRtyAM tAM cakraM kruddhAhimiva pAvakaH||48||
tadabhidravadudvIkSya svaprayAsaM ca niSphalam|
durvAsA dudruvE bhItO dikSu prANaparIpsayA||49||
tamanvadhAvadbhagavadrathAGgaM dAvAgniruddhUtazikhO yathAhim|
tathAnuSaktaM munirIkSamANO guhAM vivikSuH prasasAra mErOH||50||
dizO nabhaH kSmAM vivarAnsamudrAnlOkAnsapAlAMstridivaM gataH saH|
yatO yatO dhAvati tatra tatra sudarzanaM duSprasahaM dadarza||51||
alabdhanAthaH sa sadA kutazcitsantrastacittO'raNamESamANaH|
dEvaM viriJcaM samagAdvidhAtastrAhyAtmayOnE'jitatEjasO mAm||52||

zrIbrahmOvAca

sthAnaM madIyaM sahavizvamEtatkrIDAvasAnE dviparArdhasaMjJE|
bhrUbhaGgamAtrENa hi sandidhakSOH kAlAtmanO yasya tirObhaviSyati||53||
ahaM bhavO dakSabhRgupradhAnAH prajEzabhUtEzasurEzamukhyAH|
sarvE vayaM yanniyamaM prapannA mUrdhnyArpitaM lOkahitaM vahAmaH||54||
pratyAkhyAtO viriJcEna viSNucakrOpatApitaH|
durvAsAH zaraNaM yAtaH zarvaM kailAsavAsinam||55||

zrIzaGkara uvAca

vayaM na tAta prabhavAma bhUmni yasminparE'nyE'pyajajIvakOzAH|
bhavanti kAlE na bhavanti hIdRzAH sahasrazO yatra vayaM bhramAmaH||56||
ahaM sanatkumArazca nAradO bhagavAnajaH|
kapilO'pAntaratamO dEvalO dharma AsuriH||57||
marIcipramukhAzcAnyE siddhEzAH pAradarzanAH|
vidAma na vayaM sarvE yanmAyAM mAyayAvRtAH||58||
tasya vizvEzvarasyEdaM zastraM durviSahaM hi naH|
tamEvaM zaraNaM yAhi haristE zaM vidhAsyati||59||
tatO nirAzO durvAsAH padaM bhagavatO yayau|
vaikuNThAkhyaM yadadhyAstE zrInivAsaH zriyA saha||60||
sandahyamAnO'jitazastravahninA tatpAdamUlE patitaH savEpathuH|
AhAcyutAnanta sadIpsita prabhO kRtAgasaM mAvahi vizvabhAvana||61||
ajAnatA tE paramAnubhAvaM kRtaM mayAghaM bhavataH priyANAm|
vidhEhi tasyApacitiM vidhAtarmucyEta yannAmnyuditE nArakO'pi||62||

zrIbhagavAnuvAca

ahaM bhaktaparAdhInO hyasvatantra iva dvija|
sAdhubhirgrastahRdayO bhaktairbhaktajanapriyaH||63||
nAhamAtmAnamAzAsE madbhaktaiH sAdhubhirvinA|
zriyaM cAtyantikIM brahmanyESAM gatirahaM parA||64||
yE dArAgAraputrApta prANAnvittamimaM param|
hitvA mAM zaraNaM yAtAH kathaM tAMstyaktumutsahE||65||
mayi nirbaddhahRdayAH sAdhavaH samadarzanAH|
vazE kurvanti mAM bhaktyA satstriyaH satpatiM yathA||66||
matsEvayA pratItaM tE sAlOkyAdicatuSTayam|
nEcchanti sEvayA pUrNAH kutO'nyatkAlaviplutam||67||
sAdhavO hRdayaM mahyaM sAdhUnAM hRdayaM tvaham|
madanyattE na jAnanti nAhaM tEbhyO manAgapi||68||
upAyaM kathayiSyAmi tava vipra zRNuSva tat
ayaM hyAtmAbhicArastE yatastaM yAhi mA ciram
sAdhuSu prahitaM tEjaH prahartuH kurutE'zivam||69||
tapO vidyA ca viprANAM niHzrEyasakarE ubhE|
tE Eva durvinItasya kalpEtE karturanyathA||70||
brahmaMstadgaccha bhadraM tE nAbhAgatanayaM nRpam
kSamApaya mahAbhAgaM tataH zAntirbhaviSyati||71||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE caturthO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox