From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EvaM bhagavatAdiSTO durvAsAzcakratApitaH|
ambarISamupAvRtya tatpAdau duHkhitO'grahIt||1||
tasya sOdyamamAvIkSya pAdasparzavilajjitaH|
astAvIttaddharErastraM kRpayA pIDitO bhRzam||2||

ambarISa uvAca

tvamagnirbhagavAnsUryastvaM sOmO jyOtiSAM patiH|
tvamApastvaM kSitirvyOma vAyurmAtrEndriyANi ca||3||
sudarzana namastubhyaM sahasrArAcyutapriya|
sarvAstraghAtinviprAya svasti bhUyA iDaspatE||4||
tvaM dharmastvamRtaM satyaM tvaM yajJO'khilayajJabhuk|
tvaM lOkapAlaH sarvAtmA tvaM tEjaH pauruSaM param||5||
namaH sunAbhAkhiladharmasEtavE hyadharmazIlAsuradhUmakEtavE|
trailOkyagOpAya vizuddhavarcasE manOjavAyAdbhutakarmaNE gRNE||6||
tvattEjasA dharmamayEna saMhRtaM tamaH prakAzazca dRzO mahAtmanAm|
duratyayastE mahimA girAM patE tvadrUpamEtatsadasatparAvaram||7||
yadA visRSTastvamanaJjanEna vai balaM praviSTO'jita daityadAnavam|
bAhUdarOrvaGghrizirOdharANi vRzcannajasraM pradhanE virAjasE||8||
sa tvaM jagattrANa khalaprahANayE nirUpitaH sarvasahO gadAbhRtA|
viprasya cAsmatkuladaivahEtavE vidhEhi bhadraM tadanugrahO hi naH||9||
yadyasti dattamiSTaM vA svadharmO vA svanuSThitaH|
kulaM nO vipradaivaM cEddvijO bhavatu vijvaraH||10||
yadi nO bhagavAnprIta EkaH sarvaguNAzrayaH|
sarvabhUtAtmabhAvEna dvijO bhavatu vijvaraH||11||

zrIzuka uvAca

iti saMstuvatO rAjJO viSNucakraM sudarzanam|
azAmyatsarvatO vipraM pradahadrAjayAcJayA||12||
sa muktO'strAgnitApEna durvAsAH svastimAMstataH|
prazazaMsa tamurvIzaM yuJjAnaH paramAziSaH||13||

durvAsA uvAca

ahO anantadAsAnAM mahattvaM dRSTamadya mE|
kRtAgasO'pi yadrAjanmaGgalAni samIhasE||14||
duSkaraH kO nu sAdhUnAM dustyajO vA mahAtmanAm|
yaiH saGgRhItO bhagavAnsAtvatAmRSabhO hariH||15||
yannAmazrutimAtrENa pumAnbhavati nirmalaH|
tasya tIrthapadaH kiM vA dAsAnAmavaziSyatE||16||
rAjannanugRhItO'haM tvayAtikaruNAtmanA|
madaghaM pRSThataH kRtvA prANA yanmE'bhirakSitAH||17||
rAjA tamakRtAhAraH pratyAgamanakAGkSayA|
caraNAvupasaGgRhya prasAdya samabhOjayat||18||
sO'zitvAdRtamAnItamAtithyaM sArvakAmikam|
tRptAtmA nRpatiM prAha bhujyatAmiti sAdaram||19||
prItO'smyanugRhItO'smi tava bhAgavatasya vai|
darzanasparzanAlApairAtithyEnAtmamEdhasA||20||
karmAvadAtamEtattE gAyanti svaHstriyO muhuH|
kIrtiM paramapuNyAM ca kIrtayiSyati bhUriyam||21||

zrIzuka uvAca

EvaM saGkIrtya rAjAnaM durvAsAH paritOSitaH|
yayau vihAyasAmantrya brahmalOkamahaitukam||22||
saMvatsarO'tyagAttAvadyAvatA nAgatO gataH|
munistaddarzanAkAGkSO rAjAbbhakSO babhUva ha||23||
gatE'tha durvAsasi sO'mbarISO dvijOpayOgAtipavitramAharat|
RSErvimOkSaM vyasanaM ca vIkSya mEnE svavIryaM ca parAnubhAvam||24||
EvaM vidhAnEkaguNaH sa rAjA parAtmani brahmaNi vAsudEvE|
kriyAkalApaiH samuvAha bhaktiM yayAviriJcyAnnirayAMzcakAra||25||

zrIzuka uvAca

athAmbarISastanayESu rAjyaM samAnazIlESu visRjya dhIraH|
vanaM vivEzAtmani vAsudEvE manO dadhaddhvastaguNapravAhaH||26||
ityEtatpuNyamAkhyAnamambarISasya bhUpatE|
saGkIrtayannanudhyAyanbhaktO bhagavatO bhavEt||27||
ambarISasya caritaM yE zRNvanti mahAtmanaH
muktiM prayAnti tE sarvE bhaktyA viSNOH prasAdataH||28||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE paJcamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox