From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

mAndhAtuH putrapravarO yO'mbarISaH prakIrtitaH
pitAmahEna pravRtO yauvanAzvastu tatsutaH
hArItastasya putrO'bhUnmAndhAtRpravarA imE||1||
narmadA bhrAtRbhirdattA purukutsAya yOragaiH|
tayA rasAtalaM nItO bhujagEndraprayuktayA||2||
gandharvAnavadhIttatra vadhyAnvai viSNuzaktidhRk|
nAgAllabdhavaraH sarpAdabhayaM smaratAmidam||3||
trasaddasyuH paurukutsO yO'naraNyasya dEhakRt|
haryazvastatsutastasmAtprAruNO'tha tribandhanaH||4||
tasya satyavrataH putrastrizaGkuriti vizrutaH|
prAptazcANDAlatAM zApAdgurOH kauzikatEjasA||5||
sazarIrO gataH svargamadyApi divi dRzyatE|
pAtitO'vAkSirA dEvaistEnaiva stambhitO balAt||6||
traizaGkavO harizcandrO vizvAmitravasiSThayOH|
yannimittamabhUdyuddhaM pakSiNOrbahuvArSikam||7||
sO'napatyO viSaNNAtmA nAradasyOpadEzataH|
varuNaM zaraNaM yAtaH putrO mE jAyatAM prabhO||8||
yadi vIrO mahArAja tEnaiva tvAM yajE iti|
tathEti varuNEnAsya putrO jAtastu rOhitaH||9||
jAtaH sutO hyanEnAGga mAM yajasvEti sO'bravIt|
yadA pazurnirdazaH syAdatha mEdhyO bhavEditi||10||
nirdazE ca sa Agatya yajasvEtyAha sO'bravIt|
dantAH pazOryajjAyErannatha mEdhyO bhavEditi||11||
dantA jAtA yajasvEti sa pratyAhAtha sO'bravIt|
yadA patantyasya dantA atha mEdhyO bhavEditi||12||
pazOrnipatitA dantA yajasvEtyAha sO'bravIt|
yadA pazOH punardantA jAyantE'tha pazuH zuciH||13||
punarjAtA yajasvEti sa pratyAhAtha sO'bravIt|
sAnnAhikO yadA rAjanrAjanyO'tha pazuH zuciH||14||
iti putrAnurAgENa snEhayantritacEtasA|
kAlaM vaJcayatA taM tamuktO dEvastamaikSata||15||
rOhitastadabhijJAya pituH karma cikIrSitam|
prANaprEpsurdhanuSpANiraraNyaM pratyapadyata||16||
pitaraM varuNagrastaM zrutvA jAtamahOdaram|
rOhitO grAmamEyAya tamindraH pratyaSEdhata||17||
bhUmEH paryaTanaM puNyaM tIrthakSEtraniSEvaNaiH|
rOhitAyAdizacchakraH sO'pyaraNyE'vasatsamAm||18||
EvaM dvitIyE tRtIyE caturthE paJcamE tathA|
abhyEtyAbhyEtya sthavirO viprO bhUtvAha vRtrahA||19||
SaSThaM saMvatsaraM tatra caritvA rOhitaH purIm|
upavrajannajIgartAdakrINAnmadhyamaM sutam||20||
zunaHzEphaM pazuM pitrE pradAya samavandata|
tataH puruSamEdhEna harizcandrO mahAyazAH||21||
muktOdarO'yajaddEvAnvaruNAdInmahatkathaH|
vizvAmitrO'bhavattasminhOtA cAdhvaryurAtmavAn||22||
jamadagnirabhUdbrahmA vasiSThO'yAsyaH sAmagaH|
tasmai tuSTO dadAvindraH zAtakaumbhamayaM ratham||23||
zunaHzEphasya mAhAtmyamupariSTAtpracakSyatE|
satyaM sAraM dhRtiM dRSTvA sabhAryasya ca bhUpatEH||24||
vizvAmitrO bhRzaM prItO dadAvavihatAM gatim|
manaH pRthivyAM tAmadbhistEjasApO'nilEna tat||25||
khE vAyuM dhArayaMstacca bhUtAdau taM mahAtmani|
tasminjJAnakalAM dhyAtvA tayAjJAnaM vinirdahan||26||
hitvA tAM svEna bhAvEna nirvANasukhasaMvidA
anirdEzyApratarkyENa tasthau vidhvastabandhanaH||27||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE saptamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox