From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

haritO rOhitasutazcampastasmAdvinirmitA|
campApurI sudEvO'tO vijayO yasya cAtmajaH||1||
bharukastatsutastasmAdvRkastasyApi bAhukaH|
sO'ribhirhRtabhU rAjA sabhAryO vanamAvizat||2||
vRddhaM taM paJcatAM prAptaM mahiSyanumariSyatI|
aurvENa jAnatAtmAnaM prajAvantaM nivAritA||3||
AjJAyAsyai sapatnIbhirgarO dattO'ndhasA saha|
saha tEnaiva saJjAtaH sagarAkhyO mahAyazAH||4||
sagarazcakravartyAsItsAgarO yatsutaiH kRtaH|
yastAlajaGghAnyavanAJchakAnhaihayabarbarAn||5||
nAvadhIdguruvAkyEna cakrE vikRtavESiNaH|
muNDAnchmazrudharAnkAMzcinmuktakEzArdhamuNDitAn||6||
anantarvAsasaH kAMzcidabahirvAsasO'parAn|
sO'zvamEdhairayajata sarvavEdasurAtmakam||7||
aurvOpadiSTayOgEna harimAtmAnamIzvaram|
tasyOtsRSTaM pazuM yajJE jahArAzvaM purandaraH||8||
sumatyAstanayA dRptAH piturAdEzakAriNaH|
hayamanvESamANAstE samantAnnyakhananmahIm||9||
prAgudIcyAM dizi hayaM dadRzuH kapilAntikE|
ESa vAjiharazcaura AstE mIlitalOcanaH||10||
hanyatAM hanyatAM pApa iti SaSTisahasriNaH|
udAyudhA abhiyayurunmimESa tadA muniH||11||
svazarIrAgninA tAvanmahEndrahRtacEtasaH|
mahadvyatikramahatA bhasmasAdabhavankSaNAt||12||
na sAdhuvAdO munikOpabharjitA nRpEndraputrA iti sattvadhAmani|
kathaM tamO rOSamayaM vibhAvyatE jagatpavitrAtmani khE rajO bhuvaH||13||
yasyEritA sAGkhyamayI dRDhEha nauryayA mumukSustaratE duratyayam|
bhavArNavaM mRtyupathaM vipazcitaH parAtmabhUtasya kathaM pRthaGmatiH||14||
yO'samaJjasa ityuktaH sa kEzinyA nRpAtmajaH|
tasya putrO'MzumAnnAma pitAmahahitE rataH||15||
asamaJjasa AtmAnaM darzayannasamaJjasam|
jAtismaraH purA saGgAdyOgI yOgAdvicAlitaH||16||
AcarangarhitaM lOkE jJAtInAM karma vipriyam|
sarayvAM krIDatO bAlAnprAsyadudvEjayanjanam||17||
EvaM vRttaH parityaktaH pitrA snEhamapOhya vai|
yOgaizvaryENa bAlAMstAndarzayitvA tatO yayau||18||
ayOdhyAvAsinaH sarvE bAlakAnpunarAgatAn|
dRSTvA visismirE rAjanrAjA cApyanvatapyata||19||
aMzumAMzcOditO rAjJA turagAnvESaNE yayau|
pitRvyakhAtAnupathaM bhasmAnti dadRzE hayam||20||
tatrAsInaM muniM vIkSya kapilAkhyamadhOkSajam|
astautsamAhitamanAH prAJjaliH praNatO mahAn||21||

aMzumAnuvAca

na pazyati tvAM paramAtmanO'janO na budhyatE'dyApi samAdhiyuktibhiH|
kutO'parE tasya manaHzarIradhI visargasRSTA vayamaprakAzAH||22||
yE dEhabhAjastriguNapradhAnA guNAnvipazyantyuta vA tamazca|
yanmAyayA mOhitacEtasastvAM viduH svasaMsthaM na bahiHprakAzAH||23||
taM tvAm ahaM jJAnaghanaM svabhAva pradhvastamAyAguNabhEdamOhaiH|
sanandanAdyairmunibhirvibhAvyaM kathaM vimUDhaH paribhAvayAmi||24||
prazAnta mAyAguNakarmaliGgamanAmarUpaM sadasadvimuktam|
jJAnOpadEzAya gRhItadEhaM namAmahE tvAM puruSaM purANam||25||
tvanmAyAracitE lOkE vastubuddhyA gRhAdiSu|
bhramanti kAmalObhErSyA mOhavibhrAntacEtasaH||26||
adya naH sarvabhUtAtmankAmakarmEndriyAzayaH|
mOhapAzO dRDhazchinnO bhagavaMstava darzanAt||27||

zrIzuka uvAca

itthaM gItAnubhAvastaM bhagavAnkapilO muniH|
aMzumantamuvAcEdamanugrAhya dhiyA nRpa||28||

zrIbhagavAnuvAca

azvO'yaM nIyatAM vatsa pitAmahapazustava|
imE ca pitarO dagdhA gaGgAmbhO'rhanti nEtarat||29||
taM parikramya zirasA prasAdya hayamAnayat|
sagarastEna pazunA yajJazESaM samApayat||30||
rAjyamaMzumatE nyasya niHspRhO muktabandhanaH
aurvOpadiSTamArgENa lEbhE gatimanuttamAm||31||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE aSTamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox