From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

navamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

aMzumAMzca tapastEpE gaGgAnayanakAmyayA|
kAlaM mahAntaM nAzaknOttataH kAlEna saMsthitaH||1||
dilIpastatsutastadvadazaktaH kAlamEyivAn|
bhagIrathastasya sutastEpE sa sumahattapaH||2||
darzayAmAsa taM dEvI prasannA varadAsmi tE|
ityuktaH svamabhiprAyaM zazaMsAvanatO nRpaH||3||
kO'pi dhArayitA vEgaM patantyA mE mahItalE|
anyathA bhUtalaM bhittvA nRpa yAsyE rasAtalam||4||
kiM cAhaM na bhuvaM yAsyE narA mayyAmRjantyagham|
mRjAmi tadaghaM kvAhaM rAjaMstatra vicintyatAm||5||

zrIbhagIratha uvAca

sAdhavO nyAsinaH zAntA brahmiSThA lOkapAvanAH|
harantyaghaM tE'GgasaGgAttESvAstE hyaghabhiddhariH||6||
dhArayiSyati tE vEgaM rudrastvAtmA zarIriNAm|
yasminnOtamidaM prOtaM vizvaM zATIva tantuSu||7||
ityuktvA sa nRpO dEvaM tapasAtOSayacchivam|
kAlEnAlpIyasA rAjaMstasyEzazcAzvatuSyata||8||
tathEti rAjJAbhihitaM sarvalOkahitaH zivaH|
dadhArAvahitO gaGgAM pAdapUtajalAM harEH||9||
bhagIrathaH sa rAjarSirninyE bhuvanapAvanIm|
yatra svapitNAM dEhA bhasmIbhUtAH sma zEratE||10||
rathEna vAyuvEgEna prayAntamanudhAvatI|
dEzAnpunantI nirdagdhAnAsiJcatsagarAtmajAn||11||
yajjalasparzamAtrENa brahmadaNDahatA api|
sagarAtmajA divaM jagmuH kEvalaM dEhabhasmabhiH||12||
bhasmIbhUtAGgasaGgEna svaryAtAH sagarAtmajAH|
kiM punaH zraddhayA dEvIM sEvantE yE dhRtavratAH||13||
na hyEtatparamAzcaryaM svardhunyA yadihOditam|
anantacaraNAmbhOja prasUtAyA bhavacchidaH||14||
sannivEzya manO yasmiJchraddhayA munayO'malAH|
traiguNyaM dustyajaM hitvA sadyO yAtAstadAtmatAm||15||
zrutO bhagIrathAjjajJE tasya nAbhO'parO'bhavat|
sindhudvIpastatastasmAdayutAyustatO'bhavat||16||
RtUparNO nalasakhO yO'zvavidyAmayAnnalAt|
dattvAkSahRdayaM cAsmai sarvakAmastu tatsutam||17||
tataH sudAsastatputrO damayantIpatirnRpaH
AhurmitrasahaM yaM vai kalmASAGghrimuta kvacit
vasiSThazApAdrakSO'bhUdanapatyaH svakarmaNA||18||

zrIrAjOvAca

kiM nimittO gurOH zApaH saudAsasya mahAtmanaH|
EtadvEditumicchAmaH kathyatAM na rahO yadi||19||

zrIzuka uvAca

saudAsO mRgayAM kiJciccaranrakSO jaghAna ha|
mumOca bhrAtaraM sO'tha gataH praticikIrSayA||20||
saJcintayannaghaM rAjJaH sUdarUpadharO gRhE|
guravE bhOktukAmAya paktvA ninyE narAmiSam||21||
parivEkSyamANaM bhagavAnvilOkyAbhakSyamaJjasA|
rAjAnamazapatkruddhO rakSO hyEvaM bhaviSyasi||22||
rakSaHkRtaM tadviditvA cakrE dvAdazavArSikam|
sO'pyapO'JjalimAdAya guruM zaptuM samudyataH||23||
vAritO madayantyApO ruzatIH pAdayOrjahau|
dizaH khamavanIM sarvaM pazyanjIvamayaM nRpaH||24||
rAkSasaM bhAvamApannaH pAdE kalmASatAM gataH|
vyavAyakAlE dadRzE vanaukOdampatI dvijau||25||
kSudhArtO jagRhE vipraM tatpatnyAhAkRtArthavat|
na bhavAnrAkSasaH sAkSAdikSvAkUNAM mahArathaH||26||
madayantyAH patirvIra nAdharmaM kartumarhasi|
dEhi mE'patyakAmAyA akRtArthaM patiM dvijam||27||
dEhO'yaM mAnuSO rAjanpuruSasyAkhilArthadaH|
tasmAdasya vadhO vIra sarvArthavadha ucyatE||28||
ESa hi brAhmaNO vidvAMstapaHzIlaguNAnvitaH
ArirAdhayiSurbrahma mahApuruSasaMjJitam
sarvabhUtAtmabhAvEna bhUtESvantarhitaM guNaiH||29||
sO'yaM brahmarSivaryastE rAjarSipravarAdvibhO|
kathamarhati dharmajJa vadhaM piturivAtmajaH||30||
tasya sAdhOrapApasya bhrUNasya brahmavAdinaH|
kathaM vadhaM yathA babhrOrmanyatE sanmatO bhavAn||31||
yadyayaM kriyatE bhakSyastarhi mAM khAda pUrvataH|
na jIviSyE vinA yEna kSaNaM ca mRtakaM yathA||32||
EvaM karuNabhASiNyA vilapantyA anAthavat|
vyAghraH pazumivAkhAdatsaudAsaH zApamOhitaH||33||
brAhmaNI vIkSya didhiSuM puruSAdEna bhakSitam|
zOcantyAtmAnamurvIzamazapatkupitA satI||34||
yasmAnmE bhakSitaH pApa kAmArtAyAH patistvayA|
tavApi mRtyurAdhAnAdakRtaprajJa darzitaH||35||
EvaM mitrasahaM zaptvA patilOkaparAyaNA|
tadasthIni samiddhE'gnau prAsya bharturgatiM gatA||36||
vizApO dvAdazAbdAntE maithunAya samudyataH|
vijJApya brAhmaNIzApaM mahiSyA sa nivAritaH||37||
ata UrdhvaM sa tatyAja strIsukhaM karmaNAprajAH|
vasiSThastadanujJAtO madayantyAM prajAmadhAt||38||
sA vai sapta samA garbhamabibhranna vyajAyata|
jaghnE'zmanOdaraM tasyAH sO'zmakastEna kathyatE||39||
azmakAdbAlikO jajJE yaH strIbhiH parirakSitaH|
nArIkavaca ityuktO niHkSatrE mUlakO'bhavat||40||
tatO dazarathastasmAtputra aiDaviDistataH|
rAjA vizvasahO yasya khaTvAGgazcakravartyabhUt||41||
yO dEvairarthitO daityAnavadhIdyudhi durjayaH|
muhUrtamAyurjJAtvaitya svapuraM sandadhE manaH||42||
na mE brahmakulAtprANAH kuladaivAnna cAtmajAH|
na zriyO na mahI rAjyaM na dArAzcAtivallabhAH||43||
na bAlyE'pi matirmahyamadharmE ramatE kvacit|
nApazyamuttamazlOkAdanyatkiJcana vastvaham||44||
dEvaiH kAmavarO dattO mahyaM tribhuvanEzvaraiH|
na vRNE tamahaM kAmaM bhUtabhAvanabhAvanaH||45||
yE vikSiptEndriyadhiyO dEvAstE svahRdi sthitam|
na vindanti priyaM zazvadAtmAnaM kimutAparE||46||
athEzamAyAracitESu saGgaM guNESu gandharvapurOpamESu|
rUDhaM prakRtyAtmani vizvakarturbhAvEna hitvA tamahaM prapadyE||47||
iti vyavasitO buddhyA nArAyaNagRhItayA|
hitvAnyabhAvamajJAnaM tataH svaM bhAvamAsthitaH||48||
yattadbrahma paraM sUkSmamazUnyaM zUnyakalpitam
bhagavAnvAsudEvEti yaM gRNanti hi sAtvatAH||49||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE navamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox