From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dazamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

khaTvAGgAddIrghabAhuzca raghustasmAtpRthuzravAH|
ajastatO mahArAjastasmAddazarathO'bhavat||1||
tasyApi bhagavAnESa sAkSAdbrahmamayO hariH
aMzAMzEna caturdhAgAtputratvaM prArthitaH suraiH
rAmalakSmaNabharata zatrughnA iti saMjJayA||2||
tasyAnucaritaM rAjannRSibhistattvadarzibhiH|
zrutaM hi varNitaM bhUri tvayA sItApatErmuhuH||3||
gurvarthE tyaktarAjyO vyacaradanuvanaM padmapadbhyAM priyAyAH
pANisparzAkSamAbhyAM mRjitapatharujO yO harIndrAnujAbhyAm|
vairUpyAcchUrpaNakhyAH priyaviraharuSArOpitabhrUvijRmbha
trastAbdhirbaddhasEtuH khaladavadahanaH kOsalEndrO'vatAnnaH||4||
vizvAmitrAdhvarE yEna mArIcAdyA nizAcarAH|
pazyatO lakSmaNasyaiva hatA nairRtapuGgavAH||5||
yO lOkavIrasamitau dhanuraizamugraM
sItAsvayaMvaragRhE trizatOpanItam|
AdAya bAlagajalIla ivEkSuyaSTiM
sajjyIkRtaM nRpa vikRSya babhaJja madhyE||6||
jitvAnurUpaguNazIlavayO'GgarUpAM
sItAbhidhAM zriyamurasyabhilabdhamAnAm|
mArgE vrajanbhRgupatErvyanayatprarUDhaM
darpaM mahImakRta yastrirarAjabIjAm||7||
yaH satyapAzaparivItapiturnidEzaM
straiNasya cApi zirasA jagRhE sabhAryaH|
rAjyaM zriyaM praNayinaH suhRdO nivAsaM
tyaktvA yayau vanamasUniva muktasaGgaH||8||
rakSaHsvasurvyakRta rUpamazuddhabuddhEs
tasyAH kharatriziradUSaNamukhyabandhUn|
jaghnE caturdazasahasramapAraNIya
kOdaNDapANiraTamAna uvAsa kRcchram||9||
sItAkathAzravaNadIpitahRcchayEna
sRSTaM vilOkya nRpatE dazakandharENa|
jaghnE'dbhutaiNavapuSAzramatO'pakRSTO
mArIcamAzu vizikhEna yathA kamugraH||10||
rakSO'dhamEna vRkavadvipinE'samakSaM
vaidEharAjaduhitaryapayApitAyAm|
bhrAtrA vanE kRpaNavatpriyayA viyuktaH
strIsaGginAM gatimiti prathayaMzcacAra||11||
dagdhvAtmakRtyahatakRtyamahankabandhaM
sakhyaM vidhAya kapibhirdayitAgatiM taiH|
buddhvAtha vAlini hatE plavagEndrasainyair
vElAmagAtsa manujO'jabhavArcitAGghriH||12||
yadrOSavibhramavivRttakaTAkSapAta
sambhrAntanakramakarO bhayagIrNaghOSaH|
sindhuH zirasyarhaNaM parigRhya rUpI
pAdAravindamupagamya babhASa Etat||13||
na tvAM vayaM jaDadhiyO nu vidAma bhUman
kUTasthamAdipuruSaM jagatAmadhIzam|
yatsattvataH suragaNA rajasaH prajEzA
manyOzca bhUtapatayaH sa bhavAnguNEzaH||14||
kAmaM prayAhi jahi vizravasO'vamEhaM
trailOkyarAvaNamavApnuhi vIra patnIm|
badhnIhi sEtumiha tE yazasO vitatyai
gAyanti digvijayinO yamupEtya bhUpAH||15||
baddhvOdadhau raghupatirvividhAdrikUTaiH
sEtuM kapIndrakarakampitabhUruhAGgaiH|
sugrIvanIlahanumatpramukhairanIkair
laGkAM vibhISaNadRzAvizadagradagdhAm||16||
sA vAnarEndrabalaruddhavihArakOSTha
zrIdvAragOpurasadOvalabhIviTaGkA|
nirbhajyamAnadhiSaNadhvajahEmakumbha
zRGgATakA gajakulairhradinIva ghUrNA||17||
rakSaHpatistadavalOkya nikumbhakumbha
dhUmrAkSadurmukhasurAntakanarAntakAdIn|
putraM prahastamatikAyavikampanAdIn
sarvAnugAnsamahinOdatha kumbhakarNam||18||
tAM yAtudhAnapRtanAmasizUlacApa
prAsarSTizaktizaratOmarakhaDgadurgAm|
sugrIvalakSmaNamarutsutagandhamAda
nIlAGgadarkSapanasAdibhiranvitO'gAt||19||
tE'nIkapA raghupatErabhipatya sarvE
dvandvaM varUthamibhapattirathAzvayOdhaiH|
jaghnurdrumairgirigadESubhiraGgadAdyAH
sItAbhimarSahatamaGgalarAvaNEzAn||20||
rakSaHpatiH svabalanaSTimavEkSya ruSTa
Aruhya yAnakamathAbhisasAra rAmam|
svaHsyandanE dyumati mAtalinOpanItE
vibhrAjamAnamahanannizitaiH kSurapraiH||21||
rAmastamAha puruSAdapurISa yannaH
kAntAsamakSamasatApahRtA zvavattE|
tyaktatrapasya phalamadya jugupsitasya
yacchAmi kAla iva karturalaGghyavIryaH||22||
EvaM kSipandhanuSi sandhitamutsasarja
bANaM sa vajramiva taddhRdayaM bibhEda|
sO'sRgvamandazamukhairnyapatadvimAnAd
dhAhEti jalpati janE sukRtIva riktaH||23||
tatO niSkramya laGkAyA yAtudhAnyaH sahasrazaH|
mandOdaryA samaM tatra prarudantya upAdravan||24||
svAnsvAnbandhUnpariSvajya lakSmaNESubhirarditAn|
ruruduH susvaraM dInA ghnantya AtmAnamAtmanA||25||
hA hatAH sma vayaM nAtha lOkarAvaNa rAvaNa|
kaM yAyAccharaNaM laGkA tvadvihInA parArditA||26||
na vai vEda mahAbhAga bhavAnkAmavazaM gataH|
tEjO'nubhAvaM sItAyA yEna nItO dazAmimAm||27||
kRtaiSA vidhavA laGkA vayaM ca kulanandana|
dEhaH kRtO'nnaM gRdhrANAmAtmA narakahEtavE||28||

zrIzuka uvAca

svAnAM vibhISaNazcakrE kOsalEndrAnumOditaH|
pitRmEdhavidhAnEna yaduktaM sAmparAyikam||29||
tatO dadarza bhagavAnazOkavanikAzramE|
kSAmAM svavirahavyAdhiM ziMzapAmUlamAzritAm||30||
rAmaH priyatamAM bhAryAM dInAM vIkSyAnvakampata|
AtmasandarzanAhlAda vikasanmukhapaGkajAm||31||
ArOpyAruruhE yAnaM bhrAtRbhyAM hanumadyutaH|
vibhISaNAya bhagavAndattvA rakSOgaNEzatAm||32||
laGkAmAyuzca kalpAntaM yayau cIrNavrataH purIm|
avakIryamANaH sukusumairlOkapAlArpitaiH pathi||33||
upagIyamAnacaritaH zatadhRtyAdibhirmudA|
gOmUtrayAvakaM zrutvA bhrAtaraM valkalAmbaram||34||
mahAkAruNikO'tapyajjaTilaM sthaNDilEzayam|
bharataH prAptamAkarNya paurAmAtyapurOhitaiH||35||
pAdukE zirasi nyasya rAmaM pratyudyatO'grajam|
nandigrAmAtsvazibirAdgItavAditraniHsvanaiH||36||
brahmaghOSENa ca muhuH paThadbhirbrahmavAdibhiH|
svarNakakSapatAkAbhirhaimaizcitradhvajai rathaiH||37||
sadazvai rukmasannAhairbhaTaiH puraTavarmabhiH|
zrENIbhirvAramukhyAbhirbhRtyaizcaiva padAnugaiH||38||
pAramESThyAnyupAdAya paNyAnyuccAvacAni ca|
pAdayOrnyapatatprEmNA praklinnahRdayEkSaNaH||39||
pAdukE nyasya purataH prAJjalirbASpalOcanaH|
tamAzliSya ciraM dOrbhyAM snApayannEtrajairjalaiH||40||
rAmO lakSmaNasItAbhyAM viprEbhyO yE'rhasattamAH|
tEbhyaH svayaM namazcakrE prajAbhizca namaskRtaH||41||
dhunvanta uttarAsaGgAnpatiM vIkSya cirAgatam|
uttarAH kOsalA mAlyaiH kirantO nanRturmudA||42||
pAdukE bharatO'gRhNAccAmaravyajanOttamE|
vibhISaNaH sasugrIvaH zvEtacchatraM marutsutaH||43||
dhanurniSaGgAnchatrughnaH sItA tIrthakamaNDalum|
abibhradaGgadaH khaDgaM haimaM carmarkSarANnRpa||44||
puSpakasthO nutaH strIbhiH stUyamAnazca vandibhiH|
virEjE bhagavAnrAjangrahaizcandra ivOditaH||45||
bhrAtrAbhinanditaH sO'tha sOtsavAM prAvizatpurIm|
pravizya rAjabhavanaM gurupatnIH svamAtaram||46||
gurUnvayasyAvarajAnpUjitaH pratyapUjayat|
vaidEhI lakSmaNazcaiva yathAvatsamupEyatuH||47||
putrAnsvamAtarastAstu prANAMstanva ivOtthitAH|
ArOpyAGkE'bhiSiJcantyO bASpaughairvijahuH zucaH||48||
jaTA nirmucya vidhivatkulavRddhaiH samaM guruH|
abhyaSiJcadyathaivEndraM catuHsindhujalAdibhiH||49||
EvaM kRtaziraHsnAnaH suvAsAH sragvyalaGkRtaH|
svalaGkRtaiH suvAsObhirbhrAtRbhirbhAryayA babhau||50||
agrahIdAsanaM bhrAtrA praNipatya prasAditaH
prajAH svadharmaniratA varNAzramaguNAnvitAH
jugOpa pitRvadrAmO mEnirE pitaraM ca tam||51||
trEtAyAM vartamAnAyAM kAlaH kRtasamO'bhavat|
rAmE rAjani dharmajJE sarvabhUtasukhAvahE||52||
vanAni nadyO girayO varSANi dvIpasindhavaH|
sarvE kAmadughA AsanprajAnAM bharatarSabha||53||
nAdhivyAdhijarAglAni duHkhazOkabhayaklamAH|
mRtyuzcAnicchatAM nAsIdrAmE rAjanyadhOkSajE||54||
EkapatnIvratadharO rAjarSicaritaH zuciH|
svadharmaM gRhamEdhIyaM zikSayansvayamAcarat||55||
prEmNAnuvRttyA zIlEna prazrayAvanatA satI
bhiyA hriyA ca bhAvajJA bhartuH sItAharanmanaH||56||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE dazamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox