From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkAdazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

bhagavAnAtmanAtmAnaM rAma uttamakalpakaiH|
sarvadEvamayaM dEvamIjE'thAcAryavAnmakhaiH||1||
hOtrE'dadAddizaM prAcIM brahmaNE dakSiNAM prabhuH|
adhvaryavE pratIcIM vA uttarAM sAmagAya saH||2||
AcAryAya dadau zESAM yAvatI bhUstadantarA|
anyamAna idaM kRtsnaM brAhmaNO'rhati niHspRhaH||3||
ityayaM tadalaGkAra vAsObhyAmavazESitaH|
tathA rAjJyapi vaidEhI saumaGgalyAvazESitA||4||
tE tu brAhmaNadEvasya vAtsalyaM vIkSya saMstutam|
prItAH klinnadhiyastasmai pratyarpyEdaM babhASirE||5||
aprattaM nastvayA kiM nu bhagavanbhuvanEzvara|
yannO'ntarhRdayaM vizya tamO haMsi svarOciSA||6||
namO brahmaNyadEvAya rAmAyAkuNThamEdhasE|
uttamazlOkadhuryAya nyastadaNDArpitAGghrayE||7||
kadAcillOkajijJAsurgUDhO rAtryAmalakSitaH|
caranvAcO'zRNOdrAmO bhAryAmuddizya kasyacit||8||
nAhaM bibharmi tvAM duSTAmasatIM paravEzmagAm|
straiNO hi bibhRyAtsItAM rAmO nAhaM bhajE punaH||9||
iti lOkAdbahumukhAddurArAdhyAdasaMvidaH|
patyA bhItEna sA tyaktA prAptA prAcEtasAzramam||10||
antarvatnyAgatE kAlE yamau sA suSuvE sutau|
kuzO lava iti khyAtau tayOzcakrE kriyA muniH||11||
aGgadazcitrakEtuzca lakSmaNasyAtmajau smRtau|
takSaH puSkala ityAstAM bharatasya mahIpatE||12||
subAhuH zrutasEnazca zatrughnasya babhUvatuH|
gandharvAnkOTizO jaghnE bharatO vijayE dizAm||13||
tadIyaM dhanamAnIya sarvaM rAjJE nyavEdayat
zatrughnazca madhOH putraM lavaNaM nAma rAkSasam
hatvA madhuvanE cakrE mathurAM nAma vai purIm||14||
munau nikSipya tanayau sItA bhartrA vivAsitA|
dhyAyantI rAmacaraNau vivaraM pravivEza ha||15||
tacchrutvA bhagavAnrAmO rundhannapi dhiyA zucaH|
smaraMstasyA guNAMstAMstAnnAzaknOdrOddhumIzvaraH||16||
strIpuMprasaGga EtAdRksarvatra trAsamAvahaH|
apIzvarANAM kimuta grAmyasya gRhacEtasaH||17||
tata UrdhvaM brahmacaryaM dhAryannajuhOtprabhuH|
trayOdazAbdasAhasramagnihOtramakhaNDitam||18||
smaratAM hRdi vinyasya viddhaM daNDakakaNTakaiH|
svapAdapallavaM rAma AtmajyOtiragAttataH||19||
nEdaM yazO raghupatEH surayAcJayAtta
lIlAtanOradhikasAmyavimuktadhAmnaH|
rakSOvadhO jaladhibandhanamastrapUgaiH
kiM tasya zatruhananE kapayaH sahAyAH||20||
yasyAmalaM nRpasadaHsu yazO'dhunApi
gAyantyaghaghnamRSayO digibhEndrapaTTam|
taM nAkapAlavasupAlakirITajuSTa
pAdAmbujaM raghupatiM zaraNaM prapadyE||21||
sa yaiH spRSTO'bhidRSTO vA saMviSTO'nugatO'pi vA|
kOsalAstE yayuH sthAnaM yatra gacchanti yOginaH||22||
puruSO rAmacaritaM zravaNairupadhArayan|
AnRzaMsyaparO rAjankarmabandhairvimucyatE||23||

zrIrAjOvAca

kathaM sa bhagavAnrAmO bhrAtnvA svayamAtmanaH|
tasminvA tE'nvavartanta prajAH paurAzca IzvarE||24||

zrIbAdarAyaNiruvAca

athAdizaddigvijayE bhrAtMstribhuvanEzvaraH|
AtmAnaM darzayansvAnAM purImaikSata sAnugaH||25||
AsiktamArgAM gandhOdaiH kariNAM madazIkaraiH|
svAminaM prAptamAlOkya mattAM vA sutarAmiva||26||
prAsAdagOpurasabhA caityadEvagRhAdiSu|
vinyastahEmakalazaiH patAkAbhizca maNDitAm||27||
pUgaiH savRntai rambhAbhiH paTTikAbhiH suvAsasAm|
AdarzairaMzukaiH sragbhiH kRtakautukatOraNAm||28||
tamupEyustatra tatra paurA arhaNapANayaH|
AziSO yuyujurdEva pAhImAM prAktvayOddhRtAm||29||
tataH prajA vIkSya patiM cirAgataM didRkSayOtsRSTagRhAH striyO narAH|
Aruhya harmyANyaravindalOcanamatRptanEtrAH kusumairavAkiran||30||
atha praviSTaH svagRhaM juSTaM svaiH pUrvarAjabhiH|
anantAkhilakOSADhyamanarghyOruparicchadam||31||
vidrumOdumbaradvArairvaidUryastambhapaGktibhiH|
sthalairmArakataiH svacchairbhrAjatsphaTikabhittibhiH||32||
citrasragbhiH paTTikAbhirvAsOmaNigaNAMzukaiH|
muktAphalaizcidullAsaiH kAntakAmOpapattibhiH||33||
dhUpadIpaiH surabhibhirmaNDitaM puSpamaNDanaiH|
strIpumbhiH surasaGkAzairjuSTaM bhUSaNabhUSaNaiH||34||
tasminsa bhagavAnrAmaH snigdhayA priyayESTayA|
rEmE svArAmadhIrANAmRSabhaH sItayA kila||35||
bubhujE ca yathAkAlaM kAmAndharmamapIDayan
varSapUgAnbahUnnRRNAmabhidhyAtAGghripallavaH||36||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE EkAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox