From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwAdazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

kuzasya cAtithistasmAnniSadhastatsutO nabhaH|
puNDarIkO'tha tatputraH kSEmadhanvAbhavattataH||1||
dEvAnIkastatO'nIhaH pAriyAtrO'tha tatsutaH|
tatO balasthalastasmAdvajranAbhO'rkasambhavaH||2||
sagaNastatsutastasmAdvidhRtizcAbhavatsutaH|
tatO hiraNyanAbhO'bhUdyOgAcAryastu jaiminEH||3||
ziSyaH kauzalya AdhyAtmaM yAjJavalkyO'dhyagAdyataH|
yOgaM mahOdayamRSirhRdayagranthibhEdakam||4||
puSpO hiraNyanAbhasya dhruvasandhistatO'bhavat|
sudarzanO'thAgnivarNaH zIghrastasya maruH sutaH||5||
sO'sAvAstE yOgasiddhaH kalApagrAmamAsthitaH|
kalErantE sUryavaMzaM naSTaM bhAvayitA punaH||6||
tasmAtprasuzrutastasya sandhistasyApyamarSaNaH|
mahasvAMstatsutastasmAdvizvabAhurajAyata||7||
tataH prasEnajittasmAttakSakO bhavitA punaH|
tatO bRhadbalO yastu pitrA tE samarE hataH||8||
EtE hIkSvAkubhUpAlA atItAH zRNvanAgatAn|
bRhadbalasya bhavitA putrO nAmnA bRhadraNaH||9||
UrukriyaH sutastasya vatsavRddhO bhaviSyati|
prativyOmastatO bhAnurdivAkO vAhinIpatiH||10||
sahadEvastatO vIrO bRhadazvO'tha bhAnumAn|
pratIkAzvO bhAnumataH supratIkO'tha tatsutaH||11||
bhavitA marudEvO'tha sunakSatrO'tha puSkaraH|
tasyAntarikSastatputraH sutapAstadamitrajit||12||
bRhadrAjastu tasyApi barhistasmAtkRtaJjayaH|
raNaJjayastasya sutaH saJjayO bhavitA tataH||13||
tasmAcchAkyO'tha zuddhOdO lAGgalastatsutaH smRtaH|
tataH prasEnajittasmAtkSudrakO bhavitA tataH||14||
raNakO bhavitA tasmAtsurathastanayastataH|
sumitrO nAma niSThAnta EtE bArhadbalAnvayAH||15||
ikSvAkUNAmayaM vaMzaH sumitrAntO bhaviSyati|
yatastaM prApya rAjAnaM saMsthAM prApsyati vai kalau||16||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE dwAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox