From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trayOdazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

nimirikSvAkutanayO vasiSThamavRtartvijam|
Arabhya satraM sO'pyAha zakrENa prAgvRtO'smi bhOH||1||
taM nirvartyAgamiSyAmi tAvanmAM pratipAlaya|
tUSNImAsIdgRhapatiH sO'pIndrasyAkarOnmakham||2||
nimittazcalamidaM vidvAnsatramArabhatAmAtmavAn|
RtvigbhiraparaistAvannAgamadyAvatA guruH||3||
ziSyavyatikramaM vIkSya taM nirvartyAgatO guruH|
azapatpatatAddEhO nimEH paNDitamAninaH||4||
nimiH pratidadau zApaM guravE'dharmavartinE|
tavApi patatAddEhO lObhAddharmamajAnataH||5||
ityutsasarja svaM dEhaM nimiradhyAtmakOvidaH|
mitrAvaruNayOrjajJE urvazyAM prapitAmahaH||6||
gandhavastuSu taddEhaM nidhAya munisattamAH|
samAptE satrayAgE ca dEvAnUcuH samAgatAn||7||
rAjJO jIvatu dEhO'yaM prasannAH prabhavO yadi|
tathEtyuktE nimiH prAha mA bhUnmE dEhabandhanam||8||
yasya yOgaM na vAJchanti viyOgabhayakAtarAH|
bhajanti caraNAmbhOjaM munayO harimEdhasaH||9||
dEhaM nAvarurutsE'haM duHkhazOkabhayAvaham|
sarvatrAsya yatO mRtyurmatsyAnAmudakE yathA||10||

dEvA UcuH

vidEha uSyatAM kAmaM lOcanESu zarIriNAm|
unmESaNanimESAbhyAM lakSitO'dhyAtmasaMsthitaH||11||
arAjakabhayaM nNAM manyamAnA maharSayaH|
dEhaM mamanthuH sma nimEH kumAraH samajAyata||12||
janmanA janakaH sO'bhUdvaidEhastu vidEhajaH|
mithilO mathanAjjAtO mithilA yEna nirmitA||13||
tasmAdudAvasustasya putrO'bhUnnandivardhanaH|
tataH sukEtustasyApi dEvarAtO mahIpatE||14||
tasmAdbRhadrathastasya mahAvIryaH sudhRtpitA|
sudhRtErdhRSTakEturvai haryazvO'tha marustataH||15||
marOH pratIpakastasmAjjAtaH kRtarathO yataH|
dEvamIDhastasya putrO vizrutO'tha mahAdhRtiH||16||
kRtirAtastatastasmAnmahArOmA ca tatsutaH|
svarNarOmA sutastasya hrasvarOmA vyajAyata||17||
tataH zIradhvajO jajJE yajJArthaM karSatO mahIm|
sItA zIrAgratO jAtA tasmAtzIradhvajaH smRtaH||18||
kuzadhvajastasya putrastatO dharmadhvajO nRpaH|
dharmadhvajasya dvau putrau kRtadhvajamitadhvajau||19||
kRtadhvajAtkEzidhvajaH khANDikyastu mitadhvajAt|
kRtadhvajasutO rAjannAtmavidyAvizAradaH||20||
khANDikyaH karmatattvajJO bhItaH kEzidhvajAddrutaH|
bhAnumAMstasya putrO'bhUcchatadyumnastu tatsutaH||21||
zucistu tanayastasmAtsanadvAjaH sutO'bhavat|
UrjakEtuH sanadvAjAdajO'tha purujitsutaH||22||
ariSTanEmistasyApi zrutAyustatsupArzvakaH|
tatazcitrarathO yasya kSEmAdhirmithilAdhipaH||23||
tasmAtsamarathastasya sutaH satyarathastataH|
AsIdupagurustasmAdupaguptO'gnisambhavaH||24||
vasvanantO'tha tatputrO yuyudhO yatsubhASaNaH|
zrutastatO jayastasmAdvijayO'smAdRtaH sutaH||25||
zunakastatsutO jajJE vItahavyO dhRtistataH|
bahulAzvO dhRtEstasya kRtirasya mahAvazI||26||
EtE vai maithilA rAjannAtmavidyAvizAradAH
yOgEzvaraprasAdEna dvandvairmuktA gRhESvapi||27||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE trayOdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox