From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturdazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

athAtaH zrUyatAM rAjanvaMzaH sOmasya pAvanaH|
yasminnailAdayO bhUpAH kIrtyantE puNyakIrtayaH||1||
sahasrazirasaH puMsO nAbhihradasarOruhAt|
jAtasyAsItsutO dhAturatriH pitRsamO guNaiH||2||
tasya dRgbhyO'bhavatputraH sOmO'mRtamayaH kila|
viprauSadhyuDugaNAnAM brahmaNA kalpitaH patiH||3||
sO'yajadrAjasUyEna vijitya bhuvanatrayam|
patnIM bRhaspatErdarpAttArAM nAmAharadbalAt||4||
yadA sa dEvaguruNA yAcitO'bhIkSNazO madAt|
nAtyajattatkRtE jajJE suradAnavavigrahaH||5||
zukrO bRhaspatErdvESAdagrahItsAsurODupam|
harO gurusutaM snEhAtsarvabhUtagaNAvRtaH||6||
sarvadEvagaNOpEtO mahEndrO gurumanvayAt|
surAsuravinAzO'bhUtsamarastArakAmayaH||7||
nivEditO'thAGgirasA sOmaM nirbhartsya vizvakRt|
tArAM svabhartrE prAyacchadantarvatnImavaitpatiH||8||
tyaja tyajAzu duSprajJE matkSEtrAdAhitaM paraiH|
nAhaM tvAM bhasmasAtkuryAM striyaM sAntAnikE'sati||9||
tatyAja vrIDitA tArA kumAraM kanakaprabham|
spRhAmAGgirasazcakrE kumArE sOma Eva ca||10||
mamAyaM na tavEtyuccaistasminvivadamAnayOH|
papracchurRSayO dEvA naivOcE vrIDitA tu sA||11||
kumArO mAtaraM prAha kupitO'lIkalajjayA|
kiM na vacasyasadvRttE AtmAvadyaM vadAzu mE||12||
brahmA tAM raha AhUya samaprAkSIcca sAntvayan|
sOmasyEtyAha zanakaiH sOmastaM tAvadagrahIt||13||
tasyAtmayOnirakRta budha ityabhidhAM nRpa|
buddhyA gambhIrayA yEna putrENApODurANmudam||14||
tataH purUravA jajJE ilAyAM ya udAhRtaH|
tasya rUpaguNaudArya zIladraviNavikramAn||15||
zrutvOrvazIndrabhavanE gIyamAnAnsurarSiNA|
tadantikamupEyAya dEvI smarazarArditA||16||
mitrAvaruNayOH zApAdApannA naralOkatAm
nizamya puruSazrESThaM kandarpamiva rUpiNam
dhRtiM viSTabhya lalanA upatasthE tadantikE||17||
sa tAM vilOkya nRpatirharSENOtphullalOcanaH|
uvAca zlakSNayA vAcA dEvIM hRSTatanUruhaH||18||

zrIrAjOvAca

svAgataM tE varArOhE AsyatAM karavAma kim|
saMramasva mayA sAkaM ratirnau zAzvatIH samAH||19||

urvazyuvAca

kasyAstvayi na sajjEta manO dRSTizca sundara|
yadaGgAntaramAsAdya cyavatE ha riraMsayA||20||
EtAvuraNakau rAjannyAsau rakSasva mAnada|
saMraMsyE bhavatA sAkaM zlAghyaH strINAM varaH smRtaH||21||
ghRtaM mE vIra bhakSyaM syAnnEkSE tvAnyatra maithunAt|
vivAsasaM tattathEti pratipEdE mahAmanAH||22||
ahO rUpamahO bhAvO naralOkavimOhanam|
kO na sEvEta manujO dEvIM tvAM svayamAgatAm||23||
tayA sa puruSazrESThO ramayantyA yathArhataH|
rEmE suravihArESu kAmaM caitrarathAdiSu||24||
ramamANastayA dEvyA padmakiJjalkagandhayA|
tanmukhAmOdamuSitO mumudE'hargaNAnbahUn||25||
apazyannurvazImindrO gandharvAnsamacOdayat|
urvazIrahitaM mahyamAsthAnaM nAtizObhatE||26||
tE upEtya mahArAtrE tamasi pratyupasthitE|
urvazyA uraNau jahrurnyastau rAjani jAyayA||27||
nizamyAkranditaM dEvI putrayOrnIyamAnayOH|
hatAsmyahaM kunAthEna napuMsA vIramAninA||28||
yadvizrambhAdahaM naSTA hRtApatyA ca dasyubhiH|
yaH zEtE nizi santrastO yathA nArI divA pumAn||29||
iti vAksAyakairbiddhaH pratOttrairiva kuJjaraH|
nizi nistriMzamAdAya vivastrO'bhyadravadruSA||30||
tE visRjyOraNau tatra vyadyOtanta sma vidyutaH|
AdAya mESAvAyAntaM nagnamaikSata sA patim||31||
ailO'pi zayanE jAyAmapazyanvimanA iva|
taccittO vihvalaH zOcanbabhrAmOnmattavanmahIm||32||
sa tAM vIkSya kurukSEtrE sarasvatyAM ca tatsakhIH|
paJca prahRSTavadanaH prAha sUktaM purUravAH||33||
ahO jAyE tiSTha tiSTha ghOrE na tyaktumarhasi|
mAM tvamadyApyanirvRtya vacAMsi kRNavAvahai||34||
sudEhO'yaM patatyatra dEvi dUraM hRtastvayA|
khAdantyEnaM vRkA gRdhrAstvatprasAdasya nAspadam||35||

urvazyuvAca

mA mRthAH puruSO'si tvaM mA sma tvAdyurvRkA imE|
kvApi sakhyaM na vai strINAM vRkANAM hRdayaM yathA||36||
striyO hyakaruNAH krUrA durmarSAH priyasAhasAH|
ghnantyalpArthE'pi vizrabdhaM patiM bhrAtaramapyuta||37||
vidhAyAlIkavizrambhamajJESu tyaktasauhRdAH|
navaM navamabhIpsantyaH puMzcalyaH svairavRttayaH||38||
saMvatsarAntE hi bhavAnEkarAtraM mayEzvaraH|
raMsyatyapatyAni ca tE bhaviSyantyaparANi bhOH||39||
antarvatnImupAlakSya dEvIM sa prayayau purIm|
punastatra gatO'bdAntE urvazIM vIramAtaram||40||
upalabhya mudA yuktaH samuvAsa tayA nizAm|
athainamurvazI prAha kRpaNaM virahAturam||41||
gandharvAnupadhAvEmAMstubhyaM dAsyanti mAmiti
tasya saMstuvatastuSTA agnisthAlIM dadurnRpa
urvazIM manyamAnastAM sO'budhyata caranvanE||42||
sthAlIM nyasya vanE gatvA gRhAnAdhyAyatO nizi|
trEtAyAM sampravRttAyAM manasi trayyavartata||43||
sthAlIsthAnaM gatO'zvatthaM zamIgarbhaM vilakSya saH|
tEna dvE araNI kRtvA urvazIlOkakAmyayA||44||
urvazIM mantratO dhyAyannadharAraNimuttarAm|
AtmAnamubhayOrmadhyE yattatprajananaM prabhuH||45||
tasya nirmanthanAjjAtO jAtavEdA vibhAvasuH|
trayyA sa vidyayA rAjJA putratvE kalpitastrivRt||46||
tEnAyajata yajJEzaM bhagavantamadhOkSajam|
urvazIlOkamanvicchansarvadEvamayaM harim||47||
Eka Eva purA vEdaH praNavaH sarvavAGmayaH|
dEvO nArAyaNO nAnya EkO'gnirvarNa Eva ca||48||
purUravasa EvAsIttrayI trEtAmukhE nRpa
agninA prajayA rAjA lOkaM gAndharvamEyivAn||49||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE caturdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox